Teoretická fyzika a astrofyzika (angl.)

Rozbalit vše

Doktorské studium v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika je určeno absolventům odborného i učitelského magisterského studia fyziky a astrofyziky matematicko-fyzikálních, přírodovědeckých a pedagogických fakult univerzit a absolventům fyzikálně zaměřených oborů vysokých škol technického směru s mimořádným zájmem o jmenované obory. Studium se soustřeďuje na několik nosných témat v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky: v teoretické fyzice na dvě aktuální oblasti kvantové teorie, z jichž jedna směřuje ke kvantové teorii gravitace (smyčky, struny, d-brány, ...) a druhá ke studiu hranice kvantového a klasického světa. V astrofyzice je to pak zejména výzkum horkých hvězd a hvězdných systémů s horkými složkami, speciálně pak fyziky hvězdných atmosfér horkých hvězd, hvězdného větru hnaného zářením a chemicky pekuliárních hvězd. Další tradiční astrofyzikální oblastí je výzkum proměnných hvězd včetně metodologie zpracování a interpretace pozorovacího materiálu všeho druhu.

Cílem doktorského studijního programu Fyzika je nabídnout nadaným studentům možnost pokračování po získání magisterského titulu ve studiu a to v těch oborech, které mají velmi dobrou úroveň a tradici na Přírodovědecké fakultě MU a na spolupracujících institucích, především v ústavech AV. Student DSP Fyzika se během studia stane členem výzkumných týmů, zpravidla se podílí na účelově financovaném výzkumu, a je veden tak, aby po absolvování DSP se stal samostatným tvůrčím vědeckým pracovníkem. Podmínkou absolvování je publikační aktivita v renomovaných zahraničních časopisech, aktivní účast na setkání vědeckých pracovníků a zpravidla dlouhodobý pobyt v zahraničí. Tím je současně zaručena jeho schopnost komunikovat se svými zahraničními partnery v angličtině a případně i dalších jazycích. Cílem je tedy vychovat studenty tak, aby byli schopni samostatně pracovat na vysokých školách, na výzkumně vývojových pracovištích v ČR s možností uplatnění kdekoliv na světě.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a tvůrčím způsobem přistupovat k řešení obtížných fyzikálních či astrofyzikálních problémů, od jejich formulace a řešení s použitím přiměřeného matematického aparátu k interpretačním závěrům a jejich prezentaci před vědeckou komunitou;
  • samostatné tvůrčí vědecké práce doložené publikacemi v renomovaných fyzikálních časopisech;
  • uplatit zkušenosti z dlouhodobé zahraniční stáže na kvalitním fyzikálním pracovišti;
  • aktivní komunikace v angličtině a případně v dalším světovém jazyce;
  • vzhledem k obecnému základu a hlubokému pochopení fyzikálních problémů zvládnout a přizpůsobit se i problematice mimo svoji specializaci;
  • znát dobře standardy respektovaného výzkumu.
(?)

Absolventi nacházejí uplatnění jako učitelé a vědečtí nebo vývojoví pracovníci na vysokých školách, v ústavech AV, ve výzkumných a vývojových laboratořích v průmyslu a specializovaných výzkumných ústavů. Mohou se uplatnit i v nekonvenčních oblastech, v manažerských funkcích, v oblastech státní správy spojené se vzděláváním a výzkumem.

(?)

Standardní doba studia se předpokládá čtyři roky.

Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem.

Důraz je kladen na výchovu k samostatné vědecké práci a na intenzivní plnění zadání disertační práce.

Součástí studijního plánu jsou rovněž další povinnosti ( viz dále, např. přednášky, semináře, …) včetně kreditové hodnoty všech činností.

Individuální studijní plán schvaluje oborová rada na návrh studenta prostřednictvím školitele. Tento studijní plán je členěn na roky a semestry. Obsahuje všechny základní povinnosti studenta včetně časového rozsahu a kreditní hodnoty.

Doporučený obsah studijního plánu:

Doktorské studium je založeno na samostatné tvůrčí činnosti studenta, kterou prokazuje vlastní badatelskou prací a obhájením disertační práce. Doktorské studium se řídí individuálním studijním plánem, a to nejen z časového a organizačního hlediska, ale i obsahově, podle konkrétního zaměření disertační práce. Význam doporučeného studijního plánu v doktorském studiu proto spočívá zejména v návrhu jistého optimálního harmonogramu studia v rámci standardní doby. Respektování doporučeného plánu je výhradně záležitostí dohody doktoranda a školitele, za předpokladu plnění požadavků Studijního a zkušebního řádu MU nutných pro semestrální zápisy.

Minimální kreditová hodnota studia činí 240 kreditů (30 kreditů x 8 semestrů). Kreditová hodnota povinných a povinně volitelných předmětů je uvedena v následující tabulce:

Povinně volitelné předměty zapisuje student výběrem z bloku povinně volitelných předmětů, zpravidla ve vztahu k tématu disertační práce. Předměty označené jako doporučené jsou předměty volitelnými. Jejich volba není závazná. Semestrální zápis provádí student vždy po dohodě se školitelem.

(?)

Státní závěrečná doktorská zkouška probíhá podle Studijního a zkušebního řádu MU, Článek 31 a 33.

Státní doktorská zkouška je ústní, netrvá déle než dvě hodiny. Student má právo na písemnou přípravu do 30min.

Zadávat zkoušenou problematiku a klást otázky má každý člen komise. Zkouška se skládá ze širšího vědního základu a ze speciálních předmětů. Požaduje se rovněž dobrá znalost současných vědeckých poznatků z okruhu tématu disertační práce.

Vlastní zkoušená oblast je do značné míry určena studovaným oborem. Zadávají se okruhy otázek, učebnice (respektive monografie) a články z fyzikálních časopisů.

V teoretické fyzice všeobecný přehled (podstatné části prvních pěti dílů kursu Landaua a Lifšice) a solidní znalosti v oblasti tématu disertace (např. M Peskin, D.V.Schroeder: An Introduction to Quantum Field Theory. Addison-Wesley, 1996 nebo M.O.Scully, M.S.Zubairy: Quantum Optics. Cambridge University Press, 1997). ). V astrofyzice všeobecný přehled v rozsahu učebnice B.W. Carroll, D.A. Ostlie: An Introduction to Modern Astrophysics. Addison-Wesley, 1996.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Teoretická fyzika a astrofyzika (angl.)
Zkratka: TEFYA
Kód: 1701V035
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1703 D-FY4 Fyzika (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta