Mikrobiologie

Mikroorganizmy jsou všudypřítomné

Rozbalit vše

Obor mikrobiologie je zaměřen na studium morfologických, fyziologických a genetických vlastností mikroorganizmů, především pak prokaryot (bakterií a archaeí), kvasinkovitých organizmů a vláknitých hub. Zahrnuje rovněž vliv těchto mikroorganizmů na vnější prostředí, stejně tak i jejich využití při biodegradaci organických polutantů anebo taxonomické studie aplikované při popisu nových druhů. Obor integruje moderní metodické přístupy mikrobiologické, molekulárně biologické, biochemické a analyticky biochemické. Tyto přístupy umožňují přesnější a rychlejší identifikaci klinicky a technologicky významných mikroorganizmů a připraví studenty k samostatné výzkumné činnosti a k expertní mikrobiologické práci.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • zvládat principy a aplikační možnosti mikrobiologie po praktické i teoretické stránce;
  • prokázat nadprůměrné znalosti a dovednosti včetně širokého informačního spektra ve zvolené oblasti;
  • formulovat a obhájit své závěry z expertní činnosti a nést za ně plnou odpovědnost;
  • adaptovat se na různé oblasti mikrobiologie.
(?)

Škála poskytovaných teoretických informací a získaných laboratorních zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou adaptabilitu absolventa v různých oblastech mikrobiologie. Absolventi doktorského studia oboru mikrobiologie PřF MU proto nacházejí dobré uplatnění především v laboratořích ve zdravotnictví, potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu, ústavech AV ČR, v laboratořích zemědělských i veterinárních podniků a firem zaměřených na životní prostředí včetně úřadů Ministerstva životního prostředí na různých úrovních.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studijní plán doktoranda oboru Mikrobiologie je standardně rozložen do osmi semestrů a vychází z tématu disertační práce a upřesňujících požadavků školitele. Student musí v prvních čtyř semestrech absolvovat povinné předměty dle plánu sestaveného školitelem a může si dále vybrat z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů PřF i LF MU. Tyto kurzy jsou zaměřeny na rozšíření znalostí vědního oboru mikrobiologie. Ve studijním plánu je také zohledněna povinnost studenta podílet se pomocnými pracemi na výuce (praktická cvičení) v prvních čtyřech semestrech (v rozsahu 2 hodin týdně), případně další specifikace dle požadavků školitele a charakteru experimentů. Ve 2. až 4. roce studia si student zapisuje kurzy zaměřené na prohloubení specializovaných částí oboru. Ve všech letech studia je povinná účast studenta na odborných seminářích. Povinná je také zahraniční stáž studenta v průběhu studia a prezentace výsledků v anglickém jazyce na konferenci nebo odborném semináři.

(?)

Odborná praxe jako předmět není povinnou součástí studia oboru mikrobiologie, ale je doporučená a v naprosté většině případů ji školitelé zahrnují formou stáže do studijního plánu ve 2. či 3. ročníku. Délka této praxe je individuální, od několika týdnů až po měsíce a může probíhat v tuzemsku i v zahraničí.

(?)

Oborová komise Mikrobiologie stanovila jako minimální počet pro připuštění doktoranda k obhajobě disertační práce tři impaktované články se sumární hodnotou IF alespoň 2. A dále nejméně u dvou impaktovaných článků je doktorand prvním autorem a současně všechny články tématicky souvisí s předloženou prací. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci psány se spoluautory, musí doktorand jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich.

Disertační práce musí být zpracována v předepsaném textovém a grafickém editoru a odevzdává se v tištěné a elektronické podobě. Práce je psána v českém nebo anglickém jazyce. Preferovanou formou disertační práce je soubor publikovaných článků nebo rukopisů přijatých k publikaci, možný je však i rukopis nečleněný na jednotlivé články.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Mikrobiologie
Zkratka: MIKR
Kód: 1510V001
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1527 D-BI4 Biologie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta