Anorganická chemie

Nové anorganické sloučeniny a materiály pro budoucnost

Rozbalit vše

Cílem doktorského studijního oboru Anorganická chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků založená na vědeckém bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve výzkumu zaměřeném na úzkou oblast experimentální nebo teoretické anorganické chemie pod vedením školitele. Studium je založeno na hlubokých teoretických znalostech celé disciplíny, které student získává absolvováním vybraných předmětů, a na osvojení nejnovějších poznatků ze studované oblasti, které získává studiem odborné literatury a účastí na vědeckých konferencích. Student se naučí kriticky vyhodnocovat poznatky z literatury a o nich, stejně jako o svých výsledcích, informovat odbornou veřejnost prostřednictvím seminářů a prezentací na konferencích. Svoje pedagogické schopnosti prokazuje při pomoci ve výukovém procesu studentů bakalářského či magisterského studia. Konečným cílem doktorského studia je získat nové vědecké poznatky, které jsou natolik významné, aby byly přijaty k publikaci v renomovaných odborných časopisech, a naučit se zformulovat své výsledky do publikace v anglickém jazyce. Nakonec musí doktorand své výsledky shrnout v podobě doktorské disertační práce.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • používat získané hluboké teoretické a praktické znalosti anorganické chemie v samostatné vědecké práci;
  • orientovat se v problematice vybrané specializované oblasti i širší disciplíny anorganické chemie na soudobé světové odborné úrovni;
  • získávat nové významné vědecké poznatky a výsledky prezentovatelné na mezinárodních konferencích;
  • přesvědčivě prezentovat své nové výsledky odborné veřejnosti;
  • připravit publikaci na úrovni renomovaných mezinárodních odborných časopisů.
(?)

Absolventi se uplatňují ve všech oborech činnosti, kde se využívají anorganické syntetické a strukturní metody výzkumu. Jsou schopni samostatně řešit zadané výzkumné úkoly a získávat nové poznatky v rámci vědecko-výzkumných institucí, jako jsou vysoké školy, ústavy AVČR a další výzkumné instituce. Oblasti uplatnění jsou také chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, kontrolní laboratoře v průmyslu, laboratoře v ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví a zemědělství, projekce a různé komerční instituce, domácí i zahraniční. Absolventi oboru Anorganická chemie jsou tak připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale široké vzdělání jim umožňuje i snadnou adaptaci k působení v jiném oboru.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Doktorand po dohodě se svým školitelem předkládá studijní plán, který se řídí pravidly programu Chemie zveřejňovanými na http://www.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/Prehled-programu-a-oboru/obor/Anorganicka-chemie .

Studijní plán se skládá z předmětů rozšiřující teoretické vědomosti, které jsou zakončeny zkouškou, a předmětů prohlubujících znalosti oboru, které jsou zakončeny kolokviem. Hlavní částí studia je pak předmět Příprava disertační práce, doplněný o Pomoc při výuce a další předměty, jako Odborná přednáška v cizím jazyce, Seminář DSP Chemie a Oborový seminář.

(?)

Povinným předmětem studia je Zahraniční pracovní pobyt. Jedná se o semestrální vědeckou stáž na zahraničním pracovišti, která je realizovaná obvykle v rámci některého z programů studentské mobility nebo projektů zahraniční spolupráce školitele. Doktorand při ní prokazuje schopnost vědecky pracovat v mezinárodním týmu vědců.

Odborná přednáška v cizím jazyce je vyžadována k ověření schopnosti prezentovat své výsledky na zahraniční konferenci.

(?)

Podmínkou pro absolvování čtyřletého studia DSP specializace anorganická chemie je získání 240 kreditů ve skladbě předepsané oborovou radou na http://www.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/Prehled-programu-a-oboru/obor/Anorganicka-chemie .

Rámcové okruhy témat ke státní doktorské zkoušce zahrnují Moderní trendy v anorganické chemii, Strukturní anorganická chemie a metody studia vlastností anorganických sloučenin, Koordinační chemie, Chemie pevné fáze a anorganických materiálů a Chemie organokovových sloučenin. Požadavky na doktorskou disertační práci jsou získání nových poznatků a publikace dosažených výsledků v renomovaném odborném časopise. Počet publikací podmiňující přístup k obhajobě doktorské disertace se řídí následujícími kritérii:

1. Doktorand je prvním autorem alespoň jedné z publikací.

2. Doktorand se podílí na 3 publikacích v periodiku s impaktním faktorem (IF) s tím, že hodnota součtu IF není stanovena, nebo na 2 publikacích v periodiku s IF, kdy hodnota součtu IF je rovna nejméně 4.

(?)

Absolvent doktorského studia Anorganické chemie má dostatečnou kvalifikaci k získání pozice postdoktoranda na domácích i zahraničních univerzitách.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Anorganická chemie
Zkratka: ANOR
Kód: 1401V002
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1417 D-CH4 Chemie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta