AEB_A15c Doba bronzová ve střední Evropě - seminář

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
AEB_A14c Doba bronzová střední Evropa || NOW ( AEB_A14c Doba bronzová střední Evropa )
Předpokladem je absolvování nebo současný zápis předmětu AEB_A14c Doba bronzová ve střední Evropě. Schopnost přinejmenším pasivně zvládnout odborný archeologický text v anglickém a německém jazyce (po domluvě v jiné cizí řeči).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V semináři jsou probírána vybraná témata rozšiřující výuku přednášek AEB_A14c Doba bronzová ve střední Evropě. Témata jsou zaměřená především na otázky metodologie oboru, významné lokality, významná kompendia propojující archeologické prameny a jejich analýzu, specifika terénních situací a data pomocných přírodních věd, srovnávání tradičních a současných interpretačních schemat.
Studenti připravují vybraná témata do podoby referátů s prezentací, které následně představují svým kolegům. Závěrem připraví písemné teze zvoleného tématu.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/a:
- formulovat poznatky získané studiem doporučené literatury k vybrané problematice a výsledky tohoto studia zasadit do širších souvislostí;
- představit zvolené téma před kolegy formou obrazové prezentace;
- porovnat vědecké názory k vybrané problematice z doby bronzové;
- vést diskusi na odborné téma z doby bronzové; objektivně stavět diskusní argumenty;
- poskytnout kolegům zkrácenou písemnou verzi zvoleného tématu (rešerše, teze) včetně bibliografického aparátu.
Osnova
 • Témata jsou každý rok inovována na základě aktuální literatury. Okruhy výzkumu doby bronzové pravidelně probírané na semináři:
 • - klimatické změny v době bronzové a halštatu
 • - pohřební ritus, sekundární otevírání hrobů, zvláštní a nerituální nakládání nakládání s lidskými ostatky
 • - pohřby - chybějící archeologická komponenta?
 • - společnost a její elity, demografie, odraz společnosti v pohřebním ritu
 • - využívání jeskyní
 • - rovinná a výšinná sídliště, fortifikace
 • - dům a jeho rekonstrukce
 • - zahloubené objekty na sídlištích, jejich interpretace, postdepoziční procesy, fosfátové analýzy
 • - výroba keramiky, hrnčířské pece a pyrauny
 • - kult doby bronzové, objekty interpretované jako kultovní, kruhová architektura
 • - těžba silicitu a její interpretace
 • - těžba mědi, doklady zpracování bronzu
 • - analýzy bronzoviny a organických otisků na bronzech
 • - bronzové a keramické depoty, kontexty jejich uložení
 • - měrné systémy, pantheon kultur popelnicových polí
 • - kontaktní směry, obchod, suroviny
 • - nomadismus, Kimmerijci
Literatura
  povinná literatura
 • SOSNA, Daniel. Social differentation in the late Copper Age and early Bronze Age in South Moravia (Czech Republic). Oxford: Archaeopress, 2009. viii, 230. ISBN 9781407305288. info
 • HARDING, Anthony F. European societies in the Bronze Age. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 552 s. ISBN 0521367298. info
 • KUNA, Martin, Andrea NĚMCOVÁ a Anne-Lyse Gentizon HALLER. Evidence of settlement discard :finds from the final bronze age at Roztoky and the depositional analysis of archaeological context. Vyd. 1. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2012. 358 s. ISBN 9788087365502. info
 • METZNER-NEBELSICK, Carola. Der "Thrako-Kimmerische" Formenkreis aus der Sicht der Urnenfelder- und Hallstattzeit im südöstlichen Pannonien. Rahden/Westf.: Marie Leidorf, 2002. 542 s. ISBN 3896465058. info
  doporučená literatura
 • ERNÉE, Michal. Prag-Miškovice : archäologische un naturwissenschaftliche Untersuchungen zu Grabbau, Bestattungssitten und Inventaren einer frühbronzezeitlichen Nekropole. Edited by Jaroslav Frána - Pieter M. Grootes - Martin Hájek - Bärbel Heußner. Darmstadt: Verlag Philipp von Zabern, 2015. ix, 319. ISBN 9783805349697. info
 • HRALA, Jiří, Radka ŠUMBEROVÁ a Miloš VÁVRA. Velim :a Bronze Age fortified site in Bohemia. Edited by Anthony F. Harding. Praha: Institute of Archaeology, 2000. 348 s. ISBN 80-86124-20-7. info
 • BOUZEK, Jan a Zdeněk KRATOCHVÍL. Od mýtu k logu [2-8649]. V Praze: Herrmann & synové, 1994. info
 • VACHTA, Tilmann. Bronzezeitliche Hortfunde und ihre Fundorte in Böhmen. First published. Berlin: Edition Topoi, 2016. 337 stran. ISBN 9783981675122. info
 • FRÁNA, Jaroslav. Artifacts of copper and copper alloys in prehistoric Bohemia from the viewpoint of analyses of element composition II. Prague: Institute of Archeology, 1997. 220 s. ISBN 80-86124-04-5. info
 • IVANČIK, Askol'd Igorevič. Kimmerijcy i Skifykulturno-istoričeskije i chronologičeskije problemy archeologiji vostočnoevropejskich Stepej i Kavkaza pred- i ranneskifskogo vremeni. Moskau: Deutsches archäologisches Institut Eurasien-Abteilung, 2001. 323 s. ISBN 589526008X. info
Výukové metody
interaktivní výuka, referáty, aktivní práce studentů
Metody hodnocení
Vyberte si téma!
Při přípravě referátů je nutno MYSLET! Není důležitá délka, ale výstižnost. Nepopisujte materiál! Zobecňujte!
Postup při psaní referátu:
1. zpracujete téma na základě zadané monografie/článku (práce, která je u zadání tématu povinná) 2. vyhledáte starší literaturu 3. vypracujete úvahu, čím se nová publikace liší od starších prací, čím je přínosná 4. připravíte si otázku k tématu pro své kolegy
Referát musí mít:
- logickou strukturu
- závěr
- literaturu
Pro získání zápočtu vyžaduji:
- referát s prezentací: předpokládaná doba přednesu cca 20 minut, v případě neomluvené absence v termínu Vašeho referátu ztrácíte nárok na zápočet
- teze referátu, 2 strany s použitou literaturou!!, vložené do odevzdávárny do 21. 5. 2020
- v případě chyb nebo nedostatků budu požadovat opravu tezí
- finální podoba tezí referátu bude k dispozici Vašim kolegům ve studijních materiálech
- aktivní účast na semináři
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Ke získání kolokvia je třeba dostatečná a aktivní účast a splnění zadaných referátů.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/AEB_A15c