AEB_A14c Doba bronzová ve střední Evropě

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předchozí absolvování AEB_A06a Základy studia pravěku a rané doby dějinné je výhodou, ale nikoliv podmínkou. Doporučujeme současně zapsat AEB_A15c Doba bronzová ve střední Evropě - seminář a AEB_A07b Znalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit současný stav poznání doby bronzové ve střední Evropě a porozumět historickým souvislostem tohoto období pravěku. Výklad se soustředí na charakteristiky a klíčové archeologické prameny, jejich současnou a historickou interpretaci. Pozornost je věnována klíčovým publikacím s cílem porozumět jejich obsahu a významu.
Výklad začíná obecnou charakteristikou doby bronzové a její chronologií, pokračuje informací o významu surovin (zejména kovů), obchodu, vývoji technologií, přírodním prostředí, zemědělství,s příklady určujících studií. Následuje přehled jednotlivých stupňů doby bronzové, jejich kulturních komplexů, důležitých horizontů, pohřebního ritu, sídelních struktur a sídlišť.
Kurz je doprovázen podrobným e-learningem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat klíčové otázky současného výzkumu doby bronzové ve střední Evropě
- definovat a shrnout důležité rysy hlavních period doby bronzové;
- popsat základní charakteristiky kulturních komplexů a archeologických kultur v rámci tradičního schematu;
- porovnat rozdíly historických a současných interpretací;
- navrhnout vhodnou metodu výzkumu pramenné báze doby bronzové.
Osnova
 • 1. Charakteristiky doby bronzové a systémy datace, dějiny výzkumu,
 • 2. Kovy a jejich těžba, další suroviny, obchod.
 • 3. Přírodní prostředí, technologie, zemědělství.
 • 4. Systematika starší doby bronzové, pohřební ritus starší doby bronzové.
 • 5. Osídlení a sídliště starší doby bronzové.
 • 6. Horizont závěru starší doby bronzové a počátku střední doby bronzové
 • 7. Systematika mohylových kultur a časných popelnicových polí, pohřební ritus střední doby bronzové
 • 8. Systematika popelnicových polí
 • 9. Pohřební ritus popelnicových polí
 • 10. Osídlení a sídliště mohylových kultur a kultur popelnicových polí
 • 11. Horizont závěru popelnicových polí a přechod do doby železné
 • 12. Společnost a prameny studia religiozity doby bronzové.
 • 13. Povinnou součásti kurzu jsou i přednášky hostujících specialistů, které se mohou konat i v jiném termínu, než jsou rozvrhem určené výukové hodiny.
Literatura
  povinná literatura
 • BÖHM, J. 1936-37: Základy hallstattské periody v Čechách, Obzor prehistorický 10, 1-246.
 • NEUGEBAUER, J.-W. 1994: Bronzezeit in Ostösterreich. St. Pölten-Wien.
 • BUJNA, Jozef, Václav FURMÁNEK, Egon WIEDERMANN a Zora BIELICHOVÁ. Staré Slovensko. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013. 244 s. ISBN 9788089315444. info
 • JIRÁŇ, Luboš. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 5: Doba bronzová. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 265 s. ISBN 978-80-86124-78-0. info
 • PODBORSKÝ, Vladimír et al. Pravěké dějiny Moravy. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1993. 543 s. ISBN 80-85048-45-0. info
  doporučená literatura
 • ŘÍHOVSKÝ, J. 1963: K poznání starší fáze kultury středodunajských popelnicových polí - velatické kultury, Sborník ČSSA 3, 61-115.
 • VELIAČIK, L. 1983: Die Lausitzer Kultur in der Slowakei. Nitra.
 • PODBORSKÝ, V. 1970: Mähren in der Spätbronzezeit und an der Schwelle der Eisenzeit. Brno.
 • PEŠKA, Jaroslav. Protoúnětické pohřebiště z Pavlova. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, 2009. 440 s. ISBN 9788086989143. info
 • STUCHLÍK, Stanislav. Borotice : mohylové pohřebiště z doby bronzové. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 297 s. ISBN 8086023680. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je vstupní test, kde prokážete základní orientaci v chronologii a nomenklatuře.
Požadavky ke zkoušce:
1. četba literatury v zadané struktuře (viz studijní materiály předmětu)
2. orientace v klíčových otázkách současného výzkumu doby bronzové ve střední Evropě, schopnost definovat základní rysy hlavních period doby bronzové; popsat základní charakteristiky kulturních komplexů a archeologických kultur v rámci tradičního schématu včetně nomenklatury; porovnat rozdíly historických a současných interpretací.
Navazující předměty
Informace učitele
Podrobné seznamy literatury k jednotlivým okruhům a další studijní podklady v e-lerningu předmětu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro získání zkoušky je nutná znalost odpřednášené látky a problematiky v rámci zadané literatury.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/AEB_A14c