BSSn4455 Analýza bezpečnostních informací ve zpravodajských službách

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 1. 3. 10:00–13:40 U53, Pá 15. 3. 10:00–13:40 U53, Pá 12. 4. 10:00–13:40 U53, Pá 26. 4. 10:00–13:40 U53, Pá 10. 5. 10:00–13:40 U53
Předpoklady
! BSS455 Analýza bezp. informací && ! NOW ( BSS455 Analýza bezp. informací )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je objasnit činnost zpravodajských služeb a jejich koncepční pojetí. Pozornost bude kladena na analýzu informací ve zpravodajských službách. Problematika bude demonstrována na případových studiích.
Výstupy z učení
Studentky a studenti se seznámí s teoretickými a praktickými aspekty analýzy informací z bezpečnostní oblasti. Osvojí si poznání zdrojů a prostředků získávání bezpečnostních informací, podstaty zpravodajské analýzy a metod, nástrojů a postupů v analytické práci, jejich klasifikace a hodnocení.
Osnova
 • 1.Úvod do předmětu 2. Informační zdroje 3. Informace a zpravodajské služby 4. Právní otázky získávání informací 5. Metody zpravodajské analýzy 6. Cyklus zpravodajské analýzy 7.-12. Semináře, případové studie.
Literatura
  povinná literatura
 • MICHÁLEK, Luděk, Ladislav POKORNÝ, Jozef STIERANKA, Michal MARKO a Adrián VAŠKO. Zpravodajské služby a zpravodajská činnost. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2021. xxv, 412. ISBN 9788075987259. info
  doporučená literatura
 • POKORNÝ, Ladislav. Zpravodajské služby. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 150 s. ISBN 978-80-87284-21-6. info
  neurčeno
 • ZRŮN, Michal a Lucie ŘEHOŘOVÁ. Úvod do zpravodajství : studijní text pro potřeby posluchačů předmětu Zpravodajské služby Policejní akademie ČR v Praze. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007. 68 s. ISBN 9788072512522. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, analýza případových studií.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou, která sestává ze dvou částí – zpracování seminární práce a závěrečného písemného přezkoušení. Studenti obdrží hodnocení na základě následujících komponentů: 1/3 seminární práce a referát, 2/3 závěrečná písemná zkouška. 1. Zpracování seminární práce a její odevzdání v řádném termínu (nejpozději do 15. května) na téma, které si student/studentka zvolí z nabídnutého okruhu, případně dohodne s vyučujícím v průběhu semestru. Rozsah práce je cca 1O – 15 stran. Práce musí být odevzdána v elektronické podobě do odevzdávárny v IS a na e-mail vyučujícího. Na práce odevzdané po termínu nebude brán zřetel. Na práci se hodnotí invence, schopnost nalezení relevantních problémů v rámci tématu, to, jak logicky je práce strukturována a zda citace a poznámky odpovídají normám. K seminární práci je třeba vyhledat širší spektrum zdrojů než pouze zadanou literaturu. Práce musí být prezentována referátem na semináři. 2. Závěrečné písemné přezkoušení (pokrývá odpřednášenou látku a základní zadanou literaturu, otázky mají testovou formu se čtyřmi nabízenými možnostmi odpovědi, z nichž nemusí být žádná správná, či správných může být libovolný počet). Hodnocení: 56-60 bodů: A, 51-55 bodů: B, 46-50 bodů: C, 41-45 bodů: D, 36-40 bodů: E, 35 a méně: F.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/BSSn4455