BSSn4493 Tvorba strategie

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Robin Burda (cvičící)
Mgr. Tomáš Lalkovič (cvičící)
Mgr. Tomáš Zwiefelhofer (cvičící)
Garance
doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 16:00–17:40 M117
Předpoklady
Předpokladem pro úspěšné studium jsou znalosti související se zásadami krizového řízení, metodami strategické analýzy a funkcionalitou bezpečnostního systému.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zamýšlen jako souhrnný přehled tvorby bezpečnostních a obranných strategií. Hlavním cílem předmětu je vysvětlit soudobé přístupy (teoretické i nejlepší praxi) tvorby bezpečnostních a obranných strategií a vytvořit u studentů základní kompetence jejich zpracování.
Výstupy z učení
Studenti by měli být schopni hodnotit vnější a vnitřní prostředí, ve kterém stát a jeho nástroje moci zajišťují bezpečnost občanů a obranu státu. A měli by být schopni navrhnout účinný způsob řešení jeho bezpečnostních problémů v podobě rámcové bezpečnostní nebo obranné strategie s využitím soudobých teoretických poznatků a přístupů nejlepší praxe.
Osnova
  • 1. Úvod do studia tvorby strategie 2. Proces tvorby strategie 3. Strategická analýza - metody hodnocení prostředí a bezpečnostní organizace 4. Formulace cílových stavů (vize, poslání, cíle) 5. Identifikace způsobů dosažení cílových stavů 6. Hodnocení zdrojových aspektů strategie 7. Implementační rámec strategie (rizika, komunikace) 8.- 11. Případová studie - tvorba rámcové bezpečnostní strategie
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a praktických zaměstnání. V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata, která jsou procvičována v rámci praktických zaměstnání. V rámci těchto zaměstnání plní studenti dílčí úkoly pro zpracování případové studie - Bezpečnostní strategie.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Ta sestává ze dvou částí, za které je možné získat maximálně celkem 60 bodů. Těmito aktivitami jsou: 1. Písemná práce - případová studie (max. 30 bodů) 2. Závěrečné písemné přezkoušení (max. 30 bodů) Z každé součásti zkoušky je třeba mít alespoň ¼ bodů (tj. 8 z 30). Hodnocení: 56-60 bodů: A 51-55 bodů: B 46-50 bodů: C 41-45 bodů: D 36-40 bodů: E 35 a méně bodů: F Zkoušku mohou absolvovat pouze studenti a studentky, kteří/é splní podmínku povinné účasti na praktických cvičeních. Studenti a studentky s neomluvenými absencemi nebudou klasifikováni. Písemná práce - případová studie představuje rámcovou bezpečnostní strategii státního útvaru dle zadání. Termín odevzdání je 22. 1. (písemná práce se odevzdává vcelku, měla by mít cca 10 normostran). Práce může být vypracována individuálně, případně dvěma až třemi studenty/studentkami (hodnocení je pak stejná pro všechny, kteří se podílejí. Práce musí mít splňovat základní parametry bezpečnostní strategie, které budou předmětem přednášek a budou procvičovány v rámci praktických zaměstnání. Na práci bude hodnocena logika vnitřní struktury, originalita autorského přínosu, schopnost aplikace teoretických poznatků z povinné literatury, úroveň argumentace a gramatická a stylistická úroveň. Termín odevzdání je do 19. 1. do příslušné odevzdávárny v ISu. Pokud se z řádně omluvitelných důvodů nemůže některého z praktických cvičení student/studentka zúčastnit, zažádá vyučujícího (J. Procházku) o náhradní zaměstnání. Závěrečné písemné přezkoušení pokrývá celkovou látku probranou v předmětu (včetně prezentací v IS a ze zadané literatury). Sestává z 15 uzavřených otázek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/BSSn4493