Bi0086 Diplomová práce Molekulární biologie a genetika IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/15/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (cvičící)
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Oddělení genetiky a molekulární biologie – Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení genetiky a molekulární biologie – Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi9015 Diplomová práce MBG III ) && NOW ( Bi0324 Diplomový seminář MBG IV )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Diplomová práce MBG IV je koncipován jako kurz vedoucí studenty k úspěšnému ukončení řešení diplomové práce. Cílem kurzu je zpracování výsledků dosažených při plnění experimentálních úkolů DP. Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen kvalifikovaně analyzovat jakýkoliv genetický nebo proteinový materiál bakteriálního, virového, živočišného nebo rostlinného původu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních dovedenostech a znalostech v oblasti molekulární biologie a genetiky;
- sepsat souvislý text na základě předchozího nastudování příslušné literatury ;
- pracovat v laboratoři
Osnova
  • Sumarizace dosažených výsledků. Příprava podkladů pro písemné zpracování diplomové práce. Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Studenti dokončí pokusy podle zadaného plánu DP a instrukcí svých školitelů. Nutné je písemné zpracování výsledků experimentální práce korelované s odbornou literaturou, s internetovými literárními databázemi a hodnocené na pravidelných konzultacích se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.
Informace učitele
Diplomová práce se odevzdává ve formě písemné práce vyvázané do pevné vazby. Ke zpracování jsou použity podklady obsahující dosažené výsledky experimentální práce vyhodnocené ve srovnání s aktuálními publikovanými poznatky. Práci je třeba odevzdat v termínu uvedeném v harmonogramu akademického roku v příslušném školním roce. Diploma work is submitted in a written form in hardcover version. To processing, there are summarized the results reached in experiments, correlated to published informations in the field of problems. Diploma book has to be handed in the deadline according to fixed timetable.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.