BPH_TEBP Teze bakalářské práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (cvičící)
Mag. Dr. Eva Born (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Renata Čuhlová, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
Ing. Bc. Michal Ďuriník, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Jirásek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Peter Kelemen (cvičící)
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Opatrná (cvičící)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc. (cvičící)
Ing. Petr Smutný, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (cvičící)
Ing. Radmila Štangová (cvičící)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Jan Žák (cvičící)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:50 P101
Předpoklady
(! NOW ( BPH_BAPR Bakalářská práce )&&(! BPH_BAPR Bakalářská práce ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je a) naučit studenty řešit odborné a výzkumné problémy z oblasti podnikové ekonomiky, managementu a podnikové informatiky s využitím vědeckých publikací a primárních a sekundárních dat; b) naučit studenty kriticky uvažovat o existujícím vědeckém poznání a o datech získaných s využitím různých výzkumných metod. Z krátkodobého hlediska pomáhá předmět studentům naformulovat kvalitní výzkumný záměr závěrečné práce a zpracovat kvalitní literárání rešerší k tématu práce. Z dlouhodobého hlediska je připravuje na práci s novými poznatky z oboru a na řešení nových problémů na různých pozicích v podnicích, anebo ve výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- provést literární rešerši k tématu z oblasti podnikové ekonomiky, managementu nebo podnikové informatiky,
- odhalit a pojmenovat základní problémy ve výzkumném designu a v závěrech vědeckého textu,
- formulovat výzkumný či manažerský problém a zdůvodnit potřebnost jeho řešení,
- navrhnout metodologicky správný postup pro získání dat umožňujících řešit výzkumný nebo manažerský problém,
- dodržovat pravidla výzkumné a publikační etiky.
Osnova
 • Výuka probíhá paralelně dvěma způsoby. Prvním z nich je psaní závěrečné práce a konzultace s vedoucí/m práce. Druhým způsobem jsou přednášky, které probíhají v jarním semestru naživo (v semestru Jaro 2021 online) a v podzimním semestru je možné je shlédnout ze záznamu. Studenti dále sami studují povinnou literaturu zaměřenou na metodiku výzkumu a přípravy odborné práce ve společenských vědách a interní fakultní a katedrové dokumenty vztažené k závěrečným pracím.

  Témata seminářů v průběhu semestru:
  1. Úvod
  - Závěrečné práce na katedře podnikového hospodářství ESF MU
  2. Výzkumný problém, výzkumná otázka a hypotézy
  - Jak poznat, čemu se má smysl věnovat (nejen) v závěrečné práci a jak volbu zdůvodnit
  3. Konzultace s garentem studijního programu
  - Jak vypadá dobré a špatné zadání závěrečné práce na "PEM" a "POIN"
  4. Řešení manažerského problému
  - Na co si dát pozor při řešení manažerského problému (nejen) při psaní závěrečné práce
  5. Kvantitativní výzkumné strategie
  - Jaký postup zvolit, abychom získali kvalitní data I
  6. Kvalitativní výzkumné designy
  - Jaký postup zvolit, abychom získali kvalitní data II
  7. Rešerše
  - Jak napsat dobrou literární rešerši
  8. Kritická práce s textem a argumentace
  - Jak posoudit přijatelnost argumentu v odborném textu a jak dobře argumentovat
  9. Není výuka
  10.+11. Prezentace výzkumných záměrů studenty
  - Studenti představují své výzkumné záměry a dostávají zpětnou vazbu
  12. Závěrečný test
Literatura
  povinná literatura
 • Katedrová pravidla pro závěrečné práce: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/562000-katpodnikoveho-hospodarstvi/szz-na-kph
 • Fakultní pravidla pro závěrečné práce: https://www.econ.muni.cz/studenti/statni-zaverecne-zkousky
 • SAUNDERS, Mark, Philip LEWIS a Adrian THORNHILL. Research methods for business students. Eight edition. Harlow: Pearson, 2019, xxxiii, 83. ISBN 9781292208787. info
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. Patent. Číslo: Třídící znak 01 0197. Vydavatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Místo vydání: Praha. info
  doporučená literatura
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009, 148 s. ISBN 9788074310027. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 8086429407. info
Výukové metody
Výklad, učení se činností (psaní závěrečné práce), praktické příklady (v rámci studentských prezentací), zpětná vazba a mentoring (od vedoucího práce)
Metody hodnocení
Zápočet je udělen vedoucí/m práce za napsání závěrečného testu na min. 40 % bodů a za zpracování výzkumného projektu a formulaci oficiálního zadání závěrečné práce.
Obsah testu je dán obsahem jednotlivých seminářů. Test obsahuje multiple choice otázky, píše se online přes IS a student může při psaní používat své poznámky i libovolné studijní materiály.
Podmínky pro obsah a rozsah výzkumného projektu a zadání závěrečné práce vč. termínu odevzdání si student domlouvá s vedoucí/m práce. Pokud si student s vyučujícím nedomluví podmínky v průměhu prvních 4 týdnů semestru, platí pro něj obecné požadavky a termíny, které jsou uvedeny zde: https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/katedry/kph/3915224/pozadavky_na_zaverecne_prace/01_Vedeni_praci.pdf
Vedoucí přijme pouze text projektu, který je v souladu s domluveným zadáním závěrečné práce a naplňuje alespoň uspokojivě většinu relevantních požadavků pro "Úvod a literární rešerši" a "Formální náležitosti" dle check-listu pro závěrečné práce vyvěšeného na webu katedry (https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/katedry/kph/3915224/pozadavky_na_zaverecne_prace/03_Check-list.pdf).

V semestru Jaro 2021 platí následující termíny testu:
1. termín: 20. 5. 2021 v 16:00 (přes IS).
Náhradní/opravný termín: 28. 5. 2021 v 17:30 (přes IS).

Studenti mohou místo psaní závěrečného testu prezentovat svůj výzkumný záměr v semináři v 10. nebo 11. týdnu semestru. Možnost prezentovat je určena pouze pro několik studentů, kteří se k prezentaci sami přihlásí a budou vybráni vyučujícím (s ohledem na včasnost přihlášení a téma práce). Přihlašování bude probíhat ve druhé polovině semestru přes "Rozpis" v ISu a studenti o něm budou informováni emailem. Každá prezentace bude trvat 5-8 minut a student v ní popíše a zdůvodní svůj výzkumný záměr, výzkumné otázky (příp. hypotézy) a strategii, o které uvažuje pro sběr dat. Klíčová pozornost je věnována tomu, v čem spočívá výzkumný problém a jaký přínos bude mít jeho řešení. Pokud se student přihlásí k závěrečné prezentaci a je vybrán, dostane ke své prezentaci zpětnou vazbu od členů katedry podnikového hospodářství. Pokud je prezentace hodnocena jako kvalitní, nemusí splnit podmínky závěrečného testu. Pokud se student přihlásí k závěrečné prezentaci, je vybrán, ale prezentaci bez omluvy nezrealizuje nebo na ní přijde zcela nepřipraven, je mu předmět ukončen jako neúspěšný.
Navazující předměty
Informace učitele
Student je odpovědný za iniciování komunikace s vedoucím práce a za dodržení termínů. Vedoucí práce není povinnen studentovi připomínat termíny a vyzývat ho k dodání textu ke konzultaci. Vedoucí práce také není povinnen studentovi udělit zápočet, pokud student nedodá podklady ve stanoveném termínu nebo v požadované kvalitě. V takovém případě musí student předmět opakovat v následujícím semestru.

Studnent má právo získat od vedoucího zpětnou vazbu ke své práci v předmem domluvených termínech a rozsahu. Pokud vedoucí na komunikaci ze strany studenta opakovaně nereaguje, měl by student situaci včas řešit s garantem předmětu nebo s vedoucím katedry.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět Teze bakalářské práce si nezapisují studenti, kteří mají téma bakalářské práce zadáno před lednem 2014.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.