MPF_TEDP Teze diplomové práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! NOW ( MPF_DIPR Diplomová práce )&&(! MPF_DIPR Diplomová práce ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ve spolupráci s vedoucím diplomové práce připravit její zadání.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - formulovat řešený problém a stanovit adekvátní cíl diplomové práce; - navrhnout metodiku řešení v přiměřené míře konkrétnosti; - definovat znaky odborné práce; - vyhledat a posoudit vhodnost literárních a dalších odborných zdrojů; - ve spolupráci s vedoucím diplomové práce vytvořit teze, resp. oficiální zadání diplomové práce.
Osnova
  • Cílem tohoto předmětu je příprava zadání diplomové práce. Student je povinen během prvních dvou týdnů semestru zkontaktovat potenciálního vedoucího své DP (ideálně v konzultačních hodinách či v čase vyhrazeném pro bakalářský či diplomový seminář, u kombinovaných studentů lze případně i prostřednictvím e-mailu) a dohodnout se s ním na obsahovém zaměření své práce, které musí obsahovat údaje v následující struktuře: - Název v češtině i angličtině, - cíl práce (případně dílčí cíle, pokud to téma vyžaduje), - postup zpracovávané práce a na to navazující návrh osnovy zahrnující nadpisy první až třetí úrovně (tímto student doloží vztah k tématu a přehled o něm a také schopnost utřídit potřebným způsobem informace; detailní podoba osnovy nebude uvedena v zadání, je podkladem pro vedoucího práce při rozhodování o vypsání/nevypsání tématu), - použité metody s propojením na jednotlivé části osnovy, tj. jaká metoda bude použita u konkrétní kapitoly a jakým způsobem, - literární a jiné odborné zdroje (monografie, učebnice, odborné články, internetové zdroje, atd.) – předpokládá se detailní rešerše zdrojů ze strany studenta, jejíž kvalita se také promítne do rozhodnutí potenciálního vedoucího, zda téma vypsat či nikoli. Student je povinen doložit, zda existují relevantní informační a datové zdroje, které umožní dosáhnout navrženého cíle DP a zda těmito zdroji disponuje. Pokud tedy téma má zahrnovat aplikační část, je student povinen provést rešerši datových zdrojů, příp. kontaktovat odborníka z praxe, doložit jeho ochotu k součinnosti (pokud je potřebná) a specifikovat konkrétní zdroje pro aplikační část práce. Pokud tato podmínka nebude splněna, není možné vedoucím práce odsouhlasit stanovené zadání. Nejpozději do začátku zkouškového období musí být vše toto mezi diplomantem a vedoucím DP dohodnuto, zadání následně musí být vloženo vedoucím práce do IS nejpozději do konce druhého týdne zkouškového období. Na základě vloženého zadání v IS potom bude udělen vedoucím práce zápočet stvrzující, že vedoucí práce se zadáním souhlasí. Výše uvedené informace primárně navrhuje student, vedoucí práce provádí odborný dohled a případně téma, cíl práce, metody, postup a literární zdroje koriguje tak, aby DP odpovídala standardům kladeným na tento typ práce. Jednotliví pracovníci a doktorandi mají zároveň interně stanoven orientační počet vedených DP, takže pokud bude již daný vedoucí mít kapacitu naplněnu, je nutno kontaktovat jiného vedoucího. Vedoucí práce nejsou povinni navrhovat vlastní témata, pokud neexistuje aktivní přístup studenta k tvorbě zadání práce. Odpovědnost za vypsání tématu nese v plné míře student, následným základním předpokladem závěrečných prací tohoto typu je jednak naplnění stanoveného cíle a jednoznačně identifikovatelný vlastní přínos studenta (tedy nikoliv pouze prosté převzetí informací z jiných zdrojů či popis, ale i schopnost navrhovat vlastní hodnocení či aplikovat teoretické poznatky v praktické části).
Literatura
    povinná literatura
  • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap
    doporučená literatura
  • FRANCÍREK, František. Absolventská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Arti. 74, 49. ISBN 9788090528703. 2012. info
  • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2008. URL info
  • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. První. Senov: Kamil Mařík - Professionam Publishing. 146 s. ISBN 80-7431-002-7. 2009. info
Výukové metody
První společné setkání a následně individuální konzultace s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za splnění úkolů zadaných vedoucím diplomové práce a za spolupráci na formulaci oficiálního zadání diplomové práce. Nutnou podmínkou pro udělení zápočtu je oficiální zadání diplomové práce uložené v příslušné aplikaci IS MU.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Úvodní seminář proběhne společně pouze v 1. týdnu semestru. Poté má student povinnost kontaktovat svého vedoucího práce na domluvu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.