MPF_DIS1 Diplomový seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
MPF_TEDP Teze DP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s obsahovými a formálními požadavky na diplomovou práci. Struktura kurzu včetně stručného obsahu seminářů Seminář diplomové práce probíhá ve dvou základních formách. První část semináře má charakter společného semináře organizovaného v jednotlivých specializacích. Druhá část má již výrazně individuální charakter a její forma odvisí od jednotlivých vedoucích diplomové práce. Někteří pokračují společnými konzultacemi se svými studenty, ostatní pracují se studenty na individuální bázi. Na základě toho je struktura kurzu značně flexibilní a uvedené členění má spíše orientační charakter.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- formulovat cíle diplomové práce a hypotézy,
- vybrat vhodné metody řešení,
- formulovat závěry diplomové práce a připravit argumenty pro obhajobu
Osnova
  • Semináře: 1. týden: Úvodní seminář Organizace výuky, cíle semináře. Význam diplomové práce, obsahové a formální náležitosti. Způsoby citací, práce s grafickými částmi textu a tabulkami. Kritéria hodnocení diplomové práce. Úvod diplomové práce, jeho náležitosti. Problémy stanovení cílů práce. Vymezení problémových oblastí jako jedné z hlavních součástí diplomové práce. 2. týden: Metodologie Volba vhodných metod v závislosti na cílech a předmětu diplomové práce. Jak úspěšně obhájit závěrečnou diplomovou práci. Diskuse příkladů. 3. týden: Obhajoba diplomové práce Jak úspěšně obhájit diplomovou práci. Na co se hlavně soustředit. 4.-11. týden - Individuální práce na vymezení cílů a struktury diplomové práce, hledání a výpisy z dostupných studijních pramenů. Průběžná konzultace dosažených výsledků a částečná redakce poloviny zpracovaného textu. Konzultace o dalším postupu při zpracování závěrečné diplomové práce. Kontrola práce s literaturou, další vhodná doporučení pro dokončení této práce. Na závěr tohoto období by již mělo být mezi studentem a vedoucím závěrečné diplomové práce zcela jasná koncepce práce. Individuálně může docházet ke sběru a zpracování dat, jejich vyhodnocování a dalším konzultacím. 12. týden - Formulace úvodu diplomové práce Rekapitulace a sumarizace práce nad literárními prameny, konzultací a jejich vyhodnocování. Rozpracování úvodní části diplomové práce.
Literatura
    povinná literatura
  • SUNDSTRÖM, Mikael. How not to write a thesis or dissertation : a guide to success through failure. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020, 1 online. ISBN 9781789900514. URL info
    doporučená literatura
  • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap/
  • Manuál studenta
  • https://www.econ.muni.cz/akap
  • http://www.econ.muni.cz/t619/
Výukové metody
Přednášky, osobní konzultace, rešerše literatury, individuální presentace.
Metody hodnocení
Diplomový seminář má podobu konzultací s vedoucím diplomové práce. Kurz je ukončen zápočtem udělovaným vedoucím diplomové práce. V případě, že si student kurz zapíše v době svého výjezdu do zahraničí, musí se domluvit na podmínkách zápočtu se svým vedoucím závěrečné práce.
Informace učitele
Pro formálně správné zvládnutí náležitostí diplomové práce je vhodné absolvovat jako volně volitelný předmět BDX_AKAP - Akademické psaní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Student má povinnost na začátku semestru kontaktovat svého vedoucího práce a dohodnout s ním podmínky zpracování práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.