BIp003 Biologická technika

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Základy znalostí z biologie na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je
seznámit studenty s používáním a výběrem mikroskopické techniky; zhotovit několik typů nativních a trvalých preparátů; správně založit dva typy kultur pro chov nálevníků; založit, popsat a udržovat herbář; používat určovací klíče a atlasy v biologii; sbírat a uchovávat biologický materiál, založit sbírku přírodnin; vyhledávat literaturu a používat internetové zdroje.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
používat a udržovat mikroskopickou techniku; zhotovit několik typů nativních a trvalých preparátů; správně založit dva typy kultur pro chov nálevníků; založit, popsat a udržovat herbář; používat určovací klíče a atlasy v biologii; sbírat a uchovávat biologický materiál, založit sbírku přírodnin; vyhledávat literaturu a používat internetové zdroje.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, bezpečnost práce, podmínky udělení zápočtu, zásady práce v laboratoři, protokol, biologická kresba.
 • 2. Mikroskopická technika, Základy mikroskopovaní Typy mikroskopů. Pokyny pro provoz. Postup při práci s mikroskopem. Chyby při mikroskopování. Údržba mikroskopu. Ověření vlastností mikroskopu – konstrukce obrazu. Potřeby pro mikroskopování.
 • 3. Kultury prvoků Základní kultury prvoků. Zakládání a udržování zrnkové kultury, senného nálevu. Pozorování nálevníků. Pozorovaní nálevníci jsou determinováni podle obrazových pomůcek.
 • 4. Mikroskopické preparáty Mikroskopické preparáty: typy preparátů, media, způsob přípravy. Zhotovení nativního preparátu. Zhotovení preparátu pokožky listu reliéfovou metodou (Chlorophytum). Zhotovení suchého trvalého preparátu (materiál: peří, pyl, křídlo motýla, vosy n. včely). Rámování preparátu (Du Noyerův tmel, lak na nehty). Pozorování, kresba a popis objektu.
 • 5. Barvení nativního preparátu, pozorování trvalého preparátu Nativní preparát si studenti vyrobí z vlastní kultury prvoků, kterou sami zakládali. Prvoky obarví tuší, inkoustem. Trvalý preparát z min. cvičení začistí, pozorují objekt, zakreslí a popíší. Součástí cvičení je přednáška o různých možnostech barvení, získání barviva, znehybnění nálevníků.
 • 6. Sběr a uchování biologického materiálu Zásady sběru zoologických a botanických materiálů. Uchování materiálu (způsoby sušení, fixace, uchování živého materiálu). Sbírky organismů.
 • 7. Herbář Typy herbářů a jejich využití, sběr a úprava rostlin, lisování, herbářová položka, herbářová scheda, ochrana proti škůdcům. Praktické založení rostliny, tvorba herbářové položky.
 • 8. Chovy živočichů Chovy na školách, vhodní živočichové, legislativa, zdroje informací. Praktické založení chovu potemníka moučného.
 • 9. Pomůcky pro určování biologických objektů. Určovací atlasy a klíče. Nácvik určování podle klíče.
 • 10. Literární a internetové zdroje Odborné literární a internetové zdroje. Praktické seznámení s odbornou literaturou a internetovými zdroji.
Literatura
 • Pipková, Z. (2016). Chov živočichů ve škole. Retrieved from http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1817/chov-zivocichu-ve-skole.html/
 • Fusek, L., Kundrata, R. & Sklenářová, K. (2012). Tvorba trvalých preparátů. Retrieved from http://www.zoologie.upol.cz/entomol_sbirky/Tvorba_trvalych_preparatu.pdf
 • Škrabalová, B. (2016). Jak na hmyz. Retrieved from http://www.jaknahmyz.cz/
 • Babáčková, L. (2011): Podmínky chovu živočichů na základních školách v ČR (bachelor thesis, Masaryk University, Brno, Czechia). Retrieved from http://is.muni.cz/th/162906/pedf_b/
 • Křísa, B. & Prášil, K. (Eds). (1989). Sběr, preparace a konzervace rostlinného materiálu (1st ed.). Praha: SPN
 • Malečková H. (1996): Kultury prvoků ve výuce biologie na středních školách, diplomová práce, Depon.: in Knihovna Ústavu botaniky a zoologie PřF MU
 • Kašák, J., Fusek, L. & Kundrata, R. (2012). Preparace hmyzu. Retrieved from http://www.zoologie.upol.cz/entomol_sbirky/Preparace_hmyzu.pdf
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Pozorování, sběr a určování rostlin a živočichů. In Hofmann, E. a kol.: Integrované terénní vyučování. Brno: Paido, 2004. s. 89-93. ISBN 80-7315-054-9. info
 • RUZIN, Steven E. Plant microtechnique and microscopy. New York [N.Y.]: Oxford University Press, 1999. xi, 322. ISBN 9780195089561. info
 • PALEČEK, Jiří. Biologie buňky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 120 s. ISBN 8071842664. info
 • KNOZ, Jan a Věra OPRAVILOVÁ. Základy mikroskopické techniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 195 s. ISBN 8021004738. info
 • HABROVÁ, Věra. Mikroskopická technika. Praha: SPN, 1990. info
 • BAER, Heinz-Werner. Biologické pokusy ve škole [Baer, 1968]. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 241 s. info
Výukové metody
Forma výuky: Laboratorní cvičení. Metody výuky: vysvětlování, instruktáž, pozorování, pokus, práce s literaturou.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: ústní a praktická zkouška • Podmínky udělení zápočtu: v 1. praktická zkouška - předložení 2 ks trvalých preparátů, zhotovení senného nálevu a herbářové položky • 2. řádně vedené protokoly zkontrolované vyučujícím • 4. řádná docházka do cvičení (max. 1 neúčast za semestr)
Informace učitele
Studenti mohou navštívit: http://web.natur.cuni.cz/parasitology/parpages/mikroskopickatechnika/
http://is.muni.cz/el/1431/jaro2008/Bi2302/um/
http://mikrosvet.mimoni.cz
http:// www.jaknahmyz.cz
http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/component/content/article/86-informace/20073/340-zooasistence-v-pedagogicke-praxi
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.