FC5001 Ochrana člověka za mimořádných událostí

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející), prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (zástupce)
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o Bezpečnosti práce a ochraně člověka za mimořádných událostí na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na vztah probírané látky k pedagogické praxi, občanské připravenosti. Z těchto důvodů jsou do seminářů zařazeny praktické příklady s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, technickým aplikacím apod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Základní témata související s Bezpečností práce a ochranou člověka za mimořádných událostí a s civilní obranou.
- Student dokáže na základě nabytých znalostí realizovat konkrétní opatření ke zmírnění negativních dopadů mimořádných událostí a sám sebe i jiné osoby před těmito nepříznivými dopady ochránit.
Osnova
 • 1. Mimořádné události – klasifikace mimořádných událostí; možná ohrožení; jak lze předcházet vzniku mimořádných událostí, jak být připraven a jak reagovat v případě kdy mimořádná událost nastane a co učinit po jejím skončení; nejfrekventovanější mimořádné události v ČR; terorismus
 • 2. IZS – základní a ostatní složky IZS a jejich koordinace; zapojení právnických a fyzických osob do záchranných a likvidačních prací Krizové stavy, Krizové štáby Principy a základy bezpečnostního systému a krizového řízení ČR
 • 3. Požární prevence – hasicí přístroje, jejich druhy a zásady správného použití; principy předcházení požárům; sebeuhašení a hašení hořící osoby
 • 4. Ochrana obyvatelstva (Varování – druhy signálů, jak se zachovat v případě signalizace „Všeobecná výstraha“, Ukrytí – definice; rozdíl pojetí ukrytí; stálé a improvizované úkryty, Individuální ochrana – prostředky individuální a improvizované ochrany)
 • 5. Chování v případě mimořádné události (Tísňová volání, Všeobecná výstraha, Evakuace)
 • 6. Legislativa - zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • 7. První pomoc – klasifikace poranění při hromadném zasažení obyvatel, nemoci, úrazy a jejich prevence, akutní stavy
 • 8. Živelní pohromy – povodeň, vlny veder, extrémní chlad, blesk
 • 9. Živelní pohromy – vítr, tornádo, sesuvy půdy, zemětřesení
 • 10. Civilní obrana - Úkoly ozbrojených sil při řešení krizových situací nevojenského charakteru a při řešení krizových situací vojenského charakteru, Příprava občanů k obraně státu a její význam pro společnost
 • 11. Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží (v místnostech a zařízeních, v tělocvičně a na hřišti, při akcích ve městech, na akcích v terénu, přesuny, hry a program, požární ochrana, při koupání, při bouřce, ochrana před elektrickým proudem, při práci s nářadím, na táborech)
 • 12. Právní odpovědnost za škodu a za bezpečnost práce
Literatura
  povinná literatura
 • Martínek, Bohumír. Ochrana člověka za mimořádných událostí : Příručka pro učitele základních a středních škol, MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 2. opravené a rozšířené vyd. Praha 2003. 118 s. ISBN 80-86640-08-6.
 • SVOBODA, Ivo a Radim VIČAR. Právo bezpečnosti a ochrany člověka. Určeno pro studenty oboru Učitelství praktického vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 104 s. ISBN 978-80-210-6004-3. info
  doporučená literatura
 • ŠIBOR, Jiří a Petr PTÁČEK. Ochrana zdraví při práci. In Workplace Health and Safety. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6485-0. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Havárie : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 8. ročník základních škol. 1. vydání. Praha: SPL - Práce, 2006. 21 stran. ISBN 8073610280. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Od vichřice k zemětřesení : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 9. ročník základních škol. Praha: SPL - Práce, 2006. 32 s. ISBN 8073610299. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Povodně : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 6. ročník základních škol. 1. vydání. Praha: SPL-Práce, 2006. 28 stran. ISBN 8073610264. info
 • SEDLÁČEK, Miroslav. Požáry : ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 7. ročník základních škol. 1. vyd. Praha: SPL-Práce, 2006. 28 s. ISBN 8073610272. info
 • KUTÝ, Jan. Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží : zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy : metodická příručka Sdružení Mladých ochránců přírody. 5. rozš. a dopl. vyd. Praha: Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, 2004. 130 s. ISBN 808682506X. info
 • HORSKÁ, Viola, Dušan SLÁVIK a Eva MARÁDOVÁ. Ochrana člověka za mimořádných událostí : sebeochrana a vzájemná pomoc : text pro občanskou a rodinnou výchovu. První vydání. Praha: Fortuna, 2002. 39 stran. ISBN 8071688290. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.