FC5008 Informační a komunikační technologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/1. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí spojených s oblastí médii a komunikacemi v kontextu pedagogické praxe učitele na středních školách, dále pak základní dovednosti pro práci s předloženou technikou.
Vědomosti: odborná terminologie z médii a komunikací v pedagogickém kontextu
Dovednosti: stahovat, editovat a konvertovat obrázky videa a zvuk; umět vytvořit multimediální výukovou prezentaci
Postoje: osvojit si hodnoty objektivity a významu pedagogické práce; vhodné použití techniky podle náročnosti probíraného studia
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- určit vhodnost a způsob nasazení technologií do výuky
- vytvořit studijní opory s použitím vlastní techniky a běžně dostupných programů
- aplikovat získané vědomosti ve výuce
Osnova
 • Předmět je nyní průběžně inovován v období řešení projektu (2011-2013) > CZ.1.07/2.2.00/15.0205 "Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování".
 • Sylabus přednášek (po týdnech či blocích):
 • Média a komunikace ve výuce – přehled látky předmětu
 • Média a komunikace ve výuce – základní pojmy – média, komunikace
 • Média a komunikace ve výuce – multimédia
 • Média a komunikace ve výuce – zpracování médií na PC a využití ve výuce
 • Média a komunikace ve výuce – formy a způsoby předávání informací pomocí PC
 • Zpracování videa – video-formáty
 • Zpracování zvuku – audio-formáty
 • Použití automatizovaných postupů při tvorbě výukových textů
 • Možnosti www prezentací – Technologie na webu
 • Možnosti www prezentací – domény a provoz www stránek
 • Možnosti www prezentací – technologie webových prezentací
 • Možnosti www prezentací – kódování a zprovoznění www prezentace
 • Sylabus cvičení (po týdnech či blocích):
 • Média a komunikace ve výuce – přehled látky předmětu, základní pojmy – média, komunikace,
 • Média a komunikace ve výuce – multimédia, zpracování médií na PC a využití ve výuce,
 • Média a komunikace ve výuce – formy a způsoby předávání informací pomocí PC
 • Zpracování videa – získání videa z kamery a internetu, video-formáty,
 • Zpracování videa – editace a střih videa, vkládání textů, obrázků, přechodů, zvuků a titulků do výukových video-souborů
 • Zpracování zvuku – zvukové soubory, získání zvuku mikrofonem,
 • Zpracování zvuku – stažení z Internetu, střih a editace zvuku, efekty
 • Editace videa a zvuk, export do různých formátů
 • Použití automatizovaných postupů při tvorbě výukových textů
 • Možnosti www prezentací (Technologie na webu, domény a provoz www stránek, technologie webových prezentací)
 • Návrh a tvorba www prezentací – (X)HTML, CSS a tvorba webu, webdesign a tvorba grafického návrhu webu,
 • Návrh a tvorba www prezentací – kódování a zprovoznění www prezentace
Literatura
  povinná literatura
 • KOSEK, Jiří. HTML : tvorba dokonalých WWW stránek : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 8071696080. info
 • SLAVÍK, Jan a Jaroslav NOVÁK. Počítač jako pomocník učitele : efektivní práce s informacemi ve škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 119 s. ISBN 8071781495. info
  doporučená literatura
 • BYSTŘICKÝ, Jiří. Média, komunikace a kultura : texty k problematice kulturních technik I. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 94 s. ISBN 9788073801175. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. URL info
  neurčeno
 • Kultura, média a komunikace. info
 • Spisy fakulty sociálních studií Brněnské univerzity., Řada: Kultura, média, komunikace. Brno: Masarykova univerzita, 2000. info
Výukové metody
Výklad, přednáška, rozhovor, diskuse, teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady, práce v laboratoři.
Metody hodnocení
Prezenční studium:
Seminář je hodnocen z průběžných úkolů. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
V semináři/cvičení jsou povoleny 3 absence.
Zkouška: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 75 %, po kterém následuje ústní zkouška podle osnovy předmětu.

Kombinované studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Zkouška: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 75 %, po kterém následuje ústní zkouška podle osnovy předmětu.

CŽV studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Zkouška: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 75 %, po kterém následuje ústní zkouška podle osnovy předmětu.

Úkol společný všem formám studia:
Jedním z úkolů je tvorba výukového videa s parametry:
- Minimální délka hotového záznamu: 3 minuty
- Nahrané vlastním zařízením (může být i mobilem, fotoaparátem)
- Přidané efekty:
-- Obrazové (titulky – postačí na začátku o jaké video se jedná, kdo jej natočil - jméno, příjmení, UČO)
-- Zvukové (mluvené slovo nebo hudební podkres)
Navazující předměty
Informace učitele
http://upv.ped.muni.cz/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/FC5008