FC5010 Obecná didaktika SOŠ

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/1/0. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5010/Kombi01: So 27. 3. 10:00–12:50 učebna 60, So 10. 4. 8:00–10:50 učebna 60, So 24. 4. 14:00–16:50 učebna 7, So 22. 5. 11:00–13:50 učebna 60, P. Pecina
FC5010/Prez01: Čt 13:00–13:50 učebna 59, Čt 17:00–18:50 laboratoř 80, P. Pecina
Předpoklady
Znalosti základních pojmů z obecné pedagogiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Anotace: Vzdělávacími cíli předmětu jsou základní vědomosti s porozuměním o základních tématech obecné didaktiky; dále pak základní reproduktivní dovednosti práce s vzdělávacími cíli (RVP aj.), didaktickými zásadami a s výukovou technologií. Vědomosti a dovednosti jsou zaměřené na odborné vzdělávání. Cíle: Vědomosti: vzdělávací cíle, obsahy, metody, formy a prostředky, diagnostika a motivace ve výuce, role učitele ve výuce. Dovednosti: osvojení základů volby cílů a obsahů, aplikace výukových technologií (metody, formy a prostředky); aplikace diagnostiky a motivace. Postoje: akceptovat význam zásad a dalších pravidel obecné didaktiky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- porozumět vymezení obecné didaktiky a jejich zásad,
- realizovat základní etapy didaktické transformace obsahů, pracovat s cíli a rozumět Maňákovu schématu výuky
- akceptovat obecnou didaktiku jako klíčovou disciplínu profesní přípravy učitele odborného vzdělávání
Osnova
 • 1. Úvod – role obecné didaktiky v přípravě učitele, školské systémy. 2. Pojmy obecné didaktiky. 3. Didaktické zásady. 4. Vzdělávací cíle (RVP) odborného vzdělávání a práce s nimi 5. Vzdělávací obsahy odborného vzdělávání a jejich didaktická transformace. 6. Vzdělávací technologie odborné výuky – metody, formy a prostředky výuky. 7. Podmínky odborné výuky - klima třídy, žákovo pojetí učiva, učitelovo pojetí vyučování. 8. Motivace žáka. 9. Diagnostika a klasifikace žáka. 10. Struktura osobnosti a činnosti učitele v odborné výuce, příprava, realizace a reflexe. 11. Historický vývoj obecné didaktiky. 12. Aktuální problémy odborného vzdělávání.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠVEC, Vlastimil. Tacitní znalosti jako most mezi teorií a praxí v pedagogické přípravě budoucích učitelů. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost , o.s., 2012, roč. 22/2012, č. 3, s. 387-403. ISSN 1211-4669. info
 • MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 104 stran. ISBN 8021031239. info
  doporučená literatura
 • ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika : pro studium a praxi. Vydání 1. Praha: Grada, 2014. 239 stran. ISBN 9788024745909. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD s.r.o. Brno, 2005. 141 s. Škola v praxi, svazek 3. ISBN 80-86633-33-0. info
 • PETLÁK, Erich. Všeobecná didaktika. 2. vyd. Bratislava: Iris, 2004. 311 s. ISBN 8089018645. info
 • OBST, Otto. Obecná didaktika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 159 s. ISBN 8024405555. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Hana FILOVÁ a Oldřich ŠIMONÍK. Praktikum didaktických dovedností. 2. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 2002. 90 s. ISBN 8021026987. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 807178253X. info
 • FILOVÁ, Hana, Josef MAŇÁK, Jiří STRACH, Oldřich ŠIMONÍK, Jan ŠŤÁVA a Vlastimil ŠVEC. Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 95 s. ISBN 8021013087. info
Výukové metody
Konzultace, přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška je písemná a ústní. Otázky ke zkoušce - viz. sylabus.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5010