FC5020 Doprava a systémy dopravní výchovy 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5020/Kombi01: So 13. 3. 16:00–17:50 učebna 3, So 17. 4. 11:00–12:50 učebna 3, So 24. 4. 16:00–17:50 učebna 3, So 22. 5. 12:00–13:50 učebna 3, K. Šmejkalová
FC5020/Prez01: Út 10:00–10:50 učebna 55, Út 11:00–11:50 učebna 12, K. Šmejkalová
Předpoklady
FC5015 Doprava a systémy dopravní výchovy 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o tématu doprava v souvislosti s prevencí (žáků) a to na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku předmětů zaměřených na dopravu s vědomím, že žáci SŠ jsou budoucí řidiči motorových vozidel. V této souvislosti je věnována pozornost, vybraným ustanovením zákona o provozu na pozemních. Předmět je také zaměřen na praktickou činnost učitele jako doprovodu žáků při přesunech (v dopravním prostředí) v rámci školních akcí. Do přednášek jsou zařazené aktivizační metody diskuse, jednoduché případové studie, praktické řešení případů na dopravním hřišti apod.
Cíle: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o tématu doprava v souvislosti s dopravní výchovou a důrazem na vztah probírané látky k lidskému zdraví, praxi, přírodě, domácnosti, technice apod. Dovednosti: Dokázat charakterizovat problémy současné dopravy v souvislosti s vybranými ustanoveními zákona o provozu na pozemních komunikacích. Provést dostatečnou analýzu konkrétních rizikových faktorů. Znát možnosti prevence v oblasti dopravy a vztah probírané látky k praktickým aplikacím. Dokázat se bezpečně pohybovat s útvarem žáků v dopravním prostředí. Dokázat vytvořit praktický námět pro výuku předmětů na SŠ zaměřených na dopravu, popřípadě prevenci v této oblasti (např. začlenění námětu do minimálního preventivního programu). Postoje: Osvojit si hodnoty výchovy ke zdraví, předcházení zranění a úmrtí na pozemních komunikacích. Prohlubovat si hodnoty etického chování a zodpovědnosti vůči sobě a druhým. Dále prohlubovat si hodnoty k ochraně životního prostředí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Základní pravidla tematického okruhu I. a II.
- Identifikovat a charakterizovat rizikové faktory v dopravě v souvislosti tématem výuky.
- Orientovat se v možných preventivních postupech ze strany školy v souladu s platnou legislativou.
- Je schopen toto téma adekvátním způsobem aplikovat ve své výuce do předmětů s problematikou dopravy.
- Je schopen toto téma zapracovat do minimálního preventivního programu.
Osnova
 • Sylabus přednášek (po týdnech či blocích): I. Vybraná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích 1. Chodec jako součást dopravního prostředí, chodec s postižením v dopravním prostředí. 2. Cyklista jako součást dopravního prostředí. 3. Pohyb útvaru chodců, cyklistů ve skupině. 4. Pohyb na lyžích, bruslích apod. v souvislosti s dopravním prostředím. 5. Pomoc na místě události v dopravě. II. Chování v dopravním prostředí 1. Násilí v dopravním prostředí. 2. Ochrana životního prostředí v souvislosti s dopravou. 3. Příklady rizikového chování dětí a mládeže v dopravě. 4. Možné preventivní postupy ze strany školy proti rizikovému chování žáků v dopravě (v souladu s platnou legislativou). 5. Tvorba přípravy učitele na vyučování v předmětu zaměřeném na dopravu. Tvorba návrhů akcí pro minimální preventivní program SŠ. Plánování přesunu žáků, jako útvaru na akcích pořádaných školou.
 • Sylabus cvičení (po týdnech či blocích): Cvičení jsou zaměřena na řešení úloh k jednotlivým přednáškám: I. Vybraná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích 1.Chodec jako součást dopravního prostředí. 3.Pohyb útvaru chodců, cyklisté ve skupině. 4.Pohyb na lyžích, bruslích apod. v souvislosti s dopravním prostředím. 5.Pomoc na místě události v dopravě. II. Chování v dopravním prostředí 1. Násilí v dopravním prostředí. 2.Ochrana životního prostředí v souvislosti s dopravou. 3.Příklady rizikového chování dětí a mládeže v dopravě. 4.Možné preventivní postupy ze strany školy proti rizikovému chování v dopravě (v souladu s platnou legislativou). 5.Tvorba přípravy učitele na vyučování v předmětu zaměřeném na dopravu. Tvorba návrhů akcí pro minimální preventivní program SŠ.
Literatura
  povinná literatura
 • DĚCKÝ, Jan. Doprava a systémy dopravní výchovy 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6368-6.
 • MIOVSKÝ, Michal a Pavel BÁRTÍK. Primární prevence rizikového chování ve školství: [monografie. Vyd. 1. Praha: Sdružení SCAN, c2010. ISBN 978-80-87258-47-7.
 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v aktuálním znění.
  doporučená literatura
 • Autoškola. Praha: Business Media CZ, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-87388-28-0
 • Dopravní výchova: výchova ke zdraví : [praktické náměty pro výuku Výchovy ke zdraví na 2.stupni ZŠ]. Praha: Raabe, c2012. ISBN 978-80-87553-72-5.
 • MIOVSKÝ, Michal a Pavel BÁRTÍK. Primární prevence rizikového chování ve školství: [monografie. Vyd. 1. Praha: Sdružení SCAN, c2010. ISBN 978-80-87258-47-7.
 • Vzorový projekt Dětská dopravní hřiště. Praha: AŽD Praha - Obchodní úsek pro silniční telematiku, c2009. Studijní materiály na portále http://upv.ped.muni.cz
Výukové metody
Přednášky, prezentace dokumentů;
Metody hodnocení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět: Základní pravidla tematického okruhu I. a II. Identifikovat a charakterizovat rizikové faktory v dopravě v souvislosti tématem výuky. Orientovat se v možných preventivních postupech ze strany školy v souladu s platnou legislativou. Je schopen toto téma adekvátním způsobem aplikovat ve své výuce do předmětů s problematikou dopravy. Je schopen toto téma zapracovat do minimálního preventivního programu.
Účast na praxi – dopravním hřišti, v rozsahu 8 h; Zpracování vybrané problematiky k tématu v II. 5. a diskuse v rámci kolokvia;
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5020