FC5024 Základy managementu a marketingu

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Barbora Onderková (přednášející)
Bc. Ing. Nikola Straková, PhD. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studium tohoto předmětu umožní posluchačům získat základní přehled o managementu a marketingu. V rámci tohoto předmětu je studentům předložen ucelený obraz dané problematiky, předmět reflektuje nejnovější trendy a názory odborníků. Porozumění základům managementu a marketingu je pro absolventy nezbytným předpokladem pro zastávání jakékoliv řídící pozice v jejich budoucí kariéře.

Cíle předmětu - na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat souvislosti historického vývoje managementu
- orientovat se v literatuře
- rozumět základním manažerským funkcím a jejich významu pro řízení
- vysvětlit možnost uplatnění ve výrobních i nevýrobních organizacích a ve školství
- vysvětlit metody a přístupy marketingu, význam a způsob uspokojování potřeb zákazníka
- aplikovat zásady managementu a marketingu v praxi
Výstupy z učení
Absolventi kurzu se budou orientovat v problematice managementu a marketingu. Na základě získaných znalostí a dovedností budou schopni uplatnit v praxi principy manažerského řízení a vypracovat základní marketingový plán organizace.
Osnova
 • Sylabus přednášek:
 • 1. Úvod do managementu. Historie. Školy managementu.
 • 2. Manažerské funkce. Plánování. Klasifikace. SWOT. Kritéria plnění.
 • 3. Organizování. OSCAR. Poslání organizačních struktur. Klasifikace organizačních struktur.
 • 4. Personalistika. Čtyři základní dimenze. Nábor pracovníků. Hodnocení, odměňování.
 • 5. Vedení. Teorie X a Y. Motivace pracovníků. Maslowova a Hertzbergova teorie. Lídr.
 • 6. Styly tvůrčího vedení.
 • 7. Kontrolování. Poslání, klasifikace a fáze kontrolních procesů.
 • 8. Historie marketingu. Marketingový mix. Marketingový mix spotřebitele.
 • 9. Chování spotřebitele. Typy nákupního chování.
 • 10. Produkt. Vlastnosti produktu. Životní cyklus produktu. Distribuce.
 • 11. Cena. Poslání ceny. Metody cenové tvorby.
 • 12. Propagace. Nástroje propagace. Komunikační proces. Tvorba reklamního sdělení.

  Sylabus cvičení:
 • 1. Zadání témat k prezentaci – osobnosti managementu. (př. T. Baťa, E. Škoda, H. Ford, S. Jobs, apod). Studenti budou postupně prezentovat v hodinách.
 • 2. Manažerská etika – příklady z praxe.
 • 3. Skupinová práce – založení fiktivní firmy. Vytváření plánu a organizační struktury.
 • 4. Skupinová práce – založení fiktivní firmy. Zajištění personálních otázek.
 • 5. Skupinová práce – založení fiktivní firmy. Motivace pracovníků. Styly řízení.
 • 6. Aplikace různých manažerských přístupů v závislosti na okolnostech, příběhy z praxe.
 • 7. Plán kontrol fiktivní firmy.
 • 8. Určování marketingových teorií na příkladech z praxe. Ověřování nákupního chování.
 • 9. Tvorba marketingového plánu k fiktivní firmě.
 • 10. Tvorba marketingového plánu k fiktivní firmě.
 • 11. Tvorba reklamního sdělení.
 • 12. Návrh reklamy k fiktivní firmě.
Literatura
  doporučená literatura
 • VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Management :teorie a praxe pro 90. léta. Vyd. 2., dopl. a rozšíř. Praha: Management Press, 1996. 244 s. ISBN 80-85943-19-0. info
 • HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992. 365 s. ISBN 80-85424-83-5. info
  neurčeno
 • SEKOT, Aleš a Michal CHARVÁT. Základy marketingu. Brno: PAIDO, 2002. 55 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-019-0. info
 • KOZLER, Josef a Jan MATĚJKA. Ekonomika, marketing, management v kostce. 2. vyd. Praha: Fragment, 1998. 139 s. ISBN 8072003208. info
 • PŘIBOVÁ, Marie a Miloš MAŘÍK. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Aleko, 1991. 122 s. ISBN 80-85341-08-5. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, příklady z praxe.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Zpracování kolokviální práce, prezentace na zadané téma v hodinách cvičení.
Informace učitele
Další literatura:
MC. CARTHY, E.J.; PERREAULT JR., W.D. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, 1995, 511 s.
HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992, 368 s.
KONTZ, H.; WEIHRICH, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993.
KOTLER, P. Marketing Management. Praha: Victoria Publishing, 2. vyd. Analýza, plánování, realizace a kontrola, 792 s.
KOTLER, P. Marketing podle Kotlera. Jak vytvářet a ovládat nové trhy. Praha: Management Press, 2000, 258 s.
KRÁLÍK, O. Úvod do marketingu. Pracovní materiál pro studenty sociální pedagogiky, Brno: 2001.
MOZGA, J.; VÍTEK, M. Strategický marketing. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2001.
MOZGA, J.; VÍTEK, M. Marketingový výzkum. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2001.
TRUNEČEK, J. Management I.. Praha: VŠE, 1995.
VÍTEK, M. Evropský management. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 1996

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.