FC5024 Základy managementu a marketingu

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Bc. Ing. Nikola Straková (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5024/Kombi01: So 14. 11. 8:00–9:50 učebna 56, So 21. 11. 15:00–16:50 učebna 57, So 28. 11. 8:00–9:50 učebna 6, So 9. 1. 16:00–17:50 učebna 7, N. Straková
FC5024/Prez01: Út 18:00–18:50 učebna 12, Út 19:00–19:50 učebna 12, N. Straková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studium tohoto předmětu umožní posluchačům získat základní přehled o managementu a marketingu. V rámci tohoto předmětu je studentům předložen ucelený obraz dané problematiky, předmět reflektuje nejnovější trendy a názory odborníků. Porozumění základům managementu a marketingu je pro absolventy nezbytným předpokladem pro zastávání jakékoliv řídící pozice v jejich budoucí kariéře. Cíle: Na konci tohoto kurzu bude student schopen:  definovat souvislosti historického vývoje managementu  orientovat se v literatuře  rozumět základním manažerským funkcím a jejich významu pro řízení  vysvětlit možnost uplatnění ve výrobních i nevýrobních organizacích a ve školství  vysvětlit metody a přístupy marketingu, význam a způsob uspokojování potřeb zákazníka  aplikovat zásady managementu a marketingu v praxi
Výstupy z učení
Absolventi kurzu se budou orientovat v problematice managementu a marketingu. Na základě získaných znalostí a dovedností budou schopni uplatnit v praxi principy manažerského řízení a vypracovat základní marketingový plán organizace.
Osnova
 • Sylabus přednášek: 1. Úvod do managementu. Historie. Školy managementu. 2. Manažerské funkce. Plánování. Klasifikace. SWOT. Kritéria plnění. 3. Organizování. OSCAR. Poslání organizačních struktur. Klasifikace organizačních struktur. 4. Personalistika. Čtyři základní dimenze. Nábor pracovníků. Hodnocení, odměňování. 5. Vedení. Teorie X a Y. Motivace pracovníků. Maslowova a Hertzbergova teorie. Lídr. 6. Styly tvůrčího vedení. 7. Kontrolování. Poslání, klasifikace a fáze kontrolních procesů. 8. Historie marketingu. Marketingový mix. Marketingový mix spotřebitele. 9. Chování spotřebitele. Typy nákupního chování. 10. Produkt. Vlastnosti produktu. Životní cyklus produktu. Distribuce. 11. Cena. Poslání ceny. Metody cenové tvorby. 12. Propagace. Nástroje propagace. Komunikační proces. Tvorba reklamního sdělení. Sylabus cvičení: 1. Zadání témat k prezentaci – osobnosti managementu. (př. T. Baťa, E. Škoda, H. Ford, S. Jobs, apod). Studenti budou postupně prezentovat v hodinách. 2. Manažerská etika – příklady z praxe. 3. Skupinová práce – založení fiktivní firmy. Vytváření plánu a organizační struktury. 4. Skupinová práce – založení fiktivní firmy. Zajištění personálních otázek. 5. Skupinová práce – založení fiktivní firmy. Motivace pracovníků. Styly řízení. 6. Aplikace různých manažerských přístupů v závislosti na okolnostech, příběhy z praxe. 7. Plán kontrol fiktivní firmy. 8. Určování marketingových teorií na příkladech z praxe. Ověřování nákupního chování. 9. Tvorba marketingového plánu k fiktivní firmě. 10. Tvorba marketingového plánu k fiktivní firmě. 11. Tvorba reklamního sdělení. 12. Návrh reklamy k fiktivní firmě.
Literatura
  doporučená literatura
 • VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Management :teorie a praxe pro 90. léta. Vyd. 2., dopl. a rozšíř. Praha: Management Press, 1996. 244 s. ISBN 80-85943-19-0. info
 • HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992. 365 s. ISBN 80-85424-83-5. info
  neurčeno
 • SEKOT, Aleš a Michal CHARVÁT. Základy marketingu. Brno: PAIDO, 2002. 55 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-019-0. info
 • KOZLER, Josef a Jan MATĚJKA. Ekonomika, marketing, management v kostce. 2. vyd. Praha: Fragment, 1998. 139 s. ISBN 8072003208. info
 • PŘIBOVÁ, Marie a Miloš MAŘÍK. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Aleko, 1991. 122 s. ISBN 80-85341-08-5. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, příklady z praxe.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Zpracování kolokviální práce, prezentace na zadané téma v hodinách cvičení.
Informace učitele
Další literatura: ZÁKLADNÍ: MC. CARTHY, E.J.; PERREAULT JR., W.D. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, 1995, 511 s. HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992, 368 s. KONTZ, H.; WEIHRICH, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. KOTLER, P. Marketing Management. Praha: Victoria Publishing, 2. vyd. Analýza, plánování, realizace a kontrola, 792 s. KOTLER, P. Marketing podle Kotlera. Jak vytvářet a ovládat nové trhy. Praha: Management Press, 2000, 258 s. KRÁLÍK, O. Úvod do marketingu. Pracovní materiál pro studenty sociální pedagogiky, Brno: 2001. MOZGA, J.; VÍTEK, M. Strategický marketing. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2001. MOZGA, J.; VÍTEK, M. Marketingový výzkum. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2001. DOORUČENÁ: TRUNEČEK, J. Management I.. Praha: VŠE, 1995. VÍTEK, M. Evropský management. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 1996.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5024