FC5034 Pedagogická diagnostika

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivana Medková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5034/Kombi01: So 11. 3. 14:00–15:50 učebna 3, So 18. 3. 11:00–12:50 učebna 3, J. Válek
FC5034/Prez01: Čt 12:00–12:50 laboratoř 80, I. Medková, J. Válek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vzdělávacími cíli předmětu jsou základní vědomosti s porozuměním o pedagogické diagnostice se zaměřením na didaktickou diagnostiku; dále pak základní reproduktivní dovednosti aplikace hlavních typů didaktických diagnostických metod a nástrojů. Mezi hlavní vzdělávací obsahy patří pojmy jako diagnostika a diagnóza; ústní, písemná a experimentální zkouška; didaktický test; pozorování, rozbor práce žáků atd.
Vědomosti: Pedagogická a didaktická diagnostika; třídění diagnostik; požadavky na diagnostiku; ústní a písemná zkouška; experimentální zkouška; didaktický test; pozorování; dotazník; rozhovor; speciální pedagogické diagnostické metody a nástroje; hodnocení a klasifikace.
Dovednosti: provádět základní diagnostické aktivity; sestavit a realizovat ústní, písemnou a experimentální zkoušku; vytvořit, administrovat a vyhodnotit didaktický test; sestavit a aplikovat rozhovor; hodnotit a klasifikovat žákovské vědomosti a dovednosti.
Postoje: akceptovat význam pedagogické diagnostiky ve vzdělání a výchově; osvojit si hodnoty objektivity a spravedlnosti hodnocení žáků; uznat etické zásady pedagogické diagnostiky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- vytvářet a aplikovat základní pedagogické diagnostické metody a nástroje
- rozlišovat klasifikovat diagnostické konstrukty a přiřadit k nim vhodné diagnostické metody a nástroje
- akceptovat a dodržovat odborné a etické požadavky na tvorbu a aplikaci diagnostických metod a nástrojů
Osnova
 • 1. Pedagogická a didaktická diagnostika; diagnóza; diagnostické aktivity; hodnocení; klasifikace.
 • 2. Třídění diagnostik; předmět pedagogické diagnostiky; funkce diagnostiky; etapy diagnostiky.
 • 3. Požadavky na diagnostiku; validita a reliabilita; třídění diagnostických metod a nástrojů.
 • 4. Ústní zkouška; druhy otázek a jejich tvorba formy ústní zkoušky.
 • 5. Písemná a grafická zkouška.
 • 6. Experimentální zkouška.
 • 7. Didaktický test; standardizace; tvorba položek; konstrukce testu.
 • 8. Pozorování; strukturované a nestrukturované pozorování.
 • 9. Dotazník; tvorba a vyhodnocení dotazníku.
 • 10. Rozhovor; rozbor žákovských produktů; portfolio; anamnéza.
 • 11. Speciální pedagogické diagnostické metody a nástroje.
 • 12. Hodnocení a klasifikace; sumativní a formativní hodnocení; funkce hodnocení.
Literatura
  povinná literatura
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 447 s. ISBN 9788073675714. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy : příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999. 91 s. ISBN 8085931680. info
 • DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Vyd. 2., upr. Jinočany: H & H, 1993. 121 s. ISBN 80-85467-06-2. info
 • HRABAL, Vladimír. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 198 s. ISBN 8004221491. URL info
  doporučená literatura
 • SVOBODA, M. (ed.): Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001.
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogické diagnostiky. Olomouc: PdF UP, 1988.
 • SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál, 1999.
 • MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.
 • MOJŽÍŠEK, L. Základy pedagogické diagnostiky. Praha: SPN, 1986.
 • HRABAL, Vladimír. Diagnostika : pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. 2. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 199 stran. ISBN 8024603195. info
Výukové metody
Přednáška, konzultace,studium odborné literatury.
Metody hodnocení
Prezenční studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Kolokvium: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

Kombinované studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

CŽV studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

Úkol společný všem formám studia:
Vytvořit vlastní test/písemku
Různé typy otázek
Jedná se o čtvrtletní písemku => počet témat 3–4
Počet otázek dán délkou vyučovací jednotky:
- 45 minut/týden → 15 otázek
- 90 minut/týden → 25 otázek
- 135 minut/týden → 40 otázek
Pokud učíte „v dílnách“ pak bude počet otázek 25
Vložit správné odpovědi na otázky
Obodovat otázky a udělat škálu na známky
Uvést předmět do kterého je test tvořený, časová dotace předmětu za týden, ročník, …
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/FC5034