FC5205 Podnikové hospodářství 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5205/Kombi01: So 6. 3. 15:00–16:50 učebna 4, So 13. 3. 18:00–19:50 učebna 4, So 20. 3. 8:00–9:50 učebna 64, So 27. 3. 12:00–13:50 učebna 6, P. Marinič
FC5205/Prez01: Po 8:00–9:50 laboratoř 80, P. Marinič
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu bezprostředně navazuje na předmět „Nauka o podniku I“. V první části je zaměřena pozornost na charakterizaci různých podob podniků podle jejich základních rysů a vymezení základních problémů, se kterými se podniky při své činnosti potýkají. Další výklad se pak zaměřuje na obecné otázky podnikové ekonomiky a uskutečňuje se proto bez vazby na konkrétní příslušnost podniku k určitému oboru nebo odvětví. Cílem je uvedení do problematiky podnikových funkcí a hlavních činností.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
Osvojení pojmů, vztahů, souvislostí a metod, využívaných v podnikovém hospodářství při řešení úkolů z oblasti cílů podniku, výstavby podniku, způsobu zhotovování a zhodnocování výkonů v podniku tak, aby byl student připraven řešit relevantní podnikové problémy.
Osnova
  • Stručný sylabus 1. Úvodní seminář 2. Hmotný investiční majetek a materiál jako výrobní faktory základní vymezení HIM, životnost technická a ekonomická, kapacita a využití kapacit základní vymezení materiálu, struktura materiálových časů, využití materiálu 3. Organizačně právní formy podnikání podniky jednotlivce osobní společnosti kapitálové společnosti družstva 4. Živnostenské podnikání drobné podnikání a živnosti členění živností malé a střední podnikání 5. Sdružování podniků cíle sdružování podniků kooperace a koncentrace druhy a formy spojování 6. Volba stanoviště podniku kritéria volby stanoviště vnitrostátní výběr mezistátní výběr stanoviště 7. Životní cyklus podniku založení podniku růst podniku krizový vývoj a sanace zánik podniku 8. Výroba jako hlavní podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního procesu pojem výroba a jeho obsah plánování výroby plánování výrobního programu a výrobního procesu 9. Plánování nákupu, dopravy a skladování oblasti a úkoly nákupu a skladování plánování spotřeby, nákupu a dopravy plánování skladového hospodářství 10. Zápočtový seminář
Literatura
  • WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. Translated by Zuzana Maňasová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xxix, 928. ISBN 9788071798972. info
  • MUGLER, Josef. Podnikové hospodářství malých a středních podniků. 2. přeprac. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001. 111 s. ISBN 8070827297. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Požadavky k úspěšnému vykonání zkoušky: Zápočtový test, písemná seminární práce – zpracování podnikatelského plánu
Informace učitele
Další literatura: Základní: M. S. : Podniková ekonomika, 1995 Doporučená Barrov, C. : Základy drobného podnikání, Grada, Praha 1996 Boukal, P., Mikovcová, H. : Nauka o podniku, VŠE, Praha 1996 Kašík, J. a kol. : Podniková ekonomika, VŠBTU, Ostrava 1996 Kupkovič, M. a kol. : Podnikové hospodárstvo, Srpint, Bratislava 1999 Makovec a kol. : Základy řízení výroby, VŠE, Praha 1995 Satková, B. a kol.: Podnikové hospodárstvo, Ekonóm. Bratislava 1997 Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada, Praha 1996
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5205