FC6002 Specifika výuky na SOŠ a SOU

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/1/0. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vědomosti: vzdělávací cíle, obsahy, metody, formy a prostředky, diagnostika a motivace ve výuce, role učitele ve výuce. Dovednosti: osvojení základů volby cílů a obsahů, aplikace výukových technologií (metody, formy a prostředky); aplikace diagnostiky a motivace. Postoje: akceptovat význam zásad a dalších pravidel obecné didaktiky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - Vymezit předmět zájmu obecné didaktiky a její přínos pro učitele v odborném vzdělávání. - Charakterizovat výukový proces a jeho důležité prvky. - Popsat specifika pedagogické komunikace. - Vymezit výukové cíle a obsah výuky. Charakterizovat aktuální učební dokumenty. - Definovat technologií výuky. Uvést přehled výukových metod, forem a prostředků ve výuce odborných předmětů. - Popsat důležité aspekty hodnocení žáků ve výuce. - Objasnit význam a podstatu přípravy výuky. - Charakterizovat pojmy klima, atmosféra a prostředí výuky.
Osnova
  • 1. Úvod – role obecné didaktiky v přípravě učitele, školské systémy 2. Pojmy obecné didaktiky. 3. Didaktické zásady. 4. Vzdělávací cíle (RVP) odborného vzdělávání a práce s nimi. 5. Vzdělávací obsahy odborného vzdělávání a jejich didaktická transformace. 6. Vzdělávací technologie odborné výuky – metody, formy a prostředky výuky (Maňákovo schéma výuky). 7. Podmínky odborné výuky - klima třídy, žákovo pojetí učiva, učitelovo pojetí vyučování. 8. Motivace žáka. 9. Diagnostika a klasifikace žáka. 10. Struktura osobnosti a činnosti učitele v odborné výuce, příprava, realizace a reflexe. 11. Historický vývoj obecné didaktiky. 12. Aktuální problémy odborného vzdělávání.Kvalita ve výuce, transdisciplinární didaktika.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Psychodidaktika : metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 206 s. ISBN 9788024733418. URL info
  • VALIŠOVÁ, Alena a Miroslava KOVAŘÍKOVÁ. Obecná didaktika : a její širší pedagogické souvislosti v úkolech a cvičeních. Vydání 1. Praha: Grada, 2021. 310 stran. ISBN 9788027132492. info
  • OBST, Otto. Obecná didaktika. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 176 stran. ISBN 9788024451411. info
  • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016. Čítárna Munispace info
  • ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika : pro studium a praxi. Vydání 1. Praha: Grada, 2014. 239 stran. ISBN 9788024745909. URL info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Jiří Foltýn. Šesté, rozšířené a př. Praha: Portál, 2013. 562 stran. ISBN 9788026203674. info
Výukové metody
Přednáška, konzultace.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Písemná a ústní zkouška, u písemné minimálně 70 % správných odpovědí. Témata ke zkoušce viz osnova.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.