FC6102 Ekologické aspekty lidské činnosti

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Barbora Onderková (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Anotace: V rámci tohoto předmětu je studentům předložen ucelený a objektivní pohled na problematiku ekologických aspektů lidské činnosti. Předmět reflektuje nejnovější trendy a názory odborníků. Trvale udržitelný rozvoj jako životní postoj a naděje pro budoucnost je základní myšlenkou kurzu a prolíná se celým jeho obsahem. Cíle: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: objasnit důležité ekologické pojmy a problematiku fungování ekosystému charakterizovat globálními problémy světa způsobené lidskou činností orientovat se v systému ochrany přírody a krajiny na území ČR definovat principy trvale udržitelného rozvoje charakterizovat hlavní vlivy lidské činnosti na ekosystém v rámci ČR a její důsledky osvojit si hodnoty ochrany životního prostředí a možnosti předcházet nepříznivým vlivům pokroku na trvale udržitelný rozvoj Výstupy: Absolvent tohoto kurzu se bude dobře orientovat v otázkách hlavních vlivů lidské činnosti na stav životního prostředí, bude znát možnosti řešení problémů. Osvojí si hodnoty ochrany životního prostředí a možnosti předcházet nepříznivým vlivům pokroku na trvale udržitelný rozvoj
Výstupy z učení
Absolvent tohoto kurzu se bude dobře orientovat v otázkách hlavních vlivů lidské činnosti na stav životního prostředí, bude znát možnosti řešení problémů. Osvojí si hodnoty ochrany životního prostředí a možnosti předcházet nepříznivým vlivům pokroku na trvale udržitelný rozvoj.
Osnova
  • 1. blok: Základní pojmy. Fungování ekosystému. Globální ekologie. 2. blok: Základní principy ochrany přírody a krajiny. Ochrana přírody a krajiny v ČR. Nakládání s odpady Ochrana ovzduší. Zdroje znečištění. REZZO 3 a 4. Ekologické zátěže, brownfields. 3. blok: Trvale udržitelný rozvoj. Ekologická stopa a její výpočet. Globální hektar. Legislativa. Aarhuská úmluva. CITES. Úmluva o biologické rozmanitosti. 4. blok: FSC. Fair trade. Agenda 21. Geneticky modifikované organismy. Biopaliva. Kritéria udržitelnosti biopaliv. Udržitelná energetika a doprava. Generel dopravy.
Literatura
    doporučená literatura
  • ZELENKA, Josef. Ekologie a environmentalistika. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 370 s. ISBN 9788070416457. info
  • TŘEBICKÝ, Viktor a Miroslav LUPAČ. Ekologická stopa města a školy : (zrcadlo místní udržitelnosti). Mnichovice: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, 2008. 63 s. ISBN 9788025425015. info
  • HAVRLANT, Miroslav. Ekologické zátěže a jejich hodnocení. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. 62 s. ISBN 8070427477. info
  • KADRNOŽKA, Jaroslav. Energie a globální oteplování : Země v proměnách při opatřování energie. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2006. 189 s. ISBN 8021429194. info
Výukové metody
Přednášky,diskuze. Sběr ekologických informací ze svého regionu.
Metody hodnocení
Závěrečný projekt o stavu ekologie v různých regionech ČR - zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují si všichni jednooboroví studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.