FC6103 Tvorba výukových programů a multimediálních distančních opor

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vzdělávacími cíli předmětu jsou základní vědomosti o tvorbě výukových programů a multimediálních distančních oporách zařaditelných do výuky, dále pak základní dovednosti aplikace digitální technologií ve výuce a tvorba multimediálních distančních opor podle základních pravidel jejich tvorby. Navazuje na vědomosti a dovednosti získané studiem předmětů úvod do oborových didaktik.
Vědomosti: sociální sítě; výukové programy; multimediální distanční opory;
Dovednosti: vytvářet multimediální distanční opory; vhodně zvolit digitální techniku pro daný předmět; orientovat se v nabídce on-line aplikací zařaditelných do vzdělávacího procesu
Postoje: osvojit si hodnoty objektivity a významu pedagogické práce
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- určit vhodnost a způsob nasazení multimediálních distančních opor do výuky
- vytvořit distanční opory a výukové programy
- aplikovat získané vědomosti ve výuce
Osnova
 • Sylabus přednášek a cvičení (po týdnech či blocích):
 • Obecný popis výukových programů, obecný popis visuálně orientovaných jazyků.
 • Obecné principy vývoje aplikací.
 • Struktura a vlastnosti výukových programů.
 • Struktura aplikací a vlastnosti aplikace řízené událostmi
 • Typy výukových programů.
 • Online nástroje pro tvorbu výukových programů.
 • Projekt výukového programu.
 • Návrh projektu pro výukový program z předmětů aprobace.
 • Distanční vzdělávání a e-learning, zásady tvorby distančních opor.
 • Nasazení distančních opor v různých typech vzdělávání.
 • Specifika distančních opor a vhodnost využití, možnosti vytváření multimediálních distančních opor.
 • Využití prostředků MS Office pro tvorbu distančních opor.
 • Struktura a obsah školních vzdělávacích programů (švp), metody, formy a prostředky realizace výstupů švp.
Literatura
  povinná literatura
 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a eLearning : učební text pro distanční studium. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008. 144 s. ISBN 9788086723563. info
 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Příručka pro autory distančních vzdělávacích opor : jak vytvořit distanční studijní text. Vyd. 1. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání, 2006. 67 s. ISBN 8086302393. info
  doporučená literatura
 • ww.nuv.cz
 • LEPIL, O. Teorie a praxe tvorby výukových materiálů. 2010. ISBN 978-80-244-2489-7. info
 • STRACH, Jiří. SYSTÉM PRO SÍŤOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ GENEROVÁNÍM TESTŮ. In Moderní technologie ve výuce. 2.ročník. Brno: MSD, 2008. s. 11-16. ISBN 978-80-7392-091-3. info
 • Distanční vzdělávání v České republice : současnost a budoucnost : "uplatnění distanční formy pro vzdělávání dospělých" : III. národní konference, sborník příspěvků, Brno, 30.6.-2.7.2004. Edited by Helena Zlámalová. Vyd. 1. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2004. 342 s. ISBN 8086302024. info
Výukové metody
Výklad, přednáška, rozhovor, diskuse, teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady, práce v laboratoři.
Metody hodnocení
Prezenční studium:
Seminář je hodnocen z průběžných úkolů. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
V semináři/cvičení jsou povoleny 3 absence.
Kolokvium: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

Kombinované studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

CŽV studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

Úkol společný všem formám studia:
- Vytvořit studijní distanční oporu v textovém editoru, např. Microsoft Word (v prezentaci "FC6103.pdf", se tomuto věnují slidy 33-38)
- Rozsah minimálně 5 stran v textovém editoru, např. Microsoft Word (nebo v prezentační programu např. Microsoft PowerPointu 25 slidů). Pokud bude materiál vytvářen v jiném textovém editoru, odevzdat výstup v PDF
- Materiál NEMUSÍ obsahovat piktogramy jako jsou v "Modeling_and_Simulation_1.pdf", ale MUSÍ obsahovat Marginálie.
- Doplnit 8-mi otázkami na probíraný text včetně správných odpovědí
Informace učitele
Bednaříková, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. ISBN 80-244-0277-7.
Průcha, J. Jak psát učební texty pro distanční studium : malá abeceda pro autory. Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2003. ISBN 80-248-0281-3.
Průcha, J. Požadavky na akreditaci studijních programů a kurzů distančního vzdělávání. Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 1997. ISBN -.
Zlámalová, H. Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Sborník příspěvků . Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 1999. ISBN 80-86302-15-6.
Zlámalová, H. Úvod do distančního vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. ISBN 80-244-0276-9.
kolektiv autorů: Microsoft Office Word 2003 Jednoduše, srozumitelně, názorně. Computer Press
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují si všichni jednooboroví studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.