OVp015 Úvod do didaktiky OV a ZSV 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvodní kurz má studenta seznámit s takovými komponenty didaktické znalosti obsahu, aby si již od tohoto typu studia postupně formoval pojetí předmětu občanská výchova (výchova k občanství) na ZŠ a základů společenských věd (občanského a společenskovědního základu) na SŠ.
Výstupy z učení
Student bude schopen charakterizovat vývoj pojetí občanské výchovy ve vymezených historických obdobích, dokáže objasnit vztah mezi pojetím předmětu, dobovými souvislosti a potřebami tehdejší společnosti. Zhodnotí přínos J. Uhra pro pojetí předmětu za I. republiky. Na příkladech demonstruje indoktrinační prvky tohoto předmětu v době totalitního režimu, posoudí Piťhovu koncepci vzhledem k současnosti.
Osnova
 • 1. Občanská výchova a základy společenských věd, struktura a smysl předmětu ve studentských prekonceptech. 2. až 3. týden: Historická reflexe vytváření občanské výchovy, počátky ve školské politice Marie Terezie a Josefa II., doba Rakouska-Uherska. 4. až 5. týden: Občanská výchova za I. republiky (přínos J. Uhra). 6. Období tzv. Druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava ve vztahu k občanskému vzdělávání. 7. až 8. týden: Občanské vzdělávání po roce 1945. 9. Občanská výchova jako nástroj politické a ideologické indoktrinace. 10. až 12. týden: Analýza tzv. Piťhovy koncepce občanské výchovy, interdisciplinarita, tzv. etická antropologie.
Literatura
  povinná literatura
 • STANĚK, Antonín. Výchova k občanství a evropanství. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. ISBN 978-80-7182-224-0.
 • PIŤHA, Petr. Úvod do výchovy k občanství : knížka pro učitele a veřejnost. Praha: Aved, 1992. 212 s. info
  doporučená literatura
 • UHER, Jan. Za novým životem: občanská nauka a výchova pro školy měšťanské. Praha: Unie, 1936.
 • NEJEDLÝ, Zdeněk. Ideová výchova na střední škole: osnovy z občanské výchovy, dějepisu a literární výchovy. V Praze: Státní nakladatelství, 1949.
 • Výchova k demokracii v transformující se společnosti : sborník příspěvků ze 7. ročníku Letní školy "Výchova k demokracii v transformující se společnosti" pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd konané ve dnech. Edited by Miroslav Dopita - Marie Hrachovcová. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2001. 184 s. ISBN 8024403064. info
 • PIŤHA, Petr. Učitelé, společnost a výchova : (práce z devadesátých let). Vydání první. Praha: Karolinum, 1999. 217 stran. ISBN 8071849553. info
 • KŘIVÁNEK, Jan. Příručka zákonů, nařízení a předpisů o národním školství v republice československé. 2. vyd. V Brně: Nákladem Ústředního spolku učitelského na Moravě, 1925. 1053 s. info
Výukové metody
Diskuse, samostatná práce,skupinová práce, vysvětlování.
Metody hodnocení
Aktivní 80% účast na seminářích, plnění zadaných úkolů.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.