MSAC_II Základy moderní spisovné arabštiny II

Celouniverzitní studia
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. René Motlak (cvičící)
PaedDr. Marta Holasová, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D.
Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Alexandra Kysilková
Rozvrh
Čt 4. 10. až Čt 20. 12. Čt 18:30–20:10 408
Předpoklady
Kurz je určen pro zájemce z řad studentů MU, kteří chtějí navázat na osvojené základy arabského písma, výslovnosti arabských hlásek a nejzákladnějších gramatických kategorií.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je sestaven jako úvod do základních řečových dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní). Na konci tohoto kurzu budou studenti:
- ovládat další gramatické kategorie (množné číslo, člen určitý, jmenná věta, přívlastek neshodný, slovesná věta);
- (v dovednosti poslech) schopni porozumět jednoduchým otázkám ve vzájemné interakci s učitelem nebo se studenty a porozumět jednoduchému dialogu mezi dvěma osobami tematicky zaměřenému na nejzákladnější informace týkající se osob účastnících se interakce
- (v dovednosti mluvení) schopni odpovídat na jednoduché otázky a účastnit se jednoduché interakce s učitelem nebo s ostatními studenty;
- (v dovednosti čtení) schopni číst s porozuměním vokalizované i nevokalizované jednoduché a krátké texty obsahující známou slovní zásobu a známé gramatické struktury;
- (v dovednosti psaní) schopni napsat jednoduché věty založené na známé slovní zásobě a známých gramatických strukturách;
Osnova
 • Gramatika:
 • množné číslo
 • shoda množného čísla jmen a shodného přívlastku
 • člen určitý
 • předložky
 • zájmena osobní samostatná i připojená po jméně
 • jmenná věta
 • systém psaní hamzy
 • Konverzace:
 • pozdravy a seznámení
 • osobní údaje
 • vyjádření základních pocitů a potřeb (žízeň, hlad, zima, únava atd.)
 • chci, mám rád, potřebuji, mám raději
 • cestování
 • orientace ve městě
 • studium
Výukové metody
Kurz je založen na tzv. eklektickém přístupu ve výuce jazyků, který využívá jednotlivé prvky různých vyučovacích metod a kombinuje je tak, aby výuka byla co nejefektivnější. Jsou používány výklady, jazyková cvičení (včetně cvičení drilovacích), překladová cvičení, transformační cvičení atd. a především komunikativní jazykové aktivity.
Metody hodnocení
Během semestru je důsledně vyžadována přítomnost na hodinách, aktivita a vypracování domácích úkolů.
Informace učitele
Časová dotace: 1 hodina týdně - 90 minut
Doba výuky čtvrtek 18:30-20:10.
Maximální počet studentů: 15
Místo konání: Komenského nám. 2, Centrum jazykového vzdělávání, místnost 407.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/cus/podzim2018/MSAC_II