BKF_BAN1 Bankovnictví 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Oleg Deev, Ph.D. (přednášející), Ing. Martina Sponerová, Ph.D. (zástupce)
prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. (přednášející)
Ing. Martina Sponerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Oleg Deev, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 25. 2. 12:00–15:50 P201, So 15. 4. 12:00–15:50 P201, So 6. 5. 16:00–19:50 P201
Předpoklady
FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Bankovnictví je zaměřen na získání základních poznatků o bankovním sektoru a jeho funkcích. Absolvováním předmětu student získá vědomosti o bankovním systému, činnosti centrální banky a komerčních bank, bankovních produktech a vývoji bankovnictví. Studenti v tomto předmětu jsou připravováni pro výkon různých funkcí v peněžnictví.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen: - vysvětlit a rozumí pojmům finanční systém, bankovní systém, banka, zná druhy obchodů banky a produkty bank, - chápe význam centrální banky, zná nástroje centrální banky a jejich využití, - orientuje se ve významu Evropské centrální banky a Evropského systému centrálních bank, Bankovní unie a jejich funkcí, - zná základní funkce komerční banky, orientuje se v pojmech kapitál a jeho význam pro stabilitu banky, likvidita banky, zná různé druhy aktivních a pasivních obchodů banky, - dokáže rozlišit různé formy platebního styku jak v České republice, tak i ve světě a orientuje se v jeho průběhu, - umí klasifikovat a vysvětlit finanční rizika banky, - zná různé druhy úvěrů a jejich účel, orientuje se v pojmech bonita klienta, finanční a nefinanční ukazatele, zná průběh úvěrového procesu a základní metody hodnocení bonity klienta, - zná a umí vysvětlit pojmy faktoring, forfaiting, leasing a rizikový kapitál, dokáže vysvětlit průběh jednotlivých obchodů, - umí vysvětlit a klasifikovat promptní a termínové operace, jejich rozdělení a orientuje se v základech finančních derivátů, - orientuje se v oblasti fintech, - zná různé druhy cenných papírů a význam investičního bankovnictví, - dokáže specifikovat nelegální činnosti v bankovnictví.
Osnova
 • Týden téma
 • 1. Bankovní a finanční soustava, centrální banka, postavení v ekonomice, funkce, nástroje, regulace a dohled, Evropská centrální banka, Bankovní unie
 • 2. Obchodní banky, definice, druhy bank, funkce, kapitál, likvidita, bilance
 • 3. Rizika podnikání v bankovnictví
 • 4. Produkty bank - vklady, úvěry, platební styk, šeky
 • 5. Alternativní formy financování
 • 6. Hodnocení bonity klienta, úvěrový proces
 • 7. Mimobilanční produkty, exportní financování
 • 8. Projektové financování, investiční financování
 • 9. Promptní a termínové operace, finanční deriváty
 • 10. Fintech
 • 11. Investiční bankovnictví, kolektivní investování
 • 12. Nelegální činnosti v bankovnictví
Literatura
  povinná literatura
 • KANTNEROVÁ, Liběna. Základy bankovnictví : teorie a praxe. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016. xv, 213. ISBN 9788074005954. info
  doporučená literatura
 • MEJSTŘÍK, Michal, Magda PEČENÁ a Petr TEPLÝ. Banking in theory and practice. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2014. 855 stran. ISBN 9788024628707. URL info
 • POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. xvi, 480. ISBN 9788074004919. info
 • REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2001. 782 s. ISBN 80-7261-051-1. info
 • REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012. 423 s. ISBN 9788072612406. info
 • KRAJÍČEK, J., PÁNEK, D.: Bankovnictví 1 – studijní materiály, ESF MU 2016, Aktualizované vydání, k dispozici ve studijních materiálech předmětu
 • KUNERT, Jakub a Jiří NOVOTNÝ. Centrální bankovnictví v českých zemích. Vyd. 1. V Praze: Česká národní banka, 2008. 183 s. ISBN 9788087225066. info
Výukové metody
Přednášky - zprostředkovávající vědomosti v delším souvislém projevu. Vysvětlování, které se soustřeďuje pouze na výklad pojmů, pravidel a zákonů. Vyprávění, které zprostředkovává vědomosti studentům podáváním učiva na základě určitého děje. Diskusní metoda - kolektivní řešení zadaného problému, kdy prostřednictvím výměny názorů mezi učitelem a studenty dochází ke kolektivnímu řešení zadaného problému. Problémová metoda - studentům nejsou sdělovány hotové poznatky, ale jsou vedeni k tomu, aby samostatně nebo s nepatrnou pomocí učitele odvodili nové poznatky. Komplexní výukové metody formou skupinové a kooperativní výuky, kdy skupinová výuka spočívá v rozdělení studentů do skupin, spolupráci studentů při řešení úlohy, vzájemné pomoci členů skupiny a odpovědnost jednotlivých studentů za výsledky společně. Kooperativní výuka je založena na kooperaci studentů mezi sebou při řešení různě náročných úkolů a problémů Didaktické zásady, především: - Zásada názornosti, která vede k vytváření představ na základě smyslového poznání skutečných předmětů, procesů a jevů přímo nebo v jejich názorném zobrazení. Tato zásada je zlatým pravidlem úspěšného vyučování. - Zásada spojení teorie s praxí, která vyjadřuje požadavek, aby studenti získané vědomosti a dovednosti v odborných předmětech mohli včas a na odpovídající úrovni uplatnit v praxi.
Metody hodnocení
Ke zkoušce může student přistoupit pouze zpracuje a odevzdá POT ve stanovené kvalitě a termínu. Předmět je ukončen písemným testem. Pro úspěšné ukončení předmětu je potřeba získat minimálně 60 bodů ze součtu zkouškového testu a bodového hodnocení POT. Celkové hodnocení předmětu je dáno součtem bodů z písemné zkoušky (max. 80 bodů), bodového hodnocení POTu (max. 20 bodů). • Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice: A: 92 – 100 %, B: 91 – 84 %, C: 83 – 76 %, D: 75 – 68 %, E: 67 – 60 %, F: méně než 60 %. • Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BKF_BAN1