BKF_DAEV Daňová evidence

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Josef Nešleha (přednášející)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 7. 10. 16:00–19:50 P302b, Pá 21. 10. 16:00–19:50 P304, So 12. 11. 12:00–15:50 P403
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat studentům přehled o základních povinnostech spojených s vedením daňové evidence, stanovením daně z příjmů pro potřeby OSVČ, komunikací se správci daně a výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění OSVČ.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
1. orientovat se v problematice daně z příjmů fyzických osob, stanovit daňovou povinnost OSVČ;
2. orientovat se v povinnostech OSVČ v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, vypočítat odvody a vyplnit přehledy příjmů a výdajů OSVČ;
3. vést daňovou evidenci;
4. aplikovat pro potřeby OSVČ cestovní náhrady;
5. orientovat se v problematice správy daní a komunikace se správci daně a institucemi zdravotního a sociálního pojištění.
Osnova
 • Tutoriál 1:
 • A. úvod do problematiky; daňové povinnosti OSVČ; zdaňování příjmů fyzických osob; cestovní náhrady – praktické aplikace;
 • B. správa daní – základní instituty;
 • Tutoriál 2:
 • A. výpočet daňové povinnosti OSVČ;
 • B. vedení daňové evidence – praktické aplikace;
 • Tutoriál 3:
 • A. sociální a zdravotní pojištění OSVČ – teoretické základy;
 • B. sociální a zdravotní pojištění OSVČ – případové studie; přehledy o příjmech a výdajích OSVČ.
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Pojistné zákony v oblasti zdravotního a sociálního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • PILÁTOVÁ, Jana. Daňová evidence : komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 13. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2022. 351 stran. ISBN 9788075543561. info
 • PFEILEROVÁ, Jaroslava. Cestovní náhrady podle zákoníku práce : praktický průvodce : 2021 : aktuální informace ve vazbě na novelu zákoníku práce, mezinárodní vysílání zaměstnanců, související daňové dopady v ČR i v zahraničí a nárok na cestovní náh. 3. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2021. 231 stran. ISBN 9788075542984. info
 • DUŠEK, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2020. Sedmnácté vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 144 stran. ISBN 9788027110353. URL info
  doporučená literatura
 • HNÁTEK, Miloslav. Daňové a nedaňové náklady. 3. rozšířené vydání. Praha: Esap, 2020. 289 stran. ISBN 9788090739826. info
 • HNÁTEK, Miloslav. Zcela legální daňové triky : pro podnikatele, svobodná povolání, pronajímatele, zaměstnance, studenty, seniory : více vědět, více získat. 4. rozšířené vydání. Praha: Esap, 2020. 253 stran. ISBN 9788090739819. info
Výukové metody
Teoreticky a prakticky zaměřené tutoriály s důrazem na aktivní přístup studentů. Studium doporučené literatury a související právní úpravy. Zpracování POTu(ů).
Metody hodnocení
V průběhu semestru musí studenti vypracovat a odevzdat zadané POTy. Za zpracované POTy je možné získat až 60 bodů. Předmět je zakončen písemnou zkouškou, z níž mohou studenti získat dalších až 40 bodů. Pro výsledné hodnocení platí následující klasifikační stupnice: A <92-100); B <84-91); C <76-83); D <68-75); E <60-67); F méně než 60 bodů. Jakékoliv opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan může zahájit disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKF_DAEV