BKF_FIC1 Finanční účetnictví 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michaela Jurová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 7. 10. 12:00–15:50 P102, So 12. 11. 8:00–11:50 P102, Pá 9. 12. 12:00–15:50 P101
Předpoklady
! BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1
Předmět Finanční účetnictví 1 navazuje na znalosti, které studenti získali dosavadním studiem v základních kurzech fakulty. Žádné zvláštní předpoklady se nepožadují.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Finanční účetnictví představuje v podmínkách tržní ekonomiky základní diagnostický nástroj, který umožňuje sledovat a vyhodnocovat finanční situaci ekonomicky aktivních subjektů. Podvojná metoda a akruální princip účetnictví poskytují managementu komplexní pohled na finanční zdraví ekonomických subjektů (obchodních společností a institucí) a na výsledek jejich hospodaření, bez ohledu na peněžní toky. Jeho předmětem je věrné a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů a výnosů, vlastního kapitálu a hospodářského výsledku ekonomických subjektů. Cílem předmětu je seznámit studenty se s teoretickým základem účetnictví, s jeho filozofií, s účetním prostředím a úkoly, které má plnit jako jeden ze základních instrumentů finančního řízení. Absolvováním předmětu by měli studenti získat přehled o všeobecně uznávaných zásadách, předpokladech a principech účetnictví, o jeho funkcích, o základních kategoriích a o metodách zobrazování ekonomických jevů v účetnictví. Osvojí si kromě teoretických přístupů a metod účetnictví také postupy účtování ekonomických transakcí, které se často vyskytují v ekonomické praxi. Obsahem výuky je rovněž vymezení aktiv a pasiv ekonomických subjektů a působení jejich změn na okamžitou bilanci subjektů, na jejich náklady a výnosy, na peněžní tok a na dosahovaný výsledek hospodaření. Studenti získávají první poznatky o způsobech zobrazování majetku a kapitálu, o metodách jejich oceňování, odpisování dlouhodobých aktiv a o sestavování účetních výkazů. Zaměří se na obsah účetních dat a základy práce s účetními daty.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni:
- porozumět obecně uznávaným principům, předpokladům a zásadám účetnictví, jeho funkcím, základním kategoriím a metodám odrazu ekonomických jevů v účetnictví;
- aplikovat účetní techniky u obvyklých ekonomických transakcí;
- rozpoznat ekonomické kategorie aktiv a pasiv a dopad jejich změn na rozvahu, náklady a výnosy, peněžní tok a výsledek hospodaření;
- aplikovat základní znalosti o způsobech vykazování majetku a kapitálu, metodách oceňování, odpisování dlouhodobých aktiv a přípravě účetních výkazů.
Osnova
 • 1. Podstata a funkce účetnictví, právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady. Úprava finančního účetnictví v České republice.
 • 2. Aktiva a pasiva, jejich vymezení a struktura, druhy aktiv a pasiv, vzájemné vazby. Konstrukce rozvahy, vliv hospodářských operací na její strukturu.
 • 3. Náklady a výnosy účetní jednotky, výsledek hospodaření. Výkaz zisku a ztráty, struktura výkazu a vazby na rozvahu.
 • 4. Metodické prvky účetnictví, účet a soustava účtů, účtová osnova a účtový rozvrh, účetní doklady, účetní knihy, kontrolní systém účetnictví.
 • 5. Oceňování majetku a závazků v účetní jednotce, principy oceňování, oceňovací báze, oceňování majetku stejného druhu, oceňování finančních aktiv.
 • 6. Daně v účetnictví, struktura daní v České republice, účetní zachycení, vliv na výsledek hospodaření.
 • 7. Aplikace zásady opatrnosti v účetnictví - odpisování dlouhodobého majetku, rezervy a opravné položky, charakteristika, pravidla tvorby a účetního zachycení, daňové hledisko.
 • 8. Účtování obvyklých hospodářských operací v rámci jednotlivých účtových tříd - finanční účty, zásoby, dlouhodobý majetek, zúčtovací vztahy, vlastní a cizí kapitál účetní jednotky, náklady a výnosy.
 • 9. Účetní výkazy a využití účetních dat pro ekonomické rozhodování.

 • Studenti předmětu ve výuce využívají možnosti webového portálu pravoesf.econ.muni.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Pro výuku předmětu Finanční účetnictví I byly inovovány interaktivní studijní texty a prezentace, a vytvořen seznam nejdůležitějších judikátů, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.). K samostudiu a k přípravě na tutoriály je určen studijní text Finanční účetnictví I. a prezentace v Powerpointu. Věnujte prosím pozornost i studijním textům v předmětech: Obchodní právo I, Korporátní právo a Pracovní právo. V uvedených textech jsou vysvětleny základní právní instituty, jejichž znalost se předpokládá pro pochopení některých účetních případů v předmětu Finanční účetnictví I. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Základy finančního účetnictví. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 191 stran. ISBN 9788073806125. info
 • VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 1. Sbírka příkladů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 165 s. ISBN 978-80-210-9915-9. info
  doporučená literatura
 • RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2022. 22. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2022. 1180 stran. ISBN 9788075543486. info
 • RANDÁKOVÁ, Monika. Finanční účetnictví v České republice. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická, 2015. 227 stran. ISBN 9788024520766. info
 • RANDÁKOVÁ, Monika. Finanční účetnictví pro podnikatele v příkladech. Vyd. 4., přeprac. V Praze: Oeconomica, 2012. 133 s. ISBN 9788024518527. info
Výukové metody
Výuka probíhá ve formě tutoriálů v celkovém rozsahu 12 hodin. Studenti jsou seznámeni s teoretickým základem předmětu a s aplikací účetních postupů a metod na zobrazování ekonomických jevů obvykle se vyskytujících v obchodních korporacích. V průběhu semestru je provedena kontrola průběhu studia formou práce opravované tutorem. Předmět je zakončen písemným zkouškovým testem.
Metody hodnocení
Pro splnění podmínek účasti na zkoušce je požadováno zpracování POTu dle požadavků a zadání vyučujícího. Zkouška probíhá formou písemného zkouškového testu v délce trvání 60 minut. Maximální možný počet bodů ze zkouškového testu je 30, minimální potřebný počet bodů pro úspěšné zakončení předmětu je 19. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKF_FIC1