BKF_FIMA Finanční matematika

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
13/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. k=1,33. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Luděk Benada, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 8. 10. 8:00–11:50 P303, Pá 11. 11. 12:00–15:50 P103, Pá 9. 12. 16:00–19:50 P102
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu postupuje od vymezení předmětu, pojmů a metod, přes znalosti středoškolské matematiky, které jsou potřebné pro pochopení a vymezení jednotlivých modelů tvorby vztahů z finanční matematiky, jako jednoduché a složené úročení, spoření krátkodobé a dlouhodobé, důchody a úvěry. Předmět je koncipován tak, aby byly vysvětleny základní vztahy a jednotlivé výrazy pro potřeby výuky ekonomických disciplín.

Hlavní cíle kurzu jsou:
porozumění základům finanční matematiky; porozumění principu úročení; porozumění využití principu úročení u základních problematických oblastí finanční matematiky; schopnost aplikovat získané znalosti i na problémové oblasti, které nejsou přímo probírány v rámci předmětu
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-chápat a aplikovat koncept časové hodnoty kapitálu;
-rozhodovat se v oblasti časově odlišných peněžních toků;
-interpretovat informační obsah úrokové sazby;
-aplikovat varianty úrokového počtu a to jak polhůtní, tak předlhůtní (lineární, složené, exponenciální, kombinované);
-aplikovat znalosti o nomínální a reálné hodnotě kapitálu v závislosti na formě zdanění a cenové hladině;
-efektivně pracovat s anuitním počtem, na němž je obor financí založen.
Osnova
 • Tématický plán - tutoriálů:
 • 1. Tutoriál: Problematika úročení (základní pojmy úrokového počtu, předlhůtní vs. pohlůtní úročení, lineární, exponenciální, kombinované úročení a jejich vzájemná provázanost, daně, reálný úrok).
 • 2. Tutoriál: Anuitní počet I se zaměřením na výpočet budoucí hodnoty (problematika úrokového období, různé procesy úročení, zdanění a reálná hodnota kapitálu v procesu spoření).
 • 3. Tutoriál: Anuitní počet II se zaměřením na výpočet současné hodnoty (problematika ÚO, různé procesy úročení, zdanění a reálná hodnota kapitálu v procesu vyplácení anuit).
Literatura
  povinná literatura
 • Skripta FIMA
 • BUCHANAN, J. Robert. An undergraduate introduction to financial mathematics. 3rd ed. New Jersey: World Scientific, 2012. xviii, 464. ISBN 9789814407441. info
  doporučená literatura
 • ŠOBA, Oldřich a Martin ŠIRŮČEK. Finanční matematika v praxi. 2., aktualizované a rozší. Praha: Grada Publishing, 2017. 330 stran. ISBN 9788027102501. URL info
 • ČERVINEK, Petr a František ČÁMSKY. Finanční matematika - Distanční studijní opora. 2009. 91 s. info
  neurčeno
 • RADOVÁ, Jarmila, Petr DVOŘÁK a Jiří MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 304 s. ISBN 9788024748313. URL info
Výukové metody
Výuka je realizována formou tutoriálů. Náplň tutoriálu vychází z osnovy předmětu. Výuka je založena na předpokladu samostudia. Na tutoriálech se řeší ilustrativní příklady z okruhu probírané problematiky. Výuka je založena na interakci vyučujícího a studentů. Společně jsou řešeny úkázkové příklady.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou, která se bude konat ve zkouškovém období. Problematika zkouškové látky bude odpovídat náplni na tutoriálech a povinné literatuře, ke které patří především elektronická skripta dostupná ve studijních materiálech. Úspěšné ukončení předmětu předpokládá dosažení 60% a více ze zkouškového testu.
Pro hodnocení výkonu studentů u zkoušky platí následující klasifikační stupnice:
A= 92 – 100 %
B= 84 – 91 %
C= 76 – 83 %
D= 68 – 75 %
E= 60 – 67 %
F= méně než 60 %

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
Doporučený harmonogram studia pro kombinované studium
1. – 2. týden samostudium (Úročení - skripta)
3. týden 1.tutoriál (Problematika úrokového počtu)
5. týden samostudium (Spoření)
6. týden 2. tutoriál (Anuitní počet - spoření)
7. - 8. týden samostudium (Důchody, úvěry)
9. týden 3. tutoriál (Anuitní počet - Důchody, úvěry)
Pozn. Harmonogram je orientační. Samotný průběh studia bude modifikován dle rozvrhu v ISu a v závislosti na tutoriálech.
Studenti musí mít nastudovány příslušné kapitoly ze skript, přípandě DSO, aby mohla být věnována pozornost těžším a problematičtějším partiím probírané látky a řešením jednotlivých příkladů (problémů).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKF_FIMA