BKF_FITR Finanční trhy

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. k = 1,00. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 8. 10. 12:00–15:50 P304, Pá 21. 10. 12:00–15:50 P304, So 12. 11. 8:00–11:50 P304
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je charakterizovat roli finančního systému a jednotlivých trhů v rámci ekonomického systému, na základě determinovaných kritérií určit jednotlivé trhy a porozumět struktuře finančních produktů. Předmět je rozdělen do 4 bloků odpovídajících struktuře finančního trhu a cílem každého bloku je poskytnout informace o struktuře a hlavních produktech trhu a metodách oceňování. Teoretické znalosti jsou propojeny s reálnými tržními daty získanými z terminálu Bloomberg nebo Yahoo Finance.
Výstupy z učení
Student bude schopen specifikovat a charakterizovat strukturu finančního trhu a jednotlivých forem trhů s bližším zaměřením na peněžní trh, dluhopisový a akciový trh a trh derivátů. Studenti budou schopni klasifikovat jednotlivé finanční produkty, znát jejich charakteristiky a ocenit je. Studenti budou schopni formulovat investiční rozhodnutí na základě rizika a výnosu a chápat základní principy teorie portfolia a diverzifikace. Po absolvování předmětu budou studenti schopni diskutovat o výhodách a nevýhodách spojených s jednotlivými investičními produkty a budou se orientovat ve vybraných segmentech finančního trhu. Studenti budou chápat význam finančního trhu při získávání kapitálu a jeho význam ve srovnání s komerčními bankami.
Osnova

 • Přednášky:
 • 1. Struktura finančního systému a jeho význam v ekonomice
 • 2. Analýza peněžního trhu
 • 3. Analýza trhu s dluhopisy
 • 4. Metody využitelné pro ocenění dluhopisů
 • 5. Analýza akciového trhu, nabídka akcií a role investorů
 • 6. Metody využitelné pro ocenění akcií, technická analýza akcií
 • 7. Teorie efektivního trhu
 • 8. Tržní indexy a jejich význam na finančním trhu
 • 9. Základy teorie portfolia
 • 10. Produkty kolektivního investování a metody hodnocení výkonnosti fondů
 • 11. Derivátový trh – forward a futures kontrakty
 • 12. Derivátový trh – opce a opční formace/ strategie
Literatura
  povinná literatura
 • MICHAEL, McMillan a Gerhard PINTO. Investments: Principles of Portfolio and Equity Analysis. CFA Institute Investment Series Set, 2011. ISBN 978-0-470-91580-6. info
 • MADURA, Jeff. Financial markets and institutions. 12th edition. Boston: Cengage, 2018. xxxiii, 76. ISBN 9781337099745. info
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 950 stran. ISBN 9788075982124. info
  doporučená literatura
 • MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. EAKINS. Financial markets and institutions. Ninght edition, global editi. Harlow, England: Pearson, 2018. 688 stran. ISBN 9781292215006. info
Výukové metody
Předmět je rozdělen na jednotlivé přednášky. Přednášky kopírují sylabus předmětu. Powerpointové prezentace jsou studentům k dispozici online a jednotlivá témata se probírají během přednášky.
Metody hodnocení
Přednášky jsou rozvrhově organizovány do tří čtyřhodinových bloků, podle tematických okruhů následovně:
1. tutoriál – témata č. 1 – 4,
2. tutoriál – témata č. 4 – 7,
3. tutoriál – témata č. 8 – 12,
Rozpis tematické náplně jednotlivých tutoriálů dle rozvrhu.
Podmínky ukončení předmětu:
Závěrečná zkouška je pouze písemná - "multiple choice" – a odpovídá rozsahu a obsahu jednotlivých přednášek, možno získal maximálně 60 bodů.
Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice, která reflektuje body, které student obdržel ze závěrečné zkoušky (max. 60): A 92 – 100 %, B 84 – 91 %, C 76 – 83 %, D 68 – 75 %, E 60 – 67 %, F méně než 60 %)
Studenti mohou dobrovolně vypracovávat průběžné online testy v odpovědnících předmětu. Tyto testy jsou vždy hodnoceny max. 5 body, jejich řešení délka odpovídá náročnosti tématu. Tyto body pak vylepšují počet získaných ze závěrečného testu. Test si může každý student otevřít pouze jednou, test je přístupný pouze pouze omezenou dobu, zpravidla do dalšího tutoriálu.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKF_FITR