BKF_ZOZK Příprava na zkoušky odborné způsobilosti - Kapitálové trhy

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 25. 2. 8:00–11:50 P302b, So 18. 3. 12:00–15:50 P302b, Pá 5. 5. 12:00–15:50 P302b
Předpoklady
FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Příprava na zkoušky odborné způsobilosti - Kapitálové trhy připravuje studenty na úspěšné absolvování zkoušek odborné způsobilosti osob jednajících se zákazníky, investičních makléřů, portfolio manažerů a investičních poradců a výkon těchto činností. Studenti se tak postupně seznámí s principy a fungováním finančního trhu, regulací kapitálového trhu, zahraničními kapitálovými trhy, investičními nástroji, regulovanými trhy a dalšími tržními platformami, principy obchodování na kapitálovém trhu a investičními službami, organizací a činností obchodníka s cennými papíry, kolektivním investováním, investičními strategiemi a teorií portfolia, finanční analýzou podniku a deriváty.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude jeho absolvent schopen: - úspěšně absolvovat zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích (kapitálové trhy), - vykonávat činnost osoby jednající se zákazníky u obchodníka s cennými papíry, investičního makléře, porfolia manažera a investičního poradce, - popsat principy a fungování finančního trhu, - charakterizovat investice, investiční nástroje, portfolio a investiční strategie, - vymezit regulaci kapitálového trhu, - objasnit problematiku zahraničních kapitálových trhů, - vysvětlit principy obchodování na finančním trhu, - popsat kolektivní investování, - objasnit finanční analýzu podniku, - vysvětlit organizaci podniku a zvláštní činnosti obchodníka s cennými papíry, - charakterizovat deriváty.
Osnova
 • 1)Principy a fungování finančního trhu, teorie financí 2)Regulace kapitálového trhu 3)Vybraná problematika zahraničních kapitálových trhů 4)Investiční nástroje 5)Regulované trhy a další tržní platformy 6)Principy obchodování na kapitálovém trhu a investiční služby 7)Organizace podniku a zvláštní činnosti obchodníka s cennými papíry, pravidla jednání se zákazníky, řízení rizika 8)Kolektivní investování 9)Investice, investiční strategie a portfolio 10)Finanční analýza podniku 11)Deriváty – základní pojmy; pevné termínové operace (forwardy, futures, swapy) 12) Opce a opční strategie, strukturované produkty
Literatura
  povinná literatura
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 950 stran. ISBN 9788075982124. info
 • ÚZ 1337 Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy. Sagit, 2019. 656 s. ISBN 978-80-7488-371-2
 • OŠKRDALOVÁ, Gabriela, Peter MOKRIČKA, Petr ČERVINEK, Miroslava ŠIKULOVÁ, Martin SVOBODA, Alois KONEČNÝ, Eva KUTOVÁ, Ivana VALOVÁ a Dagmar LINNERTOVÁ. Zkoušky odborné způsobilosti na kapitálových trzích : 1830 otázek pro makléře, investory a poradce. 2. vyd. Brno: Edika, 2012. 464 s. ISBN 978-80-266-0107-4. info
 • JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. uprav. vyd. Praha: Grada, 2010. 630 s. ISBN 9788024736969. info
  doporučená literatura
 • JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 648 s. ISBN 9788024716534. info
 • MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 9788086929705. info
Výukové metody
Tutoriály
Metody hodnocení
Jde o předmět tvořený pouze přednáškami. Zpracování a odevzdání POTu bude hodnoceno jako prospěl, resp. neprospěl. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je: - ohodnocení POTu jako prospěl. Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BKF_ZOZK