BKM_APS2 Aplikovaná Statistika 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Zavadilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Zavadilová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 7. 10. 16:00–19:50 VT204, Pá 21. 10. 16:00–19:50 VT204, So 12. 11. 8:00–11:50 VT204
Předpoklady
BKM_APS1 Aplikovaná Statistika 1
Základní pojmy teorie pravděpodobnosti. Pro zápis předmětu je potřeba mít základní znalosti práce s počítačem a ochotu se v ní zdokonalovat. Výhodou jsou základní znalosti jazyku R, který bude v předmětu využíván. Doporučená prerekvizita je studium předmětu BKM_UVOR Úvod do R.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen :
- porozumět a vysvětlit základní pojmy statistické indukce;
- použít základní testovací procedury;
- ovládat základy vyučovaného statistického softwaru;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozlišovat mezi základním a výběrovým souborem a správně interpretovat principy statistické inference
- určit statistické metody vhodné pro kontext aplikace
- pomocí softwareového prostředí R řešit jednotlivé úlohy na reálných datech
- správně interpretovat výsledky analýz
Osnova
 • Normální rozložení a odvozená rozložení (Pearsonovo rozložení, Studentovo rozložení, Fisher-Snedocerovo rozložení), jejich vlastnosti, tabulky kvantilů.
 • Zákon velkých čísel a centrální limitní věta.
 • Základní pojmy matematické statistiky, náhodný výběr, výběrové charakteristiky.
 • Bodové a intervalové odhady parametrů a parametrických funkcí.
 • Úvod do testování hypotéz.
 • Parametrické úlohy o jednom náhodném výběru z normálního rozložení.
 • Parametrické úlohy o dvou nezávislých náhodných výběrech z normálního rozložení.
 • Parametrické úlohy o jednom náhodném výběru a dvou nezávislých náhodných výběrech z alternativního rozložení.
 • Analýza rozptylu jednoduchého třídění.
 • Jednoduchá lineární regrese.
 • Úvod do korelační analýzy.
 • Testy nezávislosti nominálních a ordinálních náhodných veličin.
 • Neparametrické testy o mediánech.
Literatura
  doporučená literatura
 • NOVÁK, Ilja, Richard HINDLS a Stanislava HRONOVÁ. Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. přepracované vyd. Praha: Management Press, 2000. 259 s. ISBN 80-7261-013-9. info
 • https://www.r-bloggers.com
Výukové metody
Prakticky zaměřené tutoriály s důrazem na aktivní přístup studentů.
Samostatné studium doporučené literatury, autokorekční testy, samostatná práce na zadaných úkolech.
Metody hodnocení
Podmínkou pro ukončení předmětu je vypracování a obhajoba semestrálního projektu. Při hodnocení je kladen důraz především na vhodně zvolené a provedené metody, správnou interpretaci a prezentaci výsledků.
Předmět je ukončen písemnou zkouškou sestávající se z teoretické a praktické části.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKM_APS2