BKM_OPRO Optimalizace a rozhodování

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Základní znalosti lineární algebry a matematické analýzy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti potřebné pro modelování rozhodovacích problémů v managementu, ekonomii a financích. Dalším cílem je seznámit studenty s metodami řešení běžných typů optimalizačních úloh a jejich implementací v MS Excel.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozpoznat a formulovat specifické optimalizační problémy, které se vyskytují při aplikacích v ekonomii, projektovém řízení, výrobním managementu, managementu kvality, financích apod.
- aplikovat algoritmy využívané při řešení těchto optimalizačních úloh
- vysvětlit postup řešení a zdůvodnit volbu daného postupu
- ověřit a interpretovat výsledky
- implementovat metody řešení prakticky motivovaných úloh za použití softwaru (zejména MS Excel).
Osnova
 • Lineární programování
 • Celočíselné a cílové programování
 • Speciální úlohy (distribuční, přiřazovací, atd.)
 • Optimalizace v grafech, síťová analýza
 • Vícekriteriální rozhodování
 • Analýza datových obalů (DEA)
Literatura
  povinná literatura
 • JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum :kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2002. 323 s. ISBN 80-86419-42-8. info
  doporučená literatura
 • DLOUHÝ, Martin, Josef JABLONSKÝ a Petra ZÝKOVÁ. Analýza obalu dat. První vydání. Praha: Professional Publishing, 2018. 176 stran. ISBN 9788088260127. info
 • GROS, Ivan a Jakub DYNTAR. Matematické modely pro manažerské rozhodování. 2. upravené a rozšířené. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. 303 stran. ISBN 9788070809105. info
 • HILLIER, Frederick S. a Gerald J. LIEBERMAN. Introduction to operations research. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2005. xxv, 1061. ISBN 0072527447. info
  neurčeno
 • NAVARRŮ, Miroslav. Excel 2019 : podrobný průvodce uživatele. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. 256 stran. ISBN 9788024720265. info
Výukové metody
Prakticky zaměřené tutoriály s důrazem na aktivní přístup studentů. Studenti musí pracovat s doporučenou literaturou, odevzdat domácí práci, podílet se na řešení skupinového projektového úkolu a vyplňovat autokorekční cvičení.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zkouškou. Hodnocení je určeno bodovým ziskem ze závěrečného testu, autokorekčních cvičení, domácí práce a týmového projektu. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/BKM_OPRO