BKM_TEZP Teze závěrečné práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
tutorial 2 hodiny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 25. 2. 16:00–17:50 P302a
Předpoklady
FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je ve spolupráci s vedoucím připravit oficiální zadání závěrečné práce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:

- formulovat řešený problém a stanovit adekvátní cíl závěrečné práce;
- posoudit charakter datových souborů a jejich relevanci pro řešený problém;
- navrhnout metodiku řešení;
- definovat znaky odborné práce;
- vyhledat a posoudit vhodnost literárních a dalších odborných zdrojů;
- ve spolupráci s vedoucím závěrečné práce vytvořit teze, resp. oficiální zadání závěrečné práce.
Osnova
 • Cílem tohoto předmětu je příprava zadání závěrečné práce. Student je povinen během prvních dvou týdnů semestru zkontaktovat potenciálního vedoucího své ZP (ideálně v konzultačních hodinách či v čase vyhrazeném pro seminář závěrečné práce, případně alespoň formou e-mailu) a dohodnout se s ním na obsahovém zaměření své práce, které musí obsahovat údaje v následující struktuře:

  - Název v češtině i angličtině,
  - cíl práce (případně dílčí cíle, pokud to téma vyžaduje),
  - postup zpracovávané práce a na to navazující návrh osnovy zahrnující nadpisy první až třetí úrovně (tímto student doloží vztah k tématu a přehled o něm a také schopnost utřídit potřebným způsobem informace; detailní podoba osnovy nebude uvedena v zadání, je podkladem pro vedoucího práce při rozhodování o vypsání/nevypsání tématu);
  - použité metody s propojením na jednotlivé části osnovy, tj. jaká metoda bude použita u konkrétní kapitoly a jakým způsobem;
  - literární a jiné odborné zdroje (monografie, učebnice, odborné články, internetové zdroje, atd.).

  Student je povinen doložit, zda existují relevantní informační a datové zdroje, které umožní dosáhnout navrženého cíle ZP a zda těmito zdroji disponuje. Pokud tato podmínka nebude splněna, není možné vedoucím práce odsouhlasit stanovené zadání. Celkové zaměření závěrečné práce musí být prakticky orientované a zaměřené na řešené konkrétního problému.
  Nejpozději do začátku zkouškového období musí být vše toto mezi studentem a vedoucím ZP dohodnuto, zadání následně musí být vloženo vedoucím práce do IS nejpozději do konce druhého týdne zkouškového období.
  Na základě vloženého zadání v IS potom bude udělen vedoucím práce zápočet stvrzující, že vedoucí práce se zadáním souhlasí. Výše uvedené informace primárně navrhuje student, vedoucí práce provádí odborný dohled a případně téma, cíl práce, metody, postup a literární zdroje koriguje tak, aby ZP odpovídala standardům kladeným na tento typ práce.
  Jednotliví pracovníci a doktorandi mají zároveň interně stanoven orientační počet vedených ZP, takže pokud bude již daný vedoucí mít kapacitu naplněnu, je nutno kontaktovat jiného vedoucího.
  Vedoucí práce nejsou povinni navrhovat vlastní témata, pokud neexistuje aktivní přístup studenta k tvorbě zadání práce.
  Odpovědnost za vypsání tématu nese v plné míře student, následným základním předpokladem závěrečných prací tohoto typu je jednak naplnění stanoveného cíle a jednoznačně identifikovatelný vlastní přínos studenta (tedy nikoliv pouze prosté převzetí informací z jiných zdrojů či popis, ale i schopnost navrhovat vlastní hodnocení či aplikovat teoretické poznatky na praktické řešení zvoleného problému).
Výukové metody
Individuální konzultace s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za splnění úkolů zadaných vedoucím závěrečné práce a za spolupráci na formulaci oficiálního zadání závěrečné práce. Nutnou podmínkou pro udělení zápočtu je oficiální zadání závěrečné práce uložené v příslušné aplikaci IS MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BKM_TEZP