BKP_OPRO Obchodní právo

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zdeněk Houdek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 25. 2. 16:00–19:50 P304, Pá 14. 4. 12:00–15:50 P304, Pá 5. 5. 16:00–19:50 P304
Předpoklady
FORMA ( K )
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti:
- teorie práva,
- soukromého práva (NOZ),
- organizace podniku
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva a Ekonomika organizací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními změnami v oblasti soukromého práva v důsledku přijetí nového občanského zákoníku.
Pozornost bude zaměřena na systematizaci nové právní úpravy fyzických a právnických osob a jejich třídění, které je právním základem pro úpravu obchodních korporací a podnikání v zákoně o obchodních korporacích a v živnostenském zákoně.
Pozornost bude věnována také právní úpravě podnikání, postavení podnikatelů a jejich chování.
Zvláštní důraz bude kladen na právní úpravu obchodních závazkových vztahů.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:
• Vysvětlit základní zásady a instituty soukromého práva a jejich využívání při aplikaci práva.
• Vymezit status fyzických a právnických osob.
• Vysvětlit obecnou právní úpravu podnikání.
• Chápat rozdíly v právní úpravě jednotlivých forem obchodních korporací.
• Analyzovat právní pravidla uplatňování vlastnických práv společníků obchodních korporací.
• Orientovat se v problémech ručení společníků za závazky společnosti a právních nároků věřitelů společnosti.
• Vysvětlit právní úpravu zastupování obchodních společností.
• Využívat základní právní pravidla pro závazkové obchodní vztahy, zejména pro kupní smlouvu, příkazní smlouvu, smlouvu o obstarání věci a smlouvu o obstarání prodeje.
Osnova
 • Tutoriály:
 • 1.Obchodní korporace I.
 • - Obecná úprava obchodních korporací podle zákona o obchodních korporacích.
 • - Třídění obchodních korporací
 • 2. Obchodní korporace II.
 • Srovnání (rozdíly) v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.:
 • - předpoklady založení obchodních korporací
 • - majetkové poměry obchodních korporací (vklad, základní kapitál, obchodní podíl, obchodní jmění a jejich funkce)
 • - nezbytné předpoklady pro založení a vznik obchodní korporace, povinné orgány a jejich pravomoc
 • - zrušení, zánik korporace, zrušení obchodní korporace s likvidací, zrušení obchodní korporace bez likvidace
 • 3. Obchodní korporace III.
 • - Srovnání (rozdíly) v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.:
 • - rizika a odpovědnost statutárních orgánů, předpoklady odpovědnosti, okolnosti vylučující odpovědnost, ručení členů statutárních orgánů, zákaz konkurence, péče řádného hospodáře, manažerská smlouva
 • - práva a povinnosti společníků, účast společníků na řízení společnosti, minoritní práva společníků, vypořádání společníků při zániku účasti na obchodní korporaci
 • - ručení společníků, majetková odpovědnost obchodní korporace
 • 4. Přeměny obchodní společnosti
 • - Rozdělení společnosti
 • - Změna právní formy společnosti
 • - Fúze
 • - Koncern
 • 5. Úpadek a způsoby jeho řešení.
 • Pro výuku předmětu jsou Obchodní právo jsou podpůrně k dispozici interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz): Obchodní právo I., Korporátní právo, Občanské právo, Základy práva a Evropské právo. V uvedených textech jsou vysvětleny základní právní instituty, jejichž znalost se předpokládá pro pochopení problematiky kurzu Obchodní právo.
 • V případě, že budete mít zájem o podrobnější právní informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Kromě toho mají všichni studenti ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠTENGLOVÁ, Ivana, Jan DĚDIČ a Miloš TOMSA. Základy obchodního práva : vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované a rozší. Praha: Leges, 2019. 475 stran. ISBN 9788075023148. info
 • RUBAN, Radek, Jaromír KOŽIAK a Zdeněk HOUDEK. Cvičebnice korporátního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 205 s. Učebnice č. 541. ISBN 978-80-210-9004-0. info
  doporučená literatura
 • Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění
 • Zákon č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v pozdějším znění
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v pozdějším znění
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - zvláštní část. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2017. 126 s. Řada učebních skript. ISBN 978-80-88248-01-9. info
 • DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a doplně. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2016. 435 stran. ISBN 9788075521873. info
 • POKORNÁ, Jarmila, Jaromír KOŽIAK, Milan PEKÁREK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Alena KERLINOVÁ. Obchodní společnosti a družstva. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxx, 414. ISBN 9788074004759. info
Výukové metody
Tutoriály (3x), individuální studium literatury, individuální konzultace, domácí příprava, rešerše literatury.
Metody hodnocení
Výuka probíhá prezenční formou studia.
Kurz je ukončen písemnou zkouškou. Student se může zúčastnit zkoušky, pokud odevzdá v daném termínu vypracovaný POT (práce opravovaná tutorem) v požadovaném rozsahu a struktuře. Podrobnější informace budou uvedeny v Pokynech ke studiu (viz Studijní materiály předmětu).
Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BKP_OPRO