PPPAFI Právo a finance

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (cvičící)
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Viktória Čejková, Ph.D.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Rozvrh
St 7:40–9:15 P403
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PPPAFI/1: St 11:05–12:45 VT203, J. Šedová, D. Šramková
PPPAFI/2: St 12:50–14:30 VT203, J. Šedová, D. Šramková
PPPAFI/3: St 9:20–11:00 VT203, J. Šedová, D. Šramková
PPPAFI/4: St 16:20–17:55 VT203, J. Šedová, D. Šramková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod do problematiky právních vztahů finančního trhu. Struktura předmětu je tvořena třemi tématickými bloky. Úvodní část kurzu objasňuje základní prvky právního prostředí finančního systému ČR. Druhá část je věnována principům fungování právního rámce kapitálového trhu. Objasňuje strukturu kapitálového trhu se zvláštním zřetelem na právní úpravu investičních instrumentů kapitálového trhu, systém jejich evidence a subjekty kapitálového trhu. Třetí část objasňuje základy právní úpravy bankovního trhu. Zvláštní pozornost je věnována právním instrumentům hlavní činnosti bank, zejména vkladům a úvěrům. Vysvětleny jsou i zásady právní úpravy státního dozoru nad bankovnictvím.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vysvětlit specifickou povahu právního prostředí finančního trhu ČR;
- pochopit význam základních pojmů a kategorií finančního trhu ČR;
- orientovat se v právní úpravě základních právních institutů kapitálového trhu;
- znát hlavní rizika spojená s uzavíráním bankovních smluv;
- pracovat se základními právními dokumenty finančního práva, interpretovat je a aplikovat na konkrétní skutečnosti podnikatelského prostředí finančního trhu.
Osnova
 • Téma/týden
 • 1. Právní prostředí finančního systému ČR. Význam právního prostředí pro rozvoj finančního systému ČR. Právní rámec finančních institucí v ČR.
 • 2. Kapitálový trh (Trh s investičními nástroji, investiční nástroje, investiční služby - hlavni, doplňkové).
 • 3. Investiční cenné papíry (Emise akcií, dluhopisů, podílových listů. Registrace /kotace/ cenných papírů na burzovních trzích. Rušení registrace /kotace/ cenných papírů na burzovních trzích).
 • 4. Subjekty kapitálového trhu (obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, organizátoři trhu s cennými papíry, subjekty kolektivního investování).
 • 5. Zásady evidence cenných papírů (převody cenných papírů, evidence cenných papírů, povinné nabídky převzetí, veřejné návrhy na odkup akcií).
 • 6. Státní dozor nad kapitálovým trhem.
 • 7. Státní dozor nad bankovnictvím
 • 8. Vklady u obchodních bank (běžné účty, termínované vklady, vklady s výpovědní lhůtou, depozitní směnky a vkladové certifikáty. Definice, funkce, smluvní základ, náležitosti smluv, subjekty, rizika, výhody).
 • 9. Úvěry u obchodních bank (bankovní úvěr, spotřebitelské úvěry, kontokorentní úvěry, eskontní úvěry, kreditní a úvěrové karty. Definice, funkce, smluvní základ, náležitosti smluv, subjekty, rizika, výhody).
 • 10. Vklady u stavební spořitelny (smlouva o stavebním spoření). Úvěry poskytované stavební spořitelnou. Státní podpora. Definice, funkce, smluvní základ, náležitosti smluv, subjekty, rizika, výhody.
 • 11. Vklady u hypotečních bank. Úvěry u hypotečních bank (smlouva o hypotečním úvěru). Úvěry poskytované státem. Definice, funkce, smluvní základ, náležitosti smluv, subjekty, rizika, výhody.
 • 12. Vklady u spořitelních družstev. Úvěry poskytované spořitelními družstvy. Definice, funkce, smluvní základ, náležitosti smluv, subjekty, rizika, výhody.
 • 13. Leasing. Definice, funkce, smluvní základ, náležitosti smluv, subjekty, rizika, výhody.
 • Témata seminářů:
 • 1. Úvodní seminář
 • 2. Investiční cenné papíry. Podmínky převoditelnosti akcií.
 • 3. Investiční služby. Zprostředkovatelé investičních služeb.
 • 4. Podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry. MiFiD.
 • 5. Fondy kolektivního investování.
 • 6. Evidence cenných papírů. Průběžný test /1./
 • 7. Odpovědnost finančních institucí.
 • 8. Bankovní směrnice EU. BASEL 2.
 • 9. Základní principy poskytování bankovních záruk, otevírání akreditivů, obstarávání inkasa.
 • 10.Právní postavení klientů banky v nucené správě, banky bez licence, banky v likvidaci, banky v konkurzním řízení.
 • 11. Nestandardní obchody v bankovnictví. Kontrolní test /2./
 • 12. Platební styk. Obchody s devizovými hodnotami.
 • 13. Náhradní/opravný termín kontrolního testu. Náhradní zadání studie.
Literatura
 • 2. Šimáček, M. a kol.: Průvodce kapitálovým trhem. 1. vyd., Praha : Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-883-5.
 • 4. Bakeš a kol.: Finanční právo (3. vydání), C.H.Beck Praha 2003
 • 3. Šedová, J. Studijní texty. Brno : ESF, 2005 (https://online.econ.muni.cz , CN_KPPAFI Právo a finance, Studijní texty),
 • 4. Večerková, A.-Faldyna, F.-Kobliha, I.-Pokorná, J.-Vítek, J.-Tomsa, M.-Rozehnalová, N.-Balabán, P.-Pohl, T. Obchodní právo. 1. vyd. Praha: Meritum 2005. ISBN 80-86395-90-1.
 • 5. Barák, J., Hartlová, V., Žlebková, M. Zákon o bankách, komentář a předpisy související. Praha : Linde, 2003. ISBN: 80-7201-418-8.
 • Povinná literatura: Rejnuš, O. Peněžní ekonomie-Finanční trhy. 3.přepracované a rozšířené vydání VUT Brno, ISBN: 978-80-214-3466-0
Metody hodnocení
Přednášky a praktická cvičení, řešení příkladů, diskuse k řešeným případům.
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Podmínkou úspěšného absolvování závěrečné zkoušky je stanovená účast na seminářích a úspěšné absolvování kontrolního testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/PPPAFI