PPSOPR Soutěžní právo

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Robert Neruda, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Robert Neruda, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PPSOPR/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Neruda, M. Petr
PPSOPR/2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Neruda, M. Petr
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 66 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/66, pouze zareg.: 0/66, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/66
Cíle předmětu
Předmět je koncipován tak, aby studentům poskytl hlubší vhled do komplexní problematiky ochrany hospodářské soutěže. Úvodní část je zaměřena na vymezení základních pojmů soutěžního práva a jeho vztahu k ostatním právním oborům, jakož i vztahu mezi soutěžním právem úrovni komunitární a na úrovni členských států EU. Studenti budou dále v podrobnostech seznámeni se třemi základními instituty soutěžního práva, tj. se zakázanými dohodami, zneužíváním dominantního postavení a s ~kontrolou spojování podniků. Závěrečná část je věnována otázkám aplikace komunitárního soutěžního práva, a to na komunitární i národní úrovni. Všechny tyto okruhy budou probírány se zvláštním zřetelem na praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Na konci tohoto kurzu student bude schopen:
- porozumět základním mechanismům právní regulace ochrany hospodářské soutěže
- prakticky pracovat s relevantními prameny komunitárního práva a s judikaturou
- základním způsobem posoudit určité jednání z hlediska soutěžního práva a navrhnout způsob řešení soutěžních problémů v zájmu dosažení souladu (compliance)
- reagovat na právní úkony Komise, resp. ÚOHS.
Osnova
 • 1.Soutěžní právo obecně - předmět a účel soutěžního práva, rozlišení národního a komunitárního soutěžního práva, soutěžní právo a ochrana veřejných a soukromých zájmů, základní pojmy (soutěžitel, relevantní trh, dohody a jejich formy, dominantní postavení, kontrola), soutěžní právo a další právní odvětví (nekalá soutěž, zákon o cenách, ekonomická závislost, veřejná podpora)
 • 2.Zakázané dohody - dohody horizontální, vertikální, smíšené (příklady), výjimky ze zákazu dohod (pravidlo de minimis, blokové výjimky, výjimky ex lege)
 • 3.Dominantní postavení (analýza tržní síly, formy zneužívání - příklady)
 • 4.Aplikace soutěžního práva v oblasti antitrustu ÚOHS a Komise (vyšetřovací oprávnění, rozhodovací pravomoc, sankce a opatření k nápravě, soudní přezkum, ECN)
 • 5.Spojování podniků - pojem spojení, spojení s komunitární dimenzí, alokace případů, zákaz uskutečňování spojení, posuzování spojení (test dominance, SLC test, efficiencies, závazky, podmínky a omezení, ancillary restraints), řízení ve věcech spojování podniků (řízení před ÚOHS, řízení před Komisí, soudní přezkum)
 • 6.Aplikace soutěžního práva soudy, private enforcement.
 • Témata seminářů:
 • 1. Úvodní seminář (základní pojmy).
 • 2. Zakázané dohody (příklady z rozhodovací praxe Komise a Úřadu).
 • 3. Zneužití dominantního postavení (příklady z rozhodovací praxe Komise a Úřadu).
 • 4. Kontrola spojování podniků (příklady z rozhodovací praxe Komise a Úřadu).
 • 5. Řízení ve věcech hospodářské soutěže před ÚOHS, Komisí a Soudy. Kontrolní test.
 • 6. Předpokládaný vývoj soutěžního práva, opakování.
 • 7. Aktuální právní problémy. Opakování. Náhradní kontrolní test.
Literatura
 • Raus, D., Neruda, R. Zákon o ochraně hospodářské soutěže - komentář a související české i komunitární předpisy. 2. vydání. Praha: Linde, 2006, 672 s.
 • Raus, D., Neruda, R. Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU. Praha:PB Books, 2005, 360 s.
 • Bednář, J., Buchta, J., Petr, M. Zákon o ochraně hospodářské soutěže s komentářem. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, 2006, 232 s
 • Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competiton. Fifth Edition. London: Sečet & Maxwell, 2001, 1338 s.
 • Goyder, D. G. EC Competition Law. Fourth Edition. New York: Oxford University Press, 2003, 592 s.
 • Ritter, L., Braun, W. D. European Competition Law: A Practicioner’s Guide. Third Edition. The Hague: Kluwer Law International, 2004, 1226 s.
 • Wils, W. Principles of European Antitrust Enforcement. Oxford: Hart Publishing, 2005,187 s.
 • Wish, R. Competition Law. Fifth Edition. London: LexisNexis, 2003, 989 s.
Metody hodnocení
Přednášky a praktická cvičení, řešení příkladů, diskuse k řešeným případům.
Předmět je ukončen písemnou zkouškou; podmínkou ke zkoušce je úspěšné zvládnutí 1 písemného průběžného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/PPSOPR