PPSOPR Soutěžní právo

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2006
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Malá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PPSOPR/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PPSOPR/2: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 88 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/88, pouze zareg.: 0/88, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/88
Cíle předmětu
Předmět je koncipován tak, aby studentům poskytl hlubší vhled do komplexní problematiky ochrany hospodářské soutěže. Úvodní část je zaměřena na vymezení základních pojmů soutěžního práva a jeho vztahu k ostatním právním oborům, jakož i vztahu mezi soutěžním právem úrovni komunitární a na úrovni členských států EU. Studenti budou dále v podrobnostech seznámeni se třemi základními instituty soutěžního práva, tj. se zakázanými dohodami, zneužíváním dominantního postavení a s kontrolou spojování podniků. Závěrečná část je věnována otázkám aplikace komunitárního soutěžního práva, a to na komunitární i národní úrovni. Všechny tyto okruhy budou probírány se zvláštním zřetelem na praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanismem právní regulace ochrany hospodářské soutěže a připravit je na praktickou práci s relevantními prameny komunitárního práva a s judikaturou. Studenti by si měli osvojit schopnost základního posouzení určitého jednání z hlediska soutěžního práva, navrhnout řešení v zájmu dosažení souladu (compliance) a reagovat na právní úkony Komise, resp. ÚOHS.
Osnova
  • 1 Soutěžní právo obecně - předmět a účel soutěžního práva, rozlišení národního a komunitárního soutěžního práva, soutěžní právo a ochrana veřejných a soukromých zájmů, základní pojmy (soutěžitel, relevantní trh, dohody a jejich formy, dominantní postavení, kontrola), soutěžní právo a další právní odvětví (nekalá soutěž, zákon o cenách, ekonomická závislost, veřejná podpora) 2 Zakázané dohody - dohody horizontální, vertikální, smíšené (příklady), výjimky ze zákazu dohod (pravidlo de minimis, blokové výjimky, výjimky ex lege) 3 Dominantní postavení (analýza tržní síly, formy zneužívání - příklady) 4 Aplikace soutěžního práva v oblasti antitrustu ÚOHS a Komise (vyšetřovací oprávnění, rozhodovací pravomoc, sankce a opatření k nápravě, soudní přezkum, ECN) 5 Spojování podniků - pojem spojení, spojení s komunitární dimenzí, alokace případů, zákaz uskutečňování spojení, posuzování spojení (test dominance, SLC test, efficiencies, závazky, podmínky a omezení, ancillary restraints), řízení ve věcech spojování podniků (řízení před ÚOHS, řízení před Komisí, soudní přezkum) 6 Aplikace soutěžního práva soudy, private enforcement Tématický plán a obsahové zaměření seminářů (podle týdnů výuky): 1. Úvodní seminář (základní pojmy). 2. Zakázané dohody (příklady z rozhodovací praxe Komise a Úřadu). 3. Zneužití dominantního postavení (příklady z rozhodovací praxe Komise a Úřadu). 4. Kontrola spojování podniků (příklady z rozhodovací praxe Komise a Úřadu). 5. Řízení ve věcech hospodářské soutěže před ÚOHS, Komisí a Soudy. Kontrolní test. 6. Předpokládaný vývoj soutěžního práva, opakování. 7. Aktuální právní problémy. Opakování. Náhradní kontrolní test.
Literatura
  • Raus, D., Neruda, R. Zákon o ochraně hospodářské soutěže - komentář a související české i komunitární předpisy. 2. vydání. Praha: Linde, 2006, 672 s.
  • Raus, D., Neruda, R. Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU. Praha:PB Books, 2005, 360 s.
  • Bednář, J., Buchta, J., Petr, M. Zákon o ochraně hospodářské soutěže s komentářem. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde, 2006, 232 s
  • Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competiton. Fifth Edition. London: Sečet & Maxwell, 2001, 1338 s.
  • Goyder, D. G. EC Competition Law. Fourth Edition. New York: Oxford University Press, 2003, 592 s.
  • Ritter, L., Braun, W. D. European Competition Law: A Practicioner’s Guide. Third Edition. The Hague: Kluwer Law International, 2004, 1226 s.
  • Wils, W. Principles of European Antitrust Enforcement. Oxford: Hart Publishing, 2005,187 s.
  • Wish, R. Competition Law. Fifth Edition. London: LexisNexis, 2003, 989 s.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008.