PPSOPR Soutěžní právo

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2004
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Dáša Třísková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PPSOPR/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 61 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/61, pouze zareg.: 0/61, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/61
Cíle předmětu
Soutěžní právo (PPSOPR) Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základními pojmy veřejného i soukromého soutěžního práva. Na straně jedné budou vysvětleny principy zákona o ochraně hospodářské soutěže, jeho systematika a základní instituty, včetně výkladu o řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, na straně druhé budou interpretována ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži, včetně podrobnějšího výkladu jednotlivých skutkových podstat. Výklad bude doplněn řadou příkladů z právní praxe a aktuální judikaturou. Zkoumány budou také vazby soutěžního práva na jiné právní obory (trestní právo, právo ochrany osobnosti, reklamní právo). Forma zkoušky: písemná a ústní. Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích a seminární práce.
Osnova
  • 1. Právo jako nástroj regulace soutěžního chování, prameny soutěžního práva, jeho systematika. Pojem hospodářské soutěže. 2. Nekalá soutěž. Generální klauzule - jednání v hospodářské soutěži, dobré mravy soutěže, újma soutěžitele a spotřebitele, soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže 3. Klamavá reklama, zabraňovací soutěž, skytá reklama. 4. Nekalé reklamní praktiky, etická samoregulace reklamy, regulace veřejno-právní. 5. Klamavé označení zboží a služeb 6. Vyvolání nebezpečí záměny 7. Parazitní soutěž (parazitování na pověsti podniku, výrobcích či služeb jiného podnikatele), podplácení jako soukromoprávní delikt. 8. Zlehčování (komparativní a superlativní reklama), pojem obchodního tajemství a jeho porušování v nekalé soutěži. 9. Soutěžně-právní ochrana životního prostředí. Soukromoprávní prostředky ochrany před nekalou soutěží, oprávněné a povinné subjekty. 10. Základní principy antimonopolního práva. Monopolní a dominantní postavení na trhu. Zahraniční úpravy. 11. Subjekty vztahů upravených antimonopolním právem. 12. Dohody narušující soutěž, nedovolené spojování podniků, zneužití monopolního a dominantního postavení na trhu. (I.) 13. Dohody narušující soutěž, nedovolené spojování podniků, zneužití monopolního a dominantního postavení na trhu. (II.) Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, soudní ochrana.
Literatura
  • HajnP. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, MU Brno 2000
  • ASPI
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.