BKP_ZAPR Základy práva

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
13/0/0. tutorial 6 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 30. 10. 16:00–18:50 P102, So 31. 10. 9:00–11:50 P106
Předpoklady
Předmět navazuje na znalosti získané předcházejícím studiem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření teoretických a praktických znalostí základů práva. Studenti se v tomto kurzu naučí chápat právo jako komplexní systém, který určuje právní rámec pro fungování ekonomického systému. To jim vytvoří potřebný základ pro pochopení dalších předmětů bakalářského studia.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:
- Popsat současný systém práva v ČR a jeho rozdíly s mezinárodním právem, resp. právem EU.
- Vysvětlit základní principy a instituty práva a jejich využívání při aplikaci práva.
- Vyhledávat právní informace, pracovat s nimi.
- Identifikovat jednotlivá právní odvětví a rozumět rozdílům mezi nimi.
- Chápat rozdíl mezi soukromým a veřejným právem a z toho vyplývající odlišnosti.
Osnova
 • 1. Úvod do práva. Pojem, význam, členění. Základní pojmy, instituty. Právo a jiné normativní systémy. Úvod do vyhledávání práva, právní informace.
 • 2. Systém a struktura práva. Členění práva. Vnitrostátní, mezinárodní právo, právo EU. Pozitivní a přirozené právo. Veřejné a soukromé právo. Hmotné a procesní právo. Další členění. Právní odvětví. Rozdíly. Tvorba práva. Právotvorné subjekty, adresáti právních norem.
 • 3. Prameny práva. Pojem, význam, druhy. Právní normy. Platnost. Účinnost. Pojem, význam, druhy. Struktura právní normy. Členění právních norem. Aplikace. Interpretace.
 • 4. Veřejné právo. Základní pojmy, instituty, zásady, principy. Systém. Státní moc. Veřejná správa. Soudní systém. Konstitutivní a deklaratorní rozhodnutí. Právní moc a vykonatelnost. Uplatňování veřejných subjektivních práv.
 • 5. Soukromé právo. Základní pojmy, instituty, zásady/principy. Systém. NOZ. Rekodifikace soukromého práva. Uplatňování soukromých subjektivních práv.
 • 6. Právní skutečnosti, právní jednání. Význam, pojem, druhy. Dobrá víra. Péče řádného hospodáře. Promlčení, prekluze. Odpovědnost.
 • 7. Věc v právním smyslu. Pojem, význam. Druhy. Věcná práva. Vlastnické právo. Držba. Evidence věcí. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Katastr nemovitostí. Vyvlastnění.
 • 8. Osoby v právním slova smyslu. Fyzické osoby. Právnické osoby. Stát. Správní orgány. Veřejná správa. Registr osob. Registr obyvatel. Registr práv a povinností. Portály veřejné správy. Jednání osob.
 • 9. Správa majetku. Pojem, význam. Soukromý majetek. Veřejný majetek. Formy správy majetku (NOZ, ZOK, atp.). Registr smluv. Veřejné zakázky. Soudní a jiná ochrana.
 • 10. Závazkové vztahy. Význam, pojem, druhy. Vznik, změna a zánik závazkových vztahů. Typy smluv. Kupní smlouva.
Literatura
  povinná literatura
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - obecná část. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2017. 88 s. Řada učebních skript. ISBN 978-80-88248-00-2. info
 • Foltas, T. Studijní texty „Základy práva“. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Učební texty/.
  doporučená literatura
 • JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6., přepracované a doplně. Praha: C.H. Beck, 2016. xxxii, 542. ISBN 9788074006111. info
 • SPIRIT, Michal. Základy práva pro neprávníky : po rekodifikaci soukromého práva. 4. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 294 stran. ISBN 9788073805517. info
  neurčeno
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - zvláštní část. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2020. 2. vydání . Řada učebních skript.
Výukové metody
Přednášky, individuální studium literatury, individuální konzultace, domácí příprava, dílčí písemné testy, rešerše literatury.
Přednášky jsou rozděleny do dvou bloků:
1. blok: témata č. 1 - 4
2. blok: témata č. 5 - 10.
Metody hodnocení
Kurz probíhá distanční formou studia. Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Studenti se mohou zúčastnit zkoušky, pokud splní následující podmínku: odevzdají vyplněný POT v požadovaném rozsahu a struktuře.
Podrobnější informace jsou obsaženy v Pokynech ke studiu (viz Studijní materiály).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KPZAPR.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BKP_ZAPR