BKP_ZAPR Základy práva

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 17. 9. 12:00–15:50 P201, Pá 11. 11. 16:00–19:50 P103, Pá 9. 12. 16:00–19:50 P103
Předpoklady
! BKP_ZPDM Základy práva pro DM
Předmět navazuje na znalosti získané předcházejícím studiem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření teoretických a praktických znalostí základů práva. Studenti se v tomto kurzu naučí chápat právo jako komplexní systém, který určuje právní rámec pro fungování ekonomického systému. To jim vytvoří potřebný základ pro pochopení dalších předmětů bakalářského studia.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:
- Popsat současný systém práva v ČR a jeho rozdíly s mezinárodním právem, resp. právem EU.
- Vysvětlit základní principy a instituty práva a jejich využívání při aplikaci práva.
- Vyhledávat právní informace, pracovat s nimi.
- Identifikovat jednotlivá právní odvětví a rozumět rozdílům mezi nimi.
- Chápat rozdíl mezi soukromým a veřejným právem a z toho vyplývající odlišnosti.
Osnova
 • 1. Úvod do práva. Pojem, význam, členění. Základní pojmy, instituty. Právo a jiné normativní systémy. Úvod do vyhledávání práva, právní informace.
 • 2. Systém a struktura práva. Členění práva. Vnitrostátní, mezinárodní právo, právo EU. Pozitivní a přirozené právo. Veřejné a soukromé právo. Hmotné a procesní právo. Další členění. Právní odvětví. Rozdíly. Tvorba práva. Právotvorné subjekty, adresáti právních norem.
 • 3. Prameny práva. Pojem, význam, druhy. Právní normy. Platnost. Účinnost. Pojem, význam, druhy. Struktura právní normy. Členění právních norem. Aplikace. Interpretace.
 • 4. Veřejné právo. Základní pojmy, instituty, zásady, principy. Systém. Státní moc. Veřejná správa. Soudní systém. Konstitutivní a deklaratorní rozhodnutí. Právní moc a vykonatelnost. Uplatňování veřejných subjektivních práv.
 • 5. Soukromé právo. Základní pojmy, instituty, zásady/principy. Systém. NOZ. Rekodifikace soukromého práva. Uplatňování soukromých subjektivních práv.
 • 6. Právní skutečnosti, právní jednání. Význam, pojem, druhy. Dobrá víra. Péče řádného hospodáře. Promlčení, prekluze. Odpovědnost.
 • 7. Věc v právním smyslu. Pojem, význam. Druhy. Věcná práva. Vlastnické právo. Držba. Evidence věcí. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Katastr nemovitostí. Vyvlastnění.
 • 8. Osoby v právním slova smyslu. Fyzické osoby. Právnické osoby. Stát. Správní orgány. Veřejná správa. Registr osob. Registr obyvatel. Registr práv a povinností. Portály veřejné správy. Jednání osob.
 • 9. Správa majetku. Pojem, význam. Soukromý majetek. Veřejný majetek. Formy správy majetku (NOZ, ZOK, atp.). Registr smluv. Veřejné zakázky. Soudní a jiná ochrana.
 • 10. Závazkové vztahy. Význam, pojem, druhy. Vznik, změna a zánik závazkových vztahů. Typy smluv. Kupní smlouva.
Literatura
  povinná literatura
 • RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva : obecná část. Druhé vydání. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2018. 87 stran. ISBN 9788088248026. info
 • Foltas, T. Studijní texty „Základy práva“. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Učební texty/.
  doporučená literatura
 • HARVÁNEK, Jaromír a kol. Teorie práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 501 s. ISBN 978-80-7380-104-5. info
 • JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6., přepracované a doplně. Praha: C.H. Beck, 2016. xxxii, 542. ISBN 9788074006111. info
 • MORAVEC, Tomáš. Základy práva pro neprávníky : po rekodifikaci soukromého práva. 5. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. 294 stran. ISBN 9788073808266. info
 • SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. xxviii, 43. ISBN 9788074007521. info
Výukové metody
Přednášky, individuální studium literatury, individuální konzultace, domácí příprava, rešerše literatury.
Přednášky jsou rozděleny do tří bloků.
Metody hodnocení
Kurz probíhá prezenčně v učebnách ESF dle platného rozvrhu. Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Studenti se mohou zúčastnit zkoušky, pokud splní následující podmínku: odevzdají vyplněný POT v požadovaném rozsahu a struktuře.
Podrobnější informace jsou obsaženy v interaktivní osnově předmětu.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KPZAPR.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKP_ZAPR