BKV_DASY Daňový systém

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
26/0/0. tutoriál 8 hodin. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavla Kvapilová (přednášející)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit podobu daňového systému ČR, včetně oblasti sociálního a zdravotního pojištění, a naučit základní techniky daňové správy. Studiem tohoto kurzu studenti získají komplexní přehled o problematice daní v ČR a schopnost samostatného řešení konkrétních daňových situací.
Výstupy z učení
Absolvováním tohoto kurzu studenti: - získají základní poznatky z oblasti daňového práva v ČR;
- s využitím cvičných výpočtů daní z příjmů a dalších přímých a nepřímých daní si osvojí dovednosti jejich kalkulace;
- z pozice daňového poplatníka (resp. plátce daně) budou schopni řešit základní praktické otázky spojené se správou daní.
Osnova
  • 1. Úvod do předmětu. Správa daní. Minimum ze zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.
  • 2. Přímé daně - z daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
  • 3. Přímé daně – daň silniční, daň z nemovitostí, převodové daně (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
  • 4. Nepřímé daně (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
Literatura
    povinná literatura
  • Fojtíková, Jarmila. Daňový systém. DSO. 5.vyd. Brno: MU, 2012.
  • Daňové zákony 2012, Úplná znění (Grada, Sagit, Sevt, aj.)
Výukové metody
Výuka probíhá formou tutoriálů, tutoriály jsou rozvrhově organizovány do dvou čtyřhodinových bloků. Tutoriály jsou zaměřené na stručný teoretický výklad, řešení příkladů a diskusi problémů. Důraz je kladen na samostudium, získané znalosti si studenti mohou ověřit v autokorekčních on-line testech. Studenti se řídí pokyny v DSO a interaktivní osnově předmětu v IS MU.
Metody hodnocení
Kurs je zakončen písemnou zkouškou (2 - 3 příklady). Student se může zúčastnit zkoušky, pokud odevzdá v zadaném termínu vypracovaný POT (práce opravovaná tutorem) v požadovaném rozsahu a struktuře. Hodnocení POTu vstupuje do celkové známky.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 8 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BKV_DASY