BKV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro kombinované bakalářské studenty oboru Veřejná ekonomika a správa a Management v kultuře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje na poznatky získané studiem předmětů Veřejná ekonomie a Ekonomika veřejného sektoru. Cílem předmětu je vystihnutí specifik marketingu veřejného, resp. neziskového sektoru. Pozornost se kromě analýzy jednotlivých marketingových kroků, které se doporučují při práci ve veřejném, resp. neziskovém sektoru, věnuje marketingové komunikaci, a to s akcentem na reklamu a sponzorství. Pozornost je věnována také fundraisingu jako základnímu nástroji k získávání zdrojů pro činnost neziskových organizací. Prakticky studenti jednotlivě, popř. v týmech, zpracují na příkladu konkrétní neziskové organizace marketignový strategický plán ve struktuře:
1. Analýzy vnějšího prostředí (analýzy makroprostředí STEP + Porterova analýza 5ti sil, popř. její aplikace)
2.Analýzy vnitřního prostředí (analýza pozice na trhu – poziční mapy; analýza portfolia - produkty a zákazníci, tj. matice šíře sortimentu, analýzy zdrojů - lidé, procesy, technologie, know-how, značka; finanční analýza - přehled hospodaření (náklady, výnosy, příjmy a výdaje, zisk/ztráta)
3. Souhrnná SWOT analýza, vč. jejího rozpracování.
4. Od SWOT matice a jejího rozpracování odvoďte cíle v duchu „SMART“ + pokud je to nutné a vyplyne to z analýz, tak redefinujte poslání organizace + vyberte strategie dle „klasiků“ marketingu - vybírat z Kotlera (leader, vyzyvatel, následník, výklenkář), Portera (diferenciace, specializace, nejnišží náklady), a/nebo Ansoffa (penetrace, vývoj trhu, vývoj produktu, diverzifikace) - pokud lze, zkuste uplatnit všechny přístupy.
5.Rozpracování strategie do složek marketing.mixu a akcentem na komunikaci a fundraising:
Komunikační audit a návrh komunikační kampaně (popř. mediální plán, lze li ho využít)
+Fundraisingový audit a návrh budoucí fundraisingové strategie, vč. plánu sponozorství.
6. Akční plány – Kdo, co, do kdy udělá (+ odhad nákladů)
Výstupy z učení
Na základě úspěšného absolvování tohoto předmětu by měl být student schopen identifikovat, definovat a popsat základní prvky, vlastnosti a specifika ale také rozlišovat mezi různými přístupy a směry marketingu ve veřejném sektoru (veřejná správa, NNO), pracovat s a používat různé marketingové nástroje a metody a aplikovat je do praxe veřejné, resp. neziskové organizace, prostřednictvím realizace týmových projektů, které studenti během semestru zpracovávají na základě zadání a ve spolupráci se skutečnými organizacemi (veřejná správa, NNO). Díky propojení uvedené teorie a praxe v rámci tohoto předmětu se studenti naučí kritickému a analytickému myšlení, zpracování syntézy získaných poznatků a také přípravě a nastavení relevantních strategií marketingového postupu pro různé typy neziskových organizací. Studenti se díky realizaci projektu také naučí analyzovat a sestavit komunikační, mediální, fundraisingový, sponzorský plán dané organizace a ve spojení s výkladem a teorií pochopí vnitřní vzájemné propojení všech těchto oblastí, což je nakonec ověřeno ještě testem.
Osnova
 • Tématický plán 2.tutoriálů:
 • 1.Základy marketingu, historie marketingu, obsah marketingu.
 • 1a. Marketingový mix ve veřejném sektoru
 • 1b.Tržní segmentace. Marketing nehmotného produktu
 • 1c. Positioning a Repositioning. On-line marketing.
 • 2.Komunikace v marketingu.
 • 2a.Public Relation a jejich okolí, reklama.
 • 2b.Komunikace jako nástroj marketingu, PR i fundraisingu
 • 2c.Fundraising a jeho metody
 • 2d.Sponzorství vs. dárcovství.
 • 3.Marketingové strategické plánování.
Literatura
 • Škarabelová, Simona. Marketing ve veřejném sektorou. Brno: MU, 2007. DSO a elektronická skripta.
 • PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Translated by Vlasta Šafaříková. Praha: Grada, 2003. 581 s. ISBN 8024702541. info
 • JANEČKOVÁ, Lidmila a Miroslava VAŠTÍKOVÁ. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 179 s. ISBN 8071699950. info
 • SMITH, P. R. Moderní marketing. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xxiv, 518. ISBN 8072262521. info
 • HANNAGAN, Tim J. Marketing pro neziskový sektor. Translated by Jana Novotná. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1996. 205 s. ISBN 80-85943-07-7. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktické práce ve skupinách a příkladu konkrétní neziskové organizace, nácvik prezentačních dovedností
Metody hodnocení
závěrečný písemný test a závěrečná seminární práce - projekt marketingové studie.
Informace učitele
Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do dvou dvouhodinových bloků. V prvním bloku je studentům představena struktura kurzu, požadavky na absolvování a způsob vzájemné komunikace během semestru. Dále je odprezentována teorie pro zpracování seminární práce až do tématu komunikace. Na druhém tutoriálu je pozornost věnována komunikaci, PR, fundraisingu a sestavení akčního plánu.
Tutorials are scheduled in two two-hour blocks. During the first block, students learn about the structure of the course, requirements for passing the course and the way of mutual communication during the semester.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4 hodiny.
Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně, příp. blokovou formou.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/BKV_MVVS