BPF_FIMA Finanční matematika

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/2/0. 6 kr. k=1,33. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (přednášející)
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lucie Gyönyörová (cvičící)
Ing. Lukáš Marek (cvičící)
Garance
Ing. Luděk Benada, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 5. 10. 10:00–11:50 P102, Po 19. 10. 10:00–11:50 P102, Po 2. 11. 10:00–11:50 P102, Po 16. 11. 10:00–11:50 P102, Po 30. 11. 10:00–11:50 P102, Po 14. 12. 10:00–11:50 P102
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPF_FIMA/01: Čt 8:00–9:50 VT202, L. Benada, L. Gyönyörová
BPF_FIMA/02: Čt 14:00–15:50 VT206, L. Marek
BPF_FIMA/03: Čt 10:00–11:50 VT206, L. Benada, L. Gyönyörová
BPF_FIMA/04: Čt 16:00–17:50 VT206, L. Marek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 108 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 107/108, pouze zareg.: 0/108, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/108
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen: vysvětlit základy finanční matematiky, princip úročení a anuitní počet. Využít principu časové hodnoty peněz u problematických oblastí finanční matematiky a aplikovat získané znalosti i na problémové oblasti, které nejsou přímo probírány v rámci předmětu
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-chápat a aplikovat koncept časové hodnoty kapitálu;
-rozhodovat se v oblasti časově odlišných peněžních toků;
-interpretovat informační obsah úrokové sazby;
-aplikovat varianty úrokového počtu a to jak polhůtní, tak předlhůtní (lineární, složené, exponenciální, kombinované);
-aplikovat znalosti o nomínální a reálné hodnotě kapitálu v závislosti na formě zdanění a cenové hladině;
-efektivně pracovat s anuitním počtem, na němž je obor financí založen.
Osnova
 • Tématický plán - přednášky:
 • 1-2. Organizační pokyny, úvod do finanční matematiky (polhůtní a předlhůtní úrok).
 • 3-4. Úrokový počet v procesu zdanění a reálný úrok.
 • 5-6. Souhrnné opakování a příprav k testu.
 • 7-8. Anuitní počet I, úvod do anuitního počtu, kalkulace budoucí hodnoty.
 • 9-10. Anuitní počet II, kalkulace současné hodnoty.
 • 11-12. Anuitní počet II, problematika úvěrů, rekapitulace k testu.
 • 13. Náhodná procházka.
 • Tematický plán - cvičení:
 • 1.Úvodní seminář – způsob práce v seminářích, podmínky hodnocení, opakování středoškolské matematiky.
 • 2. Polhůtní, předlhůtní úrok. Lineární a exponenciální úročení.
 • 3. Kombinované úročení, daně a inflace.
 • 4. Reálný úrok v procesu diskrétního a spojitého úročení.
 • 5. Dokončení úrokového počtu a rekapitulace k testu.
 • 6. Kontrolní test I.
 • 7. Anuitní počet s aplikací na výpočet budoucí hodnoty.
 • 8. Komplexní příklady se zaměřením na FV.
 • 9. Anuitní počet s aplikací na výpočet současné hodnoty.
 • 10. Komplexní příklady.
 • 11. Problematika úvěrů.
 • 12. Rekapitulace k testu
 • 13.Kontrolní test II.
 • Studenti budou řešit samostatně úlohy, kde budou uplatňovat teoretické základy finanční matematiky z jednotlivých témat přednášek a vlastního studia.
Literatura
  povinná literatura
 • Skripta FIMA
 • BUCHANAN, J. Robert. An undergraduate introduction to financial mathematics. 3rd ed. New Jersey: World Scientific, 2012. xviii, 464. ISBN 9789814407441. info
  doporučená literatura
 • ŠOBA, Oldřich a Martin ŠIRŮČEK. Finanční matematika v praxi. 2., aktualizované a rozší. Praha: Grada Publishing, 2017. 330 stran. ISBN 9788027102501. info
 • RADOVÁ, Jarmila, Petr DVOŘÁK a Jiří MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 304 s. ISBN 9788024748313. info
 • ČERVINEK, Petr a František ČÁMSKY. Finanční matematika - Distanční studijní opora. 2009. 91 s. info
Výukové metody
přednáška, na seminářích počítání příkladů tematicky zaměřených na úročení, spoření, důchody a úvěry
Metody hodnocení
Typ výuky: 1/2 (přednáška/cvičení)
Zkouška: Písemná
1. V průběhu semestru se budou psát 2 kontrolní testy. Celkově je možné získat 30 bodů. Každý test bude obsahovat 3 příklady á 5 bodů. V celkovém součtu musí student pro úspěšné ukončení předmětu získat minimálně 18 bodů (60%). Student, který nezíská z kontrolních testů alespoň 18 bodů, případně nesplní podmínky absence, je hodnocen známkou "F". Student, který nezíská z kontrolních testů nutný počet bodů, může využít opravného termínu, který proběhne ve zkouškovém období. Opravná písemka bude rovněž na 30 bodů a pro úspěšné zvládnutí této opravy musí student získat alespoň 18 bodů. Opravný termín mohou využít také studenti, kteří budou mít v ISu řádně omluvenou neúčast na některém z kontrolních testů. V takovém případě bude opravnou písemkou nahrazen pouze zameškaný test. Jsou povoleny maximálně 3 neomluvené absence na seminářích. Je vyžadována AKTIVNÍ účast na seminářích, která předpokládá znalost probrané látky z přednášek a minulých seminárních skupin. Pří zjištění neznalosti uvedených povinností budou uděleny záporné body, které jsou započítány do výsledné známky.
Kontrolní testy proběhnou v termínech 24/27.10.2016 a 12/15.12.2015.


Klasifikační stupnice hodnocení studentů se řídí dle kritéria uvedeného v organizačních pokynech

Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání jako je používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh testu, přeruší vyučující zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. V případě závažného přestupku bude dán podnět disciplinární komisi k zahájení disciplinárního řízení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPF_FIMA