BPF_FITR Finanční trhy

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. k = 1,00. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Viktor Hřebačka (cvičící)
Mgr. Zuzana Rakovská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Daniel Stašek (cvičící)
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 P106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPF_FITR/01: Čt 16:00–17:50 P104, Z. Rakovská
BPF_FITR/02: St 12:00–13:50 P201, D. Stašek
BPF_FITR/03: Út 16:00–17:50 P302b, V. Hřebačka
BPF_FITR/04: Čt 14:00–15:50 S310, Z. Rakovská
BPF_FITR/05: St 8:00–9:50 P304, D. Stašek
BPF_FITR/06: Út 18:00–19:50 P303, V. Hřebačka
Předpoklady
(! BPF_FMRA Financial Markets )&&(! BPF_FMRN Finanzmärkte )&& (! MPF_AFIM Financial Markets )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 127 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 125/127, pouze zareg.: 0/127, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/127
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je rozdělen do dvanácti přednáškových bloků, které jsou koncipovány jako relativně samostatné okruhy. Úvodní témata jsou zaměřena na přiblížení struktury finančního systému a vymezení finančních trhů. Další bloky jsou věnovány problematice investičních instrumentů a portfolia, jejich výnosu, riziku a likviditě, cenných papírů a úvodu do finančních derivátů. V další části výkladu je pozornost postupně zaměřena na burzovní trhy, indexy finančních trhů, úvod do analýz cenných papírů a kolektivní investování. Závěr je věnován regulaci finančních trhů, tendencím vývoje finančního systému, významným událostem na finančních trzích v ČR a ve světě a srovnání českého finančního trhu s vybranými zahraničními trhy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vymezit finanční systém, jeho funkce, subjekty a vztahy mezi nimi, - identifikovat tendence vývoje finančního systému, - popsat finanční trhy, - charakterizovat základní druhy cenných papírů, - vysvětlit podstatu finančních derivátů, - popsat burzovní systém a BCPP, - vymezit regulaci finančních trhů, - charakterizovat indexy kapitálových trhů, - objasnit základy fundamentální, technické a psychologické analýzy akcií, - interpretovat základy teorie efektivních trhů, - vymezit kolektivní investování.
Osnova
 • 1 Finanční systém 2 Finanční trhy 3 Investiční instrumenty a portfolio – výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv 4 Cenné papíry a jejich charakteristika 5 Úvod do finančních derivátů 6 Burzovní trhy 7 Indexy finančních trhů 8 Úvod do analýz cenných papírů 9 Kolektivní investování 10 Regulace finančních trhů 11 Tendence vývoje finančního systému 12 Významné události na finančních trzích v ČR a ve světě
Literatura
  povinná literatura
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 950 stran. ISBN 9788075982124. info
  doporučená literatura
 • MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 9788086929705. info
 • JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 648 s. ISBN 9788024716534. info
 • MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. EAKINS. Financial markets and institutions. 6th ed. Boston: Pearson Prentice Hall, 2009. xxxix, 675. ISBN 9780321374219. info
Výukové metody
přednáška, semináře - zpracování a odevzdání domácí přípravy, diskuze
Metody hodnocení
Průběžné testy v seminářích se budou psát v 6. a 11. týdnu semestru (kontaktní výuky). Za každý test lze získat max. 50 bodů (celkem 100 bodů). Zpracování a odevzdání domácí přípravy bude hodnoceno jako prospěl, resp. neprospěl. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je: - získání alespoň 60 bodů z průběžných testů, tedy 60% úspěšnost, - ohodnocení domácí přípravy jako prospěl - vyplnění zadaných odpovědníků - maximálně 2 absence. Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPF_FITR