BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. (přednášející)
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předmět je koncipován jako první vstup studentů oborů Finance a Finance a právo do problematiky pojistné vědy a volně navazuje na znalosti získané v rámci studia předmětů těchto oborů. Žádné zvláštní předpoklady se nepožadují.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/220, pouze zareg.: 104/220, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 89/220
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je vysvětlení základů teorie pojištění a zajištění, vztahů mezi pojištěním a rizikem, pojistného vztahu a procesů s ním spojených, způsobů klasifikace pojištění a pojistných odvětví, včetně vybraných produktů pojištění pro fyzické osoby.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- vysvětlit základy teorie pojištění a zajištění, vztah mezi pojištěním a rizikem, způsoby klasifikace pojištění;
- analyzovat pojistný vztah a procesy s ním spojené,
- definovat a analyzovat pojistná odvětví, včetně vybraných produktů pojištění pro fyzické osoby;
- vysvětlit podstatu pojišťovací a zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, včetně detailů, které v těchto oblastech upravují právní normy v České republice;
- vymezit strukturu pojišťovnictví a komerčních pojišťoven zejména v České republice a charakterizovat procesy, které ve vybraných subjektech pojistného trhu probíhají;
- formulovat podstatu fungování a význam vybraných mezinárodních institucí v pojišťovnictví.
Osnova
 • Tematický plán přednášek
 • 1. Pojištění, prvopočátky pojištění a pojišťovnictví, historie a současnost, pojištění a riziko, principy pojištění
 • 2. Pojistný vztah, pojistná terminologie
 • 3. Klasifikace pojištění
 • 4. Životní pojištění a jeho produkty
 • 5. Neživotní pojištění a jeho produkty
 • 6. Právní normy upravující pojišťovnictví
 • 7. Komerční pojišťovna a její činnosti
 • 8. Likvidace pojistné události (vybrané problémy z teorie a praxe)
 • 9. Zajištění, jeho úkoly a význam
 • 10. Pojišťovnictví, jeho struktura a subjekty. Mezinárodní instituce v pojišťovnictví
 • 11. Distribuce v pojišťovnictví
 • 12. Pojistný trh
 • Tématický plán a obsahové zaměření seminářů (podle týdnů výuky): 1. Úvodní seminář, organizace seminářů, podmínky hodnocení a ukončení předmětu, zadání seminárních prací
 • 2. Pojistná smlouva jako základ pojistného vztahu
 • 3. Pojištění motorových vozidel I. (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla)
 • 4. Pojištění motorových vozidel II. (havarijní pojištění, doplňková připojištění)
 • 5. Pojištění nemovitostí a movitých věcí
 • 6. Pojištění v turismu. Pojištění odpovědnosti
 • 7. Životní pojištění jako součást pojištění osob
 • 8. Další pojištění osob
 • 9. Soukromé zdravotní pojištění
 • 10. Bankopojištění a jeho produkty
 • 11. Pojistné podvody; aktuální problémy v pojišťovnictví
 • 12. Kontrolní test (součást zkoušky)
Literatura
  povinná literatura
 • BUŠTA, Pavel a Vladimír PŘIKRYL. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem a souvisejícími předpisy. Praha: Venice Music Production, 2014. 220 s. ISBN 978-80-9042-705-1
 • ZÁKON č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap
 • VÁVROVÁ, Eva. Pojišťovnictví I. Vyd. 1. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, 104 s. ISBN 978-80-7375-784-7
 • KARFÍKOVÁ, Marie, Vladimír PŘIKRYL a Roman VYBÍRAL. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. Praha: Leges, 2018. 432 stran. ISBN 9788075022714. info
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2015. 305 stran. ISBN 9788087865255. info
 • Pojištění v novém občanském zákoníku : komentář : [§ 2756-2872]. Edited by Lucie Jandová - Petr Šlauf - Jaroslav Svejkovský. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xix, 353. ISBN 9788074005305. info
 • ČEJKOVÁ, Viktória, Svatopluk NEČAS a Dana MARTINOVIČOVÁ. POISTNÝ TRH teória i prax. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, spol. s r. o., 2011. 222 s. edícia Ekonómia. ISBN 978-80-8078-399-0. info
  doporučená literatura
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 216 s. ISBN 9788074310157. info
 • Zákon o pojistné smlouvě : komentář. Edited by Ludvík Bohman - Magdalena Wawerková. Praha: Linde, 2009. 335 s. ISBN 9788072017553. info
 • CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika : teorie a praxe. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 411 s. ISBN 8086929116. info
 • ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. 2., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 131 s. ISBN 80-210-3990-6. info
 • MAJTÁNOVÁ, Anna. Pojišťovnictví :teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 288 s. ISBN 8086929191. info
 • Anglicko-český slovník pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 516 s. ISBN 8024702487. info
 • Životní pojištění. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 104 s. ISBN 8024701464. info
 • BLAND, David. Pojištění : principy a praxe. 1. vyd. Praha: Česká asociace pojišťoven, 1997. 1 sv. (růz. info
 • VOSTATEK, Jaroslav. Sociální a soukromé pojištění. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1996. 601 s. ISBN 80-85963-21-3. info
Výukové metody
přednášky a semináře (zejména prezentace seminárních prací na zadaná témata a diskuse k nim)
Metody hodnocení
Typ výuky: přednášky, semináře Požadavky na ukončení předmětu:
a) zpracování, předložení (v písemné i elektronické podobě) a prezentace seminární práce na zadané téma (s využitím PowerPointu) s hodnocením prospěl. Hodnocení seminární práce je prospěl resp. neprospěl. V případě hodnocení neprospěl student nebude student připuštěn ke zkoušce. V případě hodnocení prospěl se může seminární práce promítnout do výsledného hodnocení, max. však 5 % (1 bod), dle posouzení vedoucího semináře;
b) úspěšné absolvování kontrolního testu ze seminářů. Podmínka (bodové ohodnocení) pro úspěšné absolvování tohoto testu není striktně definována, neboť test je součástí zkoušky. Podmínka je tedy stanovena pro celkové hodnocení zkoušky, nikoli pro její součásti. Tento test ze seminářů může být ohodnocen max. 8 body. Kontrolní testy ze seminářů se bude psát ve 13. týdnu semestru. Pokud student nemůže tento test fyzicky absolvovat (omluvu posoudí vedoucí semináře), napíše test v prvních dvou týdnech zkouškového období.
c) účast alespoň na 10 seminářích.
Zkouškový test a konečné hodnocení:
Zkouška má písemnou formu. Obsahem zkouškového testu je převážně látka z přednášek a literatury. Podmínka minimálního počtu bodů pro úspěšné absolvování testu z přednášek a literatury není striktně definována.
Konečná známka je tvořena: výsledkem kontrolního testu (max. 8 bodů) a výsledkem testu z přednášek a literatury (max. 12 bodů), popř. i hodnocením seminární práce (bonifikace max. 1 bod).
Stupnice hodnocení:
A: 92 – 100 % (18,4 – 20 bodů),
B: 84 – 91 % (16,8 – 18,3 bodu),
C: 76 – 83 % (15,2 – 16,7 bodu),
D: 68 – 75 % (13,6 – 15,1 bodu),
E: 60 – 67 % (12 – 13,5 bodu),
F: méně než 60 % (méně než 12 bodů).
Student, který bude mít po napsání kontrolního testu a testu z přednášek a literatury méně než 12 bodů, opakuje výhradně test z přednášek a literatury. Na opravný test se studenti přihlašují.
Upozornění: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BPF_POJ1