BPH_MAR1 Marketing

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Renata Čuhlová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Renata Čuhlová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! BPH_ZMAR Základy marketingu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 153 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/153, pouze zareg.: 0/153
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do marketingu. Jeho cílem je vybavit studenty takovými znalostmi a dovednostmi, aby byli po absolvování kurzu schopni samostatně realizovat jednotlivé části procesu tvorby marketingového plánu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- vysvětlit jednotlivé pohledy na marketingové řízení, na marketing obecně a na jeho jednotlivé typy;
- popsat jednotlivé prvky marketingového mixu;
- vysvětlit problematiku řízení marketingového mixu;
- identifikovat klíčové body v kupním chování spotřebitele z pohledu marketingu;
- správně použít jednotlivé metody analýzy prostředí;
- vyhodnotit stanovené cíle dle pravidla SMART;
- sestavit na základě nabytých znalostí marketingový plán;
- využít vybrané aplikace pro marketingové účely.
Osnova
 • Výuka probíhá formou přednášek (obsah jednotlivých přednášek viz níže) a seminářů, kde se řeší aktuální případové studie z podnikohospodářské praxe.

 • Osnova přednášených témat:
 • - Úvod do marketingu – uvedení do problematiky (vývoj názorů na funkci marketingu, jednotlivé koncepce marketingového řízení, různé typy marketingu, problematika marketingového mixu);
 • - Prostředí podniku (rozdíl mezi makro- a mikroprostředím, detailní vysvětlení faktorů makroprostředí podniku, detailní vysvětlení faktorů mikroprostředí podniku, vysvětlení příslušných analýz (SWOT analýza, STEP analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil));
 • - Koncepce cíleného marketingu (segmentace, targeting, positioning);
 • – Sestavení marketingového plánu (objasnění důležitosti sestavování marketingového plánu, vysvětlení struktury marketingového plánu, vysvětlení sestavení marketingového plánu na reálné marketingové kampani);
 • – Marketingový výzkum (marketingový informační systém a jeho vztah k marketingovému výzkumu, význam marketingového výzkumu, jednotlivé typy výzkumů a jejich výhody a nevýhody, jednotlivé metody a techniky marketingového výzkumu a jejich výhody a nevýhody, výzkumný proces a jeho požadavky na informace, výběr vzorku);
 • – Kupní chování zákazníka (modely kupní chování zákazníka, jednotlivé psychologické faktory mající vliv na to, jak spotřebitel postupuje v nákupním chování, aktuální výzkumy kupního chování);
 • – Produkt (identita a image, vrstvy produktu, výrobková řada, výrobkový mix, značka a značková politika, dokumentace na reálných příkladech, životní cyklus produktu a z něj vyplývající strategie, kritika koncepce životního cyklu produktu, analýza portfolia a jeho jednotlivé modely, kritika portfoliových modelů);
 • – Cena (širší a užší pohled na cenu v marketingovém pojetí, faktory ovlivňující způsob stanovení ceny, metody stanovení ceny, cenové strategie);
 • – Distribuce (marketingová distribuční cesta, úrovně marketingové distribuční cesty a jejich výhody a nevýhody, typy marketingových distribučních cest, jednotlivé typy marketingových distribučních systémů, jednotlivé typy distribuce a jejich výhody a nevýhody);
 • – Propagace (integrovaný komunikační mix, jednotlivé nástroje komunikačního mixu, metody stanovení rozpočtu);
 • – Globální marketing (úrovně mezinárodního zapojení, internacionalizace a globalizace, problémy spojené s vedením globálního marketingového mixu, dokumentace na reálných příkladech).
Literatura
  povinná literatura
 • FORET, Miroslav, Klára KAŠPAROVÁ, Michael DOLEŽAL a Radoslav ŠKAPA. Marketing. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 166 s. ISBN 80-210-3500-5. info
 • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Translated by Martin Machek - Tomáš Juppa. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 9788024741505. info
  doporučená literatura
 • CIMLER, Petr a Dana ZADRAŽILOVÁ. Retail management. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007. 307 s. ISBN 9788072611676. info
  neurčeno
 • LOSEKOOT, Michelle a Eliška VYHNÁNKOVÁ. Jak na sítě : ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích. Vydání první. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2019. 325 stran. ISBN 9788075550842. info
 • KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 255 s. ISBN 9788024742083. info
 • KIM, W. Chan a Renée MAUBORGNE. Nová strategie modrého oceánu : pět kroků jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst. V nakladatelství Management. Praha: Management Press, 2018. 264 stran. ISBN 9788072615476. info
Výukové metody
Základní využité výukové metody jsou přednáška a seminář.

Metody hodnocení
2 průběžné písemné testy (skládají se z otázek s otevřenými odpovědmi), závěrečný písemný test (kombinace otázek s otevřenými a uzavřenými odpověďmi), 4 týmové projekty a jejich obhajoba.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro připuštění ke zkoušce je třeba vypracovat, odevzdat a prezentovat zadané seminární práce.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.