BPM_STA2 Statistika 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Böhm (cvičící)
Ing. Matouš Cabalka (cvičící)
Mgr. Bc. Martin Chvátal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lukáš Kokrda (cvičící)
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Ráboňová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jana Vechetová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
( BPM_STA1 Statistika 1 )
Základní pojmy teorie pravděpodobnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen : - porozumět a vysvětlit základní pojmy statistické indukce; - použít základní testovací procedury; - ovládat základy vyučovaného statistického softwaru;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozlišovat mezi základním a výběrovým souborem a správně interpretovat principy statistické inference
- určit statistické metody vhodné pro kontext aplikace
- pomocí sw STATSTICA řešit jednotlivé úlohy na reálných datech
- správně interpretovat výsledky analýz
Osnova
 • Normální rozložení a odvozená rozložení (Pearsonovo rozložení, Studentovo rozložení, Fisher-Snedocerovo rozložení), jejich vlastnosti, tabulky kvantilů.
 • Zákon velkých čísel a centrální limitní věta.
 • Základní pojmy matematické statistiky, náhodný výběr, výběrové charakteristiky.
 • Bodové a intervalové odhady parametrů a parametrických funkcí.
 • Úvod do testování hypotéz.
 • Parametrické úlohy o jednom náhodném výběru z normálního rozložení.
 • Parametrické úlohy o dvou nezávislých náhodných výběrech z normálního rozložení.
 • Parametrické úlohy o jednom náhodném výběru a dvou nezávislých náhodných výběrech z alternativního rozložení.
 • Analýza rozptylu jednoduchého třídění.
 • Jednoduchá lineární regrese.
 • Úvod do korelační analýzy.
 • Testy nezávislosti nominálních a ordinálních náhodných veličin.
 • Neparametrické testy o mediánech.
Literatura
  povinná literatura
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. URL info
  neurčeno
 • WEISS, N. A. Introductory statistics. Edited by Carol A. Weiss. 10th edition, global edition. Boston: Pearson, 2017. 763, 73. ISBN 9781292099729. info
Výukové metody
teoretická příprava formou přednášek; praktická cvičení s využitím počítače
Metody hodnocení
Hodnocení zkoušky je určeno bodovým ziskem ze závěrečného testu; podmínkou k připuštění k testu je aktivní účast ve cvičeních v PC učenách a úspěšné zodpovězení dvou odpovědníků v průběhu semestru.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/BPM_STA2