BPP_OPR1 Obchodní právo 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zdeněk Houdek (přednášející)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ing. Martin Štěrba (cvičící)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti:
- teorie práva,
- základů soukromého práva (NOZ),
- organizace podniku
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva a Ekonomika organizací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními změnami v oblasti soukromého práva v důsledku přijetí nového občanského zákoníku. Pozornost bude zaměřena na systematizaci nové právní úpravy právnických osob a jejich třídění, které je právním základem pro úpravu obchodních korporací a podnikání v zákoně o obchodních korporacích. Úvodní část kurzu je věnována změnám, které přináší do soukromého práva nový občanský zákoník. Druhá část se soustředí na problematiku obecné úpravy korporací v novém občanském zákoníku, zejména právnických osob, jejich jednání, podnikání, postavení podnikatele a obchodního rejstříku. Třetí část je zaměřena na obecnou úpravu obchodních korporací podle zákona o obchodních korporacích a jejich třídění. V dalších dvou částech jsou komparovány jednotlivé typy obchodních korporací, objasňovány jsou především: právní úprava založení, vzniku a zániku obchodní korporace,právní úprava majetkových poměrů společnosti a právní postavení společníků. Šestá část je zaměřena na přeměny obchodních korporací a koncernové právo. V závěru kurzu jsou vysvětleny základní způsoby řešení úpadku obchodní korporace.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit základní právní pravidla jednotlivých forem obchodních korporací;
analyzovat právní pravidla uplatňování vlastnických práv společníků obchodních korporací;
orientovat se v problémech ručení společníků za závazky společnosti;
činit odůvodněná rozhodnutí o právních nárocích věřitelů společností;
pracovat se základními právními dokumenty soukromého práva, tak aby je dokázal interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti podnikatelského prostředí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit základní právní pravidla jednotlivých forem obchodních korporací;
analyzovat právní pravidla uplatňování vlastnických práv společníků obchodních korporací;
orientovat se v problémech ručení společníků za závazky společnosti;
činit odůvodněná rozhodnutí o právních nárocích věřitelů společností;
pracovat se základními právními dokumenty soukromého práva, tak aby je dokázal interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti podnikatelského prostředí.
Osnova
 • Přednášky:
 • 1.Obchodní korporace I.
 • - Obecná úprava obchodních korporací podle zákona o obchodních korporacích.
 • - Třídění obchodních korporací
 • 2. Obchodní korporace II.
 • Srovnání (rozdíly) v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.:
 • - předpoklady založení obchodních korporací
 • - majetkové poměry obchodních korporací (vklad, základní kapitál, obchodní podíl, obchodní jmění a jejich funkce)
 • - nezbytné předpoklady pro založení a vznik obchodní korporace, povinné orgány a jejich pravomoc
 • - zrušení, zánik korporace, zrušení obchodní korporace s likvidací, zrušení obchodní korporace bez likvidace
 • 3. Obchodní korporace III.
 • - Srovnání (rozdíly) v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.:
 • - rizika a odpovědnost statutárních orgánů, předpoklady odpovědnosti, okolnosti vylučující odpovědnost, ručení členů statutárních orgánů, zákaz konkurence, péče řádného hospodáře, manažerská smlouva
 • - práva a povinnosti společníků, účast společníků na řízení společnosti, minoritní práva společníků, vypořádání společníků při zániku účasti na obchodní korporaci
 • - ručení společníků, majetková odpovědnost obchodní korporace
 • 4. Přeměny obchodní společnosti
 • - Rozdělení společnosti
 • - Změna právní formy společnosti
 • - Fúze
 • - Koncern
 • 5. Úpadek a způsoby jeho řešení.
 • Semináře:
 • 1. Úvodní seznámení s organizací výuky předmětu a studijními materiály v rámci IS.
 • - Zásady práce s právními předpisy. Pokyny pro práci se systémem ASPI.
 • 2. Prameny soukromého práva – NOZ, ZOK. Zákon o přeměnách obchodních společností. Insolvenční zákon.
 • - NOZ – zásady, kogentní x dispozitivní pravidla, právní jednání, neplatnost právního jednání. Procvičení základní terminologie, význam veřejných registrů pro podnikání a vyhledávání v rejstřících na internetu.
 • - Práce s ASPI.
 • 3. Procvičování základní terminologie soukromého práva s využitím ASPI.
 • - Právnické osoby podle NOZ, členění právnických osob, korporace, obchodní korporace.
 • - Kontrolní test 1.
 • 4. Význam veřejných registrů pro podnikání a vyhledávání v rejstřících na internetu. Seznámení s obchodním rejstříkem a související právní úpravou (vyhledávání v obchodním rejstříku: úplný a částečný informativní výpis, sbírka listin, podmínky zápisu, formuláře.
 • 5. Zakládání a vznik obchodní korporace. Zakladatelské jednání. Stanovy. Orgány společnosti. Vklady a základní kapitál. Jednání za obchodní korporaci před jejím založením.
 • - Případová studie – založení kapitálové obchodní korporace (zakladatelské jednání, stanovy, základní kapitál, vklad, podíl, ručení společníků za závazky společnosti, povinně vytvářené orgány společnosti, rezervní fond, kdo rozhoduje ve společnosti o tom, jak se naloží se ziskem
 • 6. Podíl v obchodní kapitálové korporaci. Akcie – akcionářská práva a povinnosti. Dluhopisy emitované obchodní korporací. Kmenový list – práva a povinnosti společníka s.r.o. Definování, převod, zastavení a přechod cenného papíru obecně + speciální úprava pro akcie a kmenový list.
 • - Kontrolní test 2.
 • 7. Jednání za obchodní společnost. Rozsah a možná omezení jednání za obchodní společnost. Statutární orgány obchodních společností.
 • - Ručení společníků, statutárních orgánů za závazky společnosti.
 • - Valná hromada (svolávání valné hromady, jednání valné hromady, účast na valné hromadě, hlasování na valné hromadě).
 • - Kdo rozhoduje ve společnosti o tom, jak se naloží se ziskem.
 • 8. Likvidace obchodní korporace
 • (Účel likvidace, likvidátor, kolektivní orgán – více likvidátorů, likvidační podstata, likvidační zůstatek, povinnosti likvidátora po výmazu obchodní korporace z obchodního rejstříku).
 • 9. Obchodní korporace v insolvenci. Seznámení s insolvenčním rejstříkem a související právní úpravou (vyhledávání v insolvenčním rejstříku, zveřejňované dokumenty a listiny v insolvenčním rejstříku a související právní úprava). - Kontrolní test 3.
 • 10. Přeměny obchodních společností (Formy přeměny společnosti. Fúze).
 • - Koncernové právo (Ovlivnění, ovládání, koncern. Náhrada škody – újmy v důsledku ovlivnění).
 • 11. Smluvní právo po rekodifikaci I.
 • 12. Smluvní právo po rekodifikaci II.
 • 13. Vyhodnocení seminární výuky. Oprava průběžného testu + náhradní termín pro průběžné testy.
 • Studenti předmětu ve výuce využívají možnosti webového portálu www.pravoesf.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189.
 • Pro výuku předmětu Obchodní právo I. byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz). K samostudiu a k přípravě na semináře jsou určeny studijní texty Obchodní právo I. a Korporátní právo. Věnujte prosím pozornost i studijním textům v předmětech: Základy práva a Evropské právo. V uvedených textech jsou vysvětleny základní právní instituty, jejichž znalost se předpokládá pro pochopení problematiky kurzu Obchodní právo I. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • Šedová, J. Studijní texty „Korporátní právo“. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Učební texty/.
 • 1. Rozehnal, A. et al. Obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 730 s. ISBN 978-80-7380-524-1
  doporučená literatura
 • 1. Bělohlávek, A. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Vprvní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-7380-451-0.
 • Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění
 • Zákon č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v pozdějším znění
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Na přednáškách jsou vysvětlena hlavní témata kurzu. Ta jsou dále diskutována a praktikována na seminářích. Součástí seminářů je řešení příkladů, analýza případových studií.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Podmínkou úspěšného absolvování závěrečné zkoušky je stanovená účast na seminářích a úspěšné absolvování kontrolního testu.
Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: Přednášky: každý druhý týden. Semináře: každý týden.
Předpokládají se základní znalosti z předmětu Základy soukromého práva (dříve předmět Občanské právo).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BPP_OPR1