BPP_SPPR Správní právo

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jan Brož, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
Oddělení právního vzdělávání – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení právního vzdělávání – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti teorie práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsah předmětu Správní právo tvoří úvodní vstupní pojednání o veřejné správě a správním právu (jako právním řádu veřejné správy), na něž navazuje nejprve seznámení se základy tzv. obecné části správního práva (právní regulace organizace a činnosti veřejné správy, právní záruky zákonnosti veřejné správy, základy správního práva trestního) zde je těžiště výuky. Poté je zvláštní pozornost zaměřena na vybrané úseky tzv. zvláštní části správního práva s ohledem na profil absolventa ekonomicko-správní fakulty (tak např. živnostenská správa či tzv. vnitřní správa).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen pracovat s prameny správního práva tak, aby je dokázal interpretovat a aplikovat na konkrétní situace.
Osnova
 • Téma/týden:
 • 1. Veřejná správa a správní právo. (Obecné vymezení veřejné správy, státní správa a její charakteristické rysy, samospráva a její charakteristické rysy, pojem a charakteristika správního práva, systém správního práva, prameny a normy správního práva, subjekty správního práva a veřejné správy, správně právní vztahy.)
 • 2. Organizace veřejné správy I. (Veřejná správa jako organizace, organizační principy výstavby VS, organizační moc, subjekty a vykonavatelé VS, působnost a pravomoc. Ústavní a zákonné základy organizace VS v České republice, veřejná služba. Organizace státní správy v České republice.)
 • 3. Organizace veřejné správy II. (Organizace samosprávy v České republice, zájmová samospráva, reforma veřejné správy, místní samospráva, regionální samospráva.)
 • 4. Činnost veřejné správy I. (Veřejná správa jako činnost, vrchnostenské veřejnoprávní a nevrchnostenské soukromoprávní formy činnosti VS. Ústavní a zákonné základy činnosti VS v České republice. Veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, další úkony veřejné správy.)
 • 5. Činnost veřejné správy II. (Správní akty, jejich charakteristika a členění, pravidla vydávání, možnosti nápravy a exekuce.)
 • 6. Dozor a kontrola veřejné správy I. (Kontrola jako součást veřejné správy, její funkce, požadavky, pojetí a specifika. Správní administrativní dozor, státní dozor nad veřejnoprávními korporacemi, vnitřní dozorčí činnost - kontrola VS v užším smyslu. Parlamentní kontrola veřejné správy, kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem, Veřejný ochránce práv, svobodný přístup k informacím, petice a stížnosti.)
 • 7. Dozor a kontrola veřejné správy II. (Soudní kontrola veřejné správy v ČR. Správní soudnictví: ústavní a mezinárodněprávní základy, aktuální zákonná úprava. Ústavní soudnictví: ústavní základy a aktuální zákonná úprava, ústavní stížnosti, rozhodování o zrušení právních předpisů. Soudnictví podle části páté občanského soudního řádu.)
 • 8. Správní právo trestní (Správně právní odpovědnost a odpovědnost za porušení norem správního práva. Správně právní odpovědnost za přestupky; procesní aspekty správního práva trestního, specifika tzv. přestupkového řízení. Správně právní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty.)
 • 9. Vnitřní správa (Orgány a základní instituty vnitřní správy, osobní stav obyvatelstva, právo sdružovací a shromažďovací.)
 • 10. Bezpečnostní správa, správa policie a správa obrany státu (Orgány a základní instituty bezpečnostní správy; vnitřní bezpečnost ČR, krizové řízení a integrovaný záchranný systém, správa policie, Policie ČR, Bezpečnostní informační služba, obecní policie. Správa obrany státu.)
 • 11. Správa zdravotnictví (Orgány a základní instituty veřejné správy zdravotnictví, všeobecné zdravotní pojištění.)
 • 12. Správa školství (Orgány a základní instituty veřejné správy základního a středního školství. Orgány a základní instituty veřejné správy vysokého školství.)
 • 13. Živnostenská správa (Orgány a základní instituty živnostenské správy, oprávnění k živnostenskému podnikání, podmínky, procedura vzniku, odlišnosti živnostenské správy mezi režimem živností ohlašovacích a živností koncesovaných.)
 • Studenti předmětu ve výuce využívají možnosti webového portálu www.pravoesf.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189.
 • Pro výuku předmětu Správní proces byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.) K samostudiu dle harmonogramu zveřejněném v IS/Studijních materiálech předmětu jsou určeny studijní texty Správní proces. Věnujte prosím pozornost i studijním textům těchto předmětů: Základy práva a Evropské právo. Uvedené studijní texty Vám umožní lépe pochopit důvody pro uplatňování procesních pravidel upravených ve Správním řádu a také i případné důsledky jejich nerespektování. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • SLÁDEČEK, Vladimír, Olga POUPEROVÁ a Lucia MADLEŇÁKOVÁ. Správní právo : zvláštní část : (vybrané kapitoly). 3. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2022. 576 stran. ISBN 9788075026132 – studium vybraných části v zadaném rozsahu
 • PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 3., doplněné a rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 260 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 562. ISBN 978-80-280-0282-4. info
  doporučená literatura
 • Martin Kopecký. Správní právo. Obecná část. 3. vydání. 2023
Výukové metody
Přednášky. Studium literatury a právní úpravy. e-learning
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Test se skládá z 15 otázek testového charakteru a z 5 otázek otevřených, kdy každá otázka je bodována 0 – 3 body. Po úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba dosáhnout 36 bodů. Podrobnější informace jsou obsaženy ve Studijních materiálech předmětu.
Stejné podmínky platí i pro studenty s ISP či na stáži, neboť účast na přednáškách není povinná.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.