BPP_SPPR Správní právo

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Anna Richterová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Brož (přednášející)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Lásková (pomocník)
Garance
JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:50 P101
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblasti teorie práva.
Uvedené dovednosti lze získat absolvováním předmětu Základy práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsah předmětu Správní právo tvoří úvodní vstupní pojednání o veřejné správě a správním právu (jako právním řádu veřejné správy), na něž navazuje nejprve seznámení se základy tzv. obecné části správního práva (právní regulace organizace a činnosti veřejné správy, právní záruky zákonnosti veřejné správy, základy správního práva trestního) zde je těžiště výuky. Poté je zvláštní pozornost zaměřena na vybrané úseky tzv. zvláštní části správního práva s ohledem na profil absolventa ekonomicko-správní fakulty (tak např. živnostenská správa či tzv. vnitřní správa).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen pracovat s prameny správního práva tak, aby je dokázal interpretovat a aplikovat na konkrétní situace.
Osnova
 • Téma/týden:
 • 1. Veřejná správa a správní právo. (Obecné vymezení veřejné správy, státní správa a její charakteristické rysy, samospráva a její charakteristické rysy, pojem a charakteristika správního práva, systém správního práva, prameny a normy správního práva, subjekty správního práva a veřejné správy, správně právní vztahy.)
 • 2. Organizace veřejné správy I. (Veřejná správa jako organizace, organizační principy výstavby VS, organizační moc, subjekty a vykonavatelé VS, působnost a pravomoc. Ústavní a zákonné základy organizace VS v České republice, veřejná služba. Organizace státní správy v České republice.)
 • 3. Organizace veřejné správy II. (Organizace samosprávy v České republice, zájmová samospráva, reforma veřejné správy, místní samospráva, regionální samospráva.)
 • 4. Činnost veřejné správy I. (Veřejná správa jako činnost, vrchnostenské veřejnoprávní a nevrchnostenské soukromoprávní formy činnosti VS. Ústavní a zákonné základy činnosti VS v České republice. Veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, další úkony veřejné správy.)
 • 5. Činnost veřejné správy II. (Správní akty, jejich charakteristika a členění, pravidla vydávání, možnosti nápravy a exekuce.)
 • 6. Dozor a kontrola veřejné správy I. (Kontrola jako součást veřejné správy, její funkce, požadavky, pojetí a specifika. Správní administrativní dozor, státní dozor nad veřejnoprávními korporacemi, vnitřní dozorčí činnost - kontrola VS v užším smyslu. Parlamentní kontrola veřejné správy, kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem, Veřejný ochránce práv, svobodný přístup k informacím, petice a stížnosti.)
 • 7. Dozor a kontrola veřejné správy II. (Soudní kontrola veřejné správy v ČR. Správní soudnictví: ústavní a mezinárodněprávní základy, aktuální zákonná úprava. Ústavní soudnictví: ústavní základy a aktuální zákonná úprava, ústavní stížnosti, rozhodování o zrušení právních předpisů. Soudnictví podle části páté občanského soudního řádu.)
 • 8. Správní právo trestní (Správně právní odpovědnost a odpovědnost za porušení norem správního práva. Správně právní odpovědnost za přestupky; procesní aspekty správního práva trestního, specifika tzv. přestupkového řízení. Správně právní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty.)
 • 9. Vnitřní správa (Orgány a základní instituty vnitřní správy, osobní stav obyvatelstva, právo sdružovací a shromažďovací.)
 • 10. Bezpečnostní správa, správa policie a správa obrany státu (Orgány a základní instituty bezpečnostní správy; vnitřní bezpečnost ČR, krizové řízení a integrovaný záchranný systém, správa policie, Policie ČR, Bezpečnostní informační služba, obecní policie. Správa obrany státu.)
 • 11. Správa zdravotnictví (Orgány a základní instituty veřejné správy zdravotnictví, všeobecné zdravotní pojištění.)
 • 12. Správa školství (Orgány a základní instituty veřejné správy základního a středního školství. Orgány a základní instituty veřejné správy vysokého školství.)
 • 13. Živnostenská správa (Orgány a základní instituty živnostenské správy, oprávnění k živnostenskému podnikání, podmínky, procedura vzniku, odlišnosti živnostenské správy mezi režimem živností ohlašovacích a živností koncesovaných.)
 • Studenti předmětu ve výuce využívají možnosti webového portálu www.pravoesf.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189.
 • Pro výuku předmětu Správní proces byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.) K samostudiu dle harmonogramu zveřejněném v IS/Studijních materiálech předmětu jsou určeny studijní texty Správní proces. Věnujte prosím pozornost i studijním textům těchto předmětů: Základy práva a Evropské právo. Uvedené studijní texty Vám umožní lépe pochopit důvody pro uplatňování procesních pravidel upravených ve Správním řádu a také i případné důsledky jejich nerespektování. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6. info
 • JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI a Klára PROKOPOVÁ. Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 s. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6. info
  doporučená literatura
 • KADEČKA, Stanislav a Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 76 s. Multimediální učební text č. 9. ISBN 80-210-3600-1. info
 • KADEČKA, Stanislav, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Základy správního práva pro ekonomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2003. 220 s. ISBN 80-210-3050-X. info
 • FOLTAS, Tomáš a Lukáš HLOUCH. Základy správního procesu. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2009. 239 s. ISBN 978-80-904083-1-9. info
 • JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo - zvláštní část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 104 s. Multimediální učební text č. 4. ISBN 80-210-3576-5. info
 • JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo : zvláštní část. 6. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 399 stran. ISBN 9788021048478. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd.,. Brno: Doplněk, 2012. 427 s. ISBN 9788073803810. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. xxxiv, 792. ISBN 9788071792543. info
 • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 497 s. ISBN 9788074780028. info
 • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4. info
 • KADEČKA, Stanislav. Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. xxix, 601. ISBN 8073572265. info
Výukové metody
Přednášky. Studium literatury a právní úpravy.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a případně též individuálních konzultací.
Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Vzhledem k současné situaci se předpokládá distanční podoba písemné zkoušky. Podrobnější informace jsou obsaženy v Pokynech ke studiu (viz Studijní materiály předmětu).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPP_SPPR