BPR_PMUR Plánování a management v územním rozvoji

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 P104
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPR_PMUR/01: Po 18:00–19:50 S311, P. Tonev
BPR_PMUR/02: St 18:00–19:50 S311, P. Tonev
Předpoklady
! BPR_PROP Prostorové plánování
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Prostorové plánování a management se zabývá organizací obývaného prostoru, uspořádáním lidských aktivit a jejich vlivem na životní prostředí v nejširším smyslu (tedy včetně prostředí společenského). Cílem je vytvoření racionálnější územní organizace využití území a propojení mezi těmito typy využití tak, aby byly vyváženy požadavky na rozvoj s potřebami ochrany životního prostředí, a aby bylo dosaženo sociálních a ekonomických cílů. Posluchači jsou nejprve seznámeni s historií, současným stavem, orgány, nástroji, legislativním ukotvením a aktuálními problémy hlavních činností a oborů prostorového plánování v ČR. Poté jsou analogicky ve stručnější podobě probrána tatáž témata ve vztahu k EU, přičemž je věnována pozornost základním rozdílům. Tento přehled je doplněn podrobnější charakteristikou plánovacích systémů vybraných států (především EU15).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:: popsat vývoj a utváření systému prostorového (územního) plánování v ČR během 20. a na počátku 21. století a jakým způsobem řeší problémy rozvoje území; porozumět problematice "politiky" prostorového/územního rozvoje, legislativy a hierarchie v evropském, národním, regionálním a lokálním měřítku; charakterizovat metody a praxi prostorového plánování a jejich výstupy na všech hierarchických úrovních; identifikovat tenze mezi politikou (záměry) a praxí prostorového plánování; diskutovat roli klíčových hráčů při implemetaci plánů, včetně veřejnosti, státní správy, statutárních orgánů atd.
Osnova
 • 1. Úvod do kurzu, předmět studia, základní pojmy.
 • 2. Historie územního plánování se zaměřením na území ČR.
 • 3. Současná právní úprava územního plánování v ČR a její změny v posledních letech.
 • 4. Orgány a nástroje územního plánování v ČR.
 • 5. Seznámení se s územně plánovací praxí (exkurze na vybrané pracoviště - Magistrát města Brna, krajský úřad apod.).
 • 6. Vybrané problémy prostorového rozvoje (suburbanizace, urban sprawl atd.).
 • 7. Vybrané problémy prostorového rozvoje (brownfields, gentrifikace atd.).
 • 8. Strategické plánování - historie, cíle a nástroje.
 • 9. Strategické plánovaní v ČR po roce 1989.
 • 10. Seznámení se s praxí strategického plánování (exkurze na vybrané pracoviště - Magistrát města Brna, krajský úřad apod.).
 • 11. Prostorové plánování v Evropě na nadnárodní úrovni – historie a významné dokumenty (Evropská charta regionálního-prostorového plánování, Evropské perspektivy územního rozvoje, Územní agenda EU atd.), politiky EU s územním dopadem.
 • 12. Obecná charakteristika systémů prostorového plánování v členských zemích EU – kontext, principy, hierarchická struktura, nástroje.
 • 13. Charakteristika plánovacího systému ve vybraných zemích EU – Dánsko, Německo, Rakousko, Slovensko.
Literatura
  povinná literatura
 • DÜHR, Stefanie, Claire COLOMB a Vincent NADIN. European spatial planning and territorial cooperation. 1st ed. London: Routledge, 2010. xxviii, 45. ISBN 9780203895290. info
 • Spatial planning systems and practices in Europe : a comparative perspective on continuity and changes. Edited by Mario Reimer - Panagiōtīs Getimīs - Hans Heinrich Blotevogel. 1st ed. London: Routledge, 2014. xx, 310. ISBN 9780415727242. info
 • MAIER, Karel. Územní plánování. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. 85 s. ISBN 8001022404. info
 • Ježek, Jiří a kol. Strategické plánování obcí, měst a regionů: vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 214 stran. ISBN 978-80-7552-263-4.
  doporučená literatura
 • MAIER, Karel. Územní plánování a udržitelný rozvoj. 1. vyd. Praha: ABF, 2008. 100 s. ISBN 9788086905471. info
 • KRBOVÁ, Jana. Strategické plánování ve veřejné správě. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 143 stran. ISBN 9788075525871. info
 • European spatial planning. Edited by Andreas Faludi. Cambridge, Mass.: Lincoln institute of land policy, 2002. xi, 235. ISBN 1558441530. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuse, seminární práce/POT, tematické exkurze, prezentace odborníků v dané oblasti, autokorekční testy
Metody hodnocení
Hodnocení předmětu se skládá ze dvou komponent. První představuje seminární práce (rozsah cca 1500 slov, 25 % z celkového hodnocení předmětu) na schválené téma (vybranou obec/město). Smyslem se seznámení studentů s plánovací praxí na lokální úrovni. Druhou částí je písemný test (otevřené otázky, 75 % hodnocení), který hodnotí znalosti a dovednosti získané ve výuce a schopnost jejich syntézy při zodpovězení otázek z problémových okruhů daného kurzu. Minimum ke složení zkoušky je dosažení 60 % z celkového počtu bodů (seminární práce + test). Účast na seminářích je povinná.
Informace učitele
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. držení taháku, opisování z taháku/od spolužáka, napovídání apod.) bude jeho zkouška ukončena a podle závažnosti přestupku ohodnocena známkou F, nebo FF, případně i FFF.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPR_PMUR