BPV_VEEK Veřejná ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Miloš Fišar, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jakub Pejcal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 P101, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_VEEK/01: Po 8:00–9:50 P403, kromě Po 18. 9., kromě Po 6. 11., D. Špalková
BPV_VEEK/02: Po 10:00–11:50 P403, kromě Po 18. 9., kromě Po 6. 11., D. Špalková
BPV_VEEK/03: Út 8:00–9:50 P304, kromě Út 19. 9., kromě Út 7. 11., D. Špalková
BPV_VEEK/04: St 12:00–13:50 P201, kromě St 20. 9., kromě St 8. 11., J. Pejcal
BPV_VEEK/05: Út 12:00–13:50 P403, kromě Út 19. 9., kromě Út 7. 11., V. Hyánek
BPV_VEEK/06: Út 14:00–15:50 P403, kromě Út 19. 9., kromě Út 7. 11., V. Hyánek
BPV_VEEK/07: St 8:00–9:50 P103, kromě St 20. 9., kromě St 8. 11., J. Pejcal
BPV_VEEK/08: Čt 10:00–11:50 P104, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11., J. Pejcal
BPV_VEEK/09: St 10:00–11:50 P104, kromě St 20. 9., kromě St 8. 11., M. Fišar
BPV_VEEK/10: St 12:00–13:50 P104, kromě St 20. 9., kromě St 8. 11., M. Fišar
BPV_VEEK/11: Čt 16:00–17:50 S301, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11., M. Fišar
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se základy vědní disciplíny Veřejná ekonomie. Ta se zabývá onou částí národního hospodářství, která je financována z přerozdělovacích procesů a je obvykle nazývána veřejným sektorem.
Výklad látky je rozdělen do několika vzájemně souvisejících bloků: V prvním bloku výuka bezprostředně navazuje na základní kurz Mikroekonomie a rozvádí roli státu a jeho ekonomické funkce. Důraz je přitom kladen zejména na příčiny existence veřejného sektoru. Cílem je mimo jiné prohloubit schopnosti kriticko-analytického ekonomického myšlení.
Druhý blok je věnován fungování veřejného sektoru z pohledu jeho schopnosti dosahovat efektivních stavů alokace vzácných zdrojů. Mimo jiné se zde věnujeme procesům tvorby rozhodnutí o alokaci zdrojů ve veřejném sektoru - veřejné volbě. Cílem je, aby studenti pochopili role a motivace hlavních subjektů podílejících se na veřejné volbě.
Třetí blok rozebírá anatomii finančních toků ve veřejném sektoru, tj. veřejné finance jako dominantní kategorii. Jsou vysvětleny toky veřejných financí, veřejné rozpočty a veřejné výdaje. Cílem je porozumění hlavním zákonitostem a problémům moderních systémů veřejných financí. Tento blok rovněž uvádí studenty do daňové teorie. Cílem je porozumění daňovým principům a pochopení rozdílů v přístupech při řešení otázek daňové politiky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
• kriticko-analytického ekonomického myšlení, pochopit základní role státu ve smíšené ekonomice;
• získat znalosti nástrojů a postupů redukujících přirozenou tendenci veřejného sektoru k neefektivnosti;
• porozumět hlavním zákonitostem a problémům moderních systémů veřejných financí;
• porozumět daňovým principům a pochopení rozdílů v přístupech při řešení otázek daňové politiky.
Osnova
 • 1. Veřejný sektor, smíšená ekonomika, neziskový sektor.
 • 2. Příčiny existence veřejného sektoru. Selhání trhu. Distribuční spravedlnost.
 • 3. Funkce veřejného sektoru, různé přístupy a názory na (ne)potřebnost veřejného sektoru. Teorie her.
 • 4. Externality, pojem, řešení.
 • 5. Základy teorie statků. Kolektivní - veřejné statky, smíšené statky.
 • 6. Veřejná volba
 • 7. Příčiny selhání veřejného sektoru. Efektivnost veřejného sektoru.
 • 8.Nástroje zvyšování efektivnosti VS: hodnocení projektů. Typy užitků a nákladů, oceňování. Metody hodnocení efektivnosti veřejných výdajů.
 • 9. Veřejné finance. Pojem, funkce. Rozpočtová soustava, veřejné rozpočty. Rozpočtový proces, parafiskální fondy.
 • 10. Veřejné výdaje a veřejné příjmy. Typologie, struktura. Trendy, příčiny růstu.
 • 11. Hlavní ekonomické problémy fungování daňových systémů. Základy daňové teorie. Daňové principy. Pojetí daňové spravedlnosti.
 • 12. Finance územních celků. Principy prostorové alokace příjmů a výdajů. Místní rozpočty.
Literatura
  povinná literatura
 • STIGLITZ, Joseph E a K ROSENGARD JAY. Economics of the public sector. 4th ed. New York: W. W. Norton & Company, 2015. 923 s. ISBN 978-0-393-93709-1. info
 • Malý, I. a kol. Veřejná ekonomie, DSO 2020 (5. akt. verze)
  doporučená literatura
 • doporučená: Allen, Tommasi: Řízení veřejných výdajů. Available at https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/odborna-knihovna/z-historie-mf/2013/preklad-publikace-oecd-rizeni-verejnych-12881
 • MUSGRAVE, Richard Abel a Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Translated by Věra Kameníčková. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1994. xiv, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. info
Výukové metody
přednášky, samostudium zadané literatury, semináře, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Zkouška má ústní formu. Podmínkou připuštění ke zkoušce je účast na seminářích a dosažení minimálního počtu bodů. Při nesplnění této podmínky je předmět ukončen pomlčkou (-) a student má možnost předmět opakovat následující rok.

Získané body jsou zohledněny v celkovém hodnocení způsobem, který je definován před zahájením výuky a publikován ve studijních materiálech předmětu v ISu.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity závěrečného hodnocení včetně plagiátorství bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F". Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu (POTy, seminární práce, referáty, apod.) včetně dobrovolných.

V případě, že si student kurz zapíše v době svého výjezdu do zahraničí, musí se ozvat garantovi předmětu a domluvit se s ním na podmínkách absolvování.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/econ/podzim2021/BPV_VEEK/
V případě, že si student kurz zapíše v době svého výjezdu do zahraničí, musí se ozvat garantovi předmětu a domluvit se s ním na podmínkách absolvování. Preferujeme uznávání analogických předmětů absolvovaných z zahraničí, pokud se tématicky kryjí v rozumné míře.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2023/BPV_VEEK